מצודות על ישעיהו ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צלמות" - צלו של מות ר"ל חשכת הקבר

"נגה" - ענין הארה וזריחה 

מצודת דוד

"יושבי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"העם ההלכים בחשך" - מוסב למעלה לומר אבל העם הזה על שלא היו כמוהם עם כי אף המה הלכו בחשך מפחד סנחרב הנה בסוף ראו אור גדול בעת מפלתו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סבלו" - מלשון סבל ומשא

"שבט" - כן יקרא המושל כמו לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)

"הנוגש" - ענין לחץ ודחק

"החתות" - ענין שברון 

מצודת דוד

"החתות" - העם הזה שברת בלילה אחת כמו עת מפלת מדין בימי גדעון כי גם המה נאבדו בלילה אחת

"כי את עול סבלו" - העול שהיה סובל חזקיהו ומי שהיה מטה שכמו להעמיס עליו משא כבד להעלות מס קשה ואת השבט שהיה נוגש ורודה בו והוא אשור וכפל הדבר במ"ש לתפארת המליצה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סאון" - כמו שאון בשי"ן והוא המיית מלחמה

"ושמלה" - ענין מלבוש

"מגוללה" - מלשון גלגול וסבוב 

מצודת דוד

"והיתה" - אבל נצחון המלחמה ההיא היתה דומה לשרפה הנאכל באש כי לא נשמע רעש מלחמה ולא נראה דם כי המלאך הכה בהם

"כי כל סאון" - כל שאון המיית מלחמה הדרך להיות המייה ברעש גדול ושמלת ההרוגים מגוללת בדמים ומלוכלכת בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולסעדה" - ענין השענה 

מצודת דוד

"קנאת ה'" - כ"ז הצדקה יעשה על כי יתקנא על מה שחרף סנחריב כלפי מעלה

"מעתה ועד עולם" - כל ימי חזקיה

"במשפט ובצדקה" - ר"ל אם במשפט לבד לא יהיו כדאים לזה כי אין הזכות רב כ"כ מ"מ יעשה עוד צדקה

"ולסעדה" - לבל תהיה נופלת

"להכין אותה" - להשאר עומדת על כנה ובסיסה וחוזר על הכסא ועל העדה

"ועל ממלכתו" - גם על אנשי ממלכתו יהיה מרבית הממשלה והשלום

"על כסא דוד" - מרבית הממשלה והשלום יהיה על כסא דוד ר"ל על המלך היושב על הכסא

"למרבה המשרה" - ר"ל השם שר שלום יורה על מרבית הממשלה ועל מרבית השלום עד אין סוף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר וגו'" - זה אמר על מלכות אפרים דעו כי הפורענות הבאה עליהם לא במקרה בא כי הדבר הזה שלח ה' ע"י הנביאים הקודמים להתנבאות עליהם וכן היה כי נפל ונתקיים כי כבר גלו מקצתן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - כל העם הנשארים ידעו שלא כן דבריהם אשר ידברו בגאוה ובגודל לבב והוא מקרא קצר ומובן מאליו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וגזית" - אבנים גזוזים ומחוטבים ביושר רב

"שקמים" - מין אילן תאנה וכן ובולס שקמים (עמוס ז)

"גדעו" - נכרתו כמו ואשריהם תגדעון (דברים ז

מצודת דוד

"שקמים גדעו" - אם נכרתו השקמים נחליף ארזים המעולים מהם וכפל הדבור במ"ש

"לבנים נפלו" - מה בכך שנפלו בנין הלבנים הלא נבנה תמורתן באבני גזית ר"ל אם האויב גלה המקצת הנה עתה נתחזק ביותר כי חושבים שבא במקרה והיא לא תתמיד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יסכסך" - ענין בלבול וכן וסכסכתי מצרים (לקמן יט) 

מצודת דוד

"ואת אויביו יסכסך" - ובזה יבלבל דעת אויביו הם רשעי ישראל

"וישגב" - כאומר הנה כל עצמם לא סמכו אלא על רצין ודעו שה' ישגב ויחזק את צרי רצין עליו וא"כ כשל עוזר ונפל עזור

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל זאת" - בכל הפורעניות שכבר בא לא שב אף ה' מישראל ועוד ידו נטויה להכות עוד בהם

"בכל פה" - ר"ל מלאו כל תאותם מהם

"ארם מקדם" - אף כי מאז בימי יהואחז הרעו להם ארם היושב במזרח א"י וגם פלשתים היושבים במערב הרעו להם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא שב" - לא עשה תשובה המגעת עד ה' שהכה בם כי חושבים הכל למקרה ואינם דורשים את ה'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ראש" - ר"ל החשוב

"וזנב" - ר"ל השפל

"כפה" - כן נקרא הענף כמו וכפתו לא רעננה (איוב טו) לפי שהיא כפופה

"ואגמון" - הוא הגומא הגדל במים 

מצודת דוד

"כפה ואגמון" - השרים הדומים לענף יפה וכפל הדבר במ"ש

"ויכרת ה'" - לכן יכרת הכל ביום אחד החשוב והשפל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מורה" - מלמד כמו את מי יורה דעה (לקמן כח) 

מצודת דוד

"הוא הזנב" - הוא השפל שבעם

"מורה" - המלמד לעשות שקר

"ונשוא פנים" - מי שהכל נושאים לו פנים לפי רוב החשיבות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומרע" - מרשיע

"נבלה" - דבר מגונה

"נטויה" - מלשון הטיה 

מצודת דוד

"ועוד ידו נטויה" - להכות בהם עוד יותר

"כלו חנף" - כולם מחניפים לרשעים

"לא ישמח" - כי כשאדם חוטא ובא עליו העונש אין שמחה לפני המקום

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שמיר ושית" - מיני קוצים

"ותצת" - מלשון הצתה והבערה

"בסבכי היער" - הענפים המסובכים ונאחזים זה בזה כמו עד סירים סבוכים (נחום א)

"ויתאבכו" - הוא ענין התרוממות ואין לו דומה

"גאות" - מלשון גאוה 

מצודת דוד

"ויתאבכו" - בעבור מרבית התבערה יתרוממו גאות העשן כי תנשא למעלה למעלה ר"ל הפורעניות תגדל מאד

"כי בערה" - הרשעה שעושים תבער כמו אש ובתחלה תשרוף הפחותים שבעם ואח"ז בהגדולים שבהם ר"ל העון עצמו יקטרג עליהם ויפרע מהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעברת" - מלשון עברה וחמה

"נעתם ארץ" - ת"י חרוכת ארעא

"אל אחיו" - על אחיו 

מצודת דוד

"כמאכלת אש" - כמו הדבר הנאכל באש שהעץ שנאחז בו האש מדליק את העץ האחר כן העם הזה איש אל אחיו לא יחמולו ולא יהיה די להם הרע שעשה האויב

"בעברת ה'" - בחמת ה' תתחרך ותשרף ארץ

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויגזר" - ענינו חטיפה כי החוטף דבר מה גזרו וכרתו ממקומו

"על ימין" - בימין על במקום בי"ת כמו עמדתם על חרבכם (יחזקאל לג

מצודת דוד

"איש" - כל אחד יאכל בשר זרועו מעקת רעבון

"ויגזור" - יחטוף ממי שעומד בימין וישאר עדיין רעב ויאכל ממי שעומד בשמאל ולא ישבעו כי מעט ימצא בהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוד ידו נטויה" - להכות עוד

"יחדו המה" - שניהם יחד ילכו על יהודה לשלול שלל

"מנשה את אפרים" - מנשה יבוז וישלול את אפרים