מצודות על ירמיהו נ יט


מצודת דוד

"תשבע נפשו" - מרוב המרעה המצוי שם

"ושובבתי" - ר"ל עוד יבא זמן בימי המשיח שאשיב אותו אל נוהו וירעה במרעה הכרמל והבשן שהמה מקום מרעה שמן ולפי שהמשילם לשה אמר לשון הנופל בשה

מצודת ציון

"ושובבתי" - מלשון השבה

"נוהו" - מדורו

"ורעה" - מלשון מרעה

"הכרמל" - כן יקרא מקום שדות וכרמים