מצודות על ירמיהו לה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלשכות" - ענין חדר 

מצודת דוד

"בית הרכבים" - הם בני יונדב בן רכב ומזרע יתרו היו

"בית ה'" - אל בית ה'

"אל אחת הלשכות" - אל אחת מן הלשכות

"והשקית" - השתדל להשקותם יין

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שומר הסף" - שומר מזוזות השערים כי סף הוא מזוזה וכן הכהנים שומרי הסף (מלכים ב' יג) 

מצודת דוד

"איש האלהים" - נביא ה'

"אשר אצל" - הלשכה ההיא היתה אצל הלשכה אשר השרים נאספים שמה וממעל ללשכת מעשיהו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גביעים" - הם כעין כוסות וגדולים מהם ובהם מביאים היין וכן ואת גביעי גביע הכסף (בראשית מד

מצודת דוד

"וכוסות" - לשפוך בהם יין מהגביעים לשתות מהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עולם" - עד סוף כל הדורות

"אבינו" - ר"ל ראש המשפחה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גרים" - דרים כמו עם לבן גרתי (בראשית לב

מצודת דוד

"אשר אתם גרים שם" - במקום נטיית האהלים

"למען תחיו וגו'" - כי בית ושדה וכרם יש בהם סבה המעכבת את האדם במקום שהם ולפעמים יאבד עם אנשי המקום ההוא אבל היושב באהלים ואין לו שדה וכרם בקל יוכל להעתיק ממקום למקום (וטעם מניעת שתיית היין לא הוצרך לפרש כי ידוע הוא שמביא למעשים מגונים)

"באהלים" - העשויים על פני השדה שאפשר להעתיקם ממקום למקום

"ולא יהיה לכם" - אף בקנין או במתנה לא יהיה לכם בית בנוי ושדה זרוע וכרם נטוע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בנינו ובנותינו" - ר"ל אף הקטנים והקטנות

"ונשמע בקול" - רצה לומר קבלנו מאמריו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשבתינו" - לשבת אנחנו בהם

"וזרע" - ר"ל כל מין זרע אף גן זרוע

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשמע ונעש" - ר"ל כמו שקבלנו על עצמינו כן עשינו ככל אשר וגו'

"ונשב" - עד הנה ישבנו באהלים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי בעלות" - ר"ל ומה שנשב עתה בבתי העיר הסבה היא כי בעלות נ"נ אל הארץ (וזהו מה שעלה בימי יהויקים כמ"ש (במלכים ב' כ"ד)) אז אמרנו אלו לאלו בואו ונבוא לירושלים מפחד הכשדים ואנשי ארם אשר עמהם לבל ישללו אותנו ולכן נשב בירושלים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא תקחו מוסר" - רצה לומר באמת מהדבר הזה יש לכם ללמוד לשמוע אל דברי

"לאיש יהודה" - לאנשי יהודה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השכם" - ר"ל בזריזות רב בהשכמה אני מדבר אליכם ע"י הנביאים ועכ"ז לא שמעתם

"ולא שתו" - והנה הם לא שתו (ולא אמר מה שמנעו לקחת בית ושדה וכרם כי מניעת שתיית היין ראו בעיניהם ולא כן אלו)

"כי שמעו" - ר"ל לא מנעו מרצון נפשם כי אם לשמוע מצות אביהם

"הוקם" - הנה נתקיים את דברי יהונדב וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נא" - עתה

"מעלליכם" - מעשיכם 

מצודת דוד

"ואשלח" - רצה לומר ואחר שעברתם על דברי שלחתי אליכם הנביאים בהשכמה ובזריזות לאמר שובו עתה כל איש מדרכו הרעה ומעתה היטיבו מעלליכם

"ושבו" - ואז תשבו על האדמה וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הקימו" - רצה לומר ובעבור כי בני יהונדב הקימו מצות אביהם והעם הזה לא שמעו אלי ולא למדו מהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואקרא להם" - לשוב אלי

"יען" - בעבור שדברתי עליהם דברי ולא שמעו

"אשר דברתי עליהם" - הפורעניות שיעדתי ע"י הנביאים

"לכן" - הואיל ולא שמעו ולא למדו מהם לכן וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר שמעתם" - לקבל מאמריו

"על מצות" - אל מצות

"ותשמרו" - ר"ל שמרתם בלב ולא שכחתם בהם

"ותעשו" - וגם עשיתם ככל אשר צוה אתכם עם כי רבים המה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לא יכרת" - לא יפסק 

מצודת דוד

"לא יכרת וגו'" - ר"ל לא יהיה נפסק מזרע יונדב מלהיות איש מהם עומד לפני כל הימים כלומר עד עולם יהיו מהם יושבים בסנהדרין ומורים בדברי תורה כן ארז"ל או שיהיו יראי ה' וחושבי שמו ונכנעים לעבודתו