מצודות על ירמיהו כז י


מצודת דוד

"והדחתי" - רצה לומר אני אהיה בעזרתו ואדיח אתכם ממקומכם ותהיו אבודים

"למען הרחיק אתכם" - ר"ל הם יועילו למען הרחיק וגו' כי כשתקבלו עליכם השעבוד תשבו בארצכם ותעלו המס אבל כשתלחמו עמו ויגבר עליכם יוליך אתכם בשבי אל ארץ מרחוק