מצודות על ירמיהו כב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשערים האלה" - שערי בית המלך

"אתה ועבדיך" - גם אתה שמע גם עבדיך וגו' ישמעו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תונו" - זהו אונאת דברים של עגמת נפש

"אל תחמוסו" - אל תעשו להם חמס וזהו עושק הממון

"עושק" - הגזלן

"גזול" - הנגזל 

מצודת ציון

"תונו" - ענין אונאת דברים וכן וגר לא תונה (שמות כב)

"תחמוסו" - ענין עושק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובסוסים" - המושכים את הרכב

"הוא וגו'" - גם הוא יבוא בשערי הבית הזה גם עבדיו ועמו יבואו עמו

"ובאו" - אז יבואו בשערי הבית וגו'

"לדוד" - ר"ל מי מזרע דוד ישב על כסאו למלוך על ישראל

"ברכב" - במרכבה הראוי למלך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לחרבה וגו'" - ואין מי יבוא בשעריו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה כאדם האומר אם לא כן הוא יהיה כזאת וכזאת וגזם ולא אמר וכן אם לא בתים רבים (ישעיהו ה) ור"ל עם כל החשיבות הריני נשבע שאשים אותך כמדבר וכערים אשר לא נתיישבו מעולם

"גלעד אתה לי" - אם אמנם אתה בעיני כגלעד אשר כל ארץ סיחון ועוג וכל הבשן היו נקראים על שמה כמ"ש ויבואו וגו' אל ארץ הגלעד (יהושע כב) כי כן הוא ציון וירושלים מקום בית המלך כי היא העיר החשובה שבכל ארץ ישראל ולתוספת ביאור אמר ראש הלבנון ר"ל ראש לכל ארץ ישראל הנקראת בשם לבנון כמ"ש ההר הטוב הזה והלבנון (דברים ד

מצודת ציון

"אשיתך" - ענין שימה כמו שתו עלי (תהלים ג)

"נושבו" - מלשון ישיבה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכרתו" - ר"ל יהרגו השרים והגבורים ולפי שאמר ראש הלבנון אמר לשון הנופל בעצי היער

"וקדשתי" - אזמין עליה אנשים משחיתים כל איש יהיה עם כלי מלחמתו 

מצודת ציון

"וקדשתי" - ענין הזמנה כמו קדשו מלחמה (יואל ד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על מה" - בעבור מה

"על העיר" - סמוך להעיר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרו" - רעיהם ישיבום לומר על אשר עזב וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ישוב" - על כי לא ישוב עוד לארצו ולא יראה ארץ מולדתו כי שם בגולה ימות ויקבר

"בכו בכו להולך" - אבל בכו על ההולך מארצו בשבי ובמקרא שלאחריו יפרש מי הוא

"אל תבכו למת" - אין ראוי לבכות על מי מהמלכים שמת בארצו ונקבר בקברי אבותיו

"ואל תנודו לו" - כן דרך המקונן להניע בראשו דרך אבל וצער 

מצודת ציון

"תנדו" - ענין הנעה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוי בונה" - יש להתאונן על זה שבנה ביתו בלא צדק ועליות הבית בנה בלא משפט כי עבד ברעהו חנם כי לא הקדים לו שכרו ואף אחר העבודה לא נתן לו שכר פעולתו ועל יהויקים הוא אומר כמפורש בסוף הענין 

מצודת ציון

"ועליותיו" - מלשון עליה והם החדרים שהמה ממעל

"ופועלו" - רצה לומר שכר הפעולה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשוח בששר" - ועל הלוחות היה מושח בטיח ששר והוא מין צבע

"וספון בארז" - והיה מכסה הבתים בלוחות ארז

"וקרע לו חלוני" - כדי להתענג ברוח היום בזמן החום פתח לעצמו חלונות רבות בביתו

"מרויחים" - להיות ריוח גדול בין חדרי העליה שיכנס שם הרוח בימי הקיץ

"בית מדות" - ר"ל מדות גדולות וכן אנשי מדות (במדבר יג

מצודת ציון

"מרווחים" - מלשון ריוח

"וקרע" - ענין פתיחה וכן ותקרעי בפוך עיניך (לעיל ד)

"חלוני" - כמו חלונים ונפלה המ"ם

"וספון" - ענין קירוי הבתים וכסוין כמו ויספון את הבית גבים (מלכים א' ו)

"ומשוח" - ענין טיחה וצביעה

"בששר" - הוא מין צבע חשוב וכן חקוקים בששר (יחזקאל כג)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אכל ושתה" - יתכן שהיה יהויקים מסגף עצמו במאכל ומשתה ועשה הרע בחושבו שהסגוף יכפר על רעתו ולזה אמר הלא אביך התענג במאכל ומשתה ועשה משפט וצדקה ובעבור זה היה טוב לו כי לא עשה הרע ולא היה לו צורך אל הסגוף

"אביך" - הוא יאשיהו

"התמלוך" - וכי סבור אתה שתמלוך לזמן מרובה אשר אתה מתערב ונאחז בעצי ארזים לשבת בהם על שהם מתקיימים לזמן מרובה ור"ל למה לך בית חזק כ"כ וכי תשב בו לאורך ימים 

מצודת ציון

"מתחרה" - ענין הדבוק והתערב וכן ואיך תתחרה את הסוסים (לעיל יב)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דן" - היה דן דין עני ואביון ובעבור זה היה טוב לו כי הלא זהו הדעת אותי כי בזה מדבק במעשי לרחם על העניים כמוני

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל המרוצה לעשות" - ר"ל לרוצץ דלים ואביונים

"כי אין עיניך" - ר"ל אבל בסגוף שלך אין נחת כי אין מחשבתך כ"א על חמדת הממון ולסגף עצמך למען תכופר העבירה ולעשותה שוב 

מצודת ציון

"בצעך" - ענין חמדת הממון כמו מה בצע (בראשית לז)

"העושק" - הגזל

"המרוצה" - מלשון רציצה ושבירה וכן ואת מי רצותי (שמואל א יב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יספדו לו" - כאשר ימות לא יספדו עליו קרוביו לומר הוי כי אחי היה וקרובותיו לא תספדנה לומר הוי כי הייתי לו לאחות

"הוי אדון" - עבדיו לא יספדו לומר הוי כי אדון היה לנו הוי על הודו והדרו ר"ל על מלכותו שאבדה ממנו במותו 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון יללה

"הדה" - ענין הדר ויופי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סחוב והשלך" - יהיה מגורר ומושלך להלן לשערי ירושלים מחוץ להם ולא יקבר כלל

"קבורת חמור יקבר" - ר"ל שכמו שלא יקבר החמור כשימות בדרך אבל יעזבוהו שם כן יהיה ענין יהויקים כי יוליכוהו בגולה וימות בדרך ויהיה לו קבורה כמו שיש אל החמור ר"ל כמו שאין לחמור כן לא יהיה לו 

מצודת ציון

"סחוב" - ענין גרירה ומשיכה על הקרקע וכן ואת הכלבים לסחוב (לעיל טו)

"מהלאה" - להלן ורחוק

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל מאהביך" - העכו"ם שהיו לך לעזרה והם אשור ומצרים גם המה נשברו על ידי נ"נ ומעתה לא תמצא עוזרים

"ובבשן" - על הר בשן הרימי את קולך וצעקי בכל עבר ובכל צד

"עלי הלבנון" - עלי על הר הלבנון וצעקי למען יהיה נשמע הקול למרחוק 

מצודת ציון

"מעברים" - מלשון עבר וצד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה דרכך" - כן דרכך מאז בחרתיך לי לעם כי מעולם לא שמעת בקולי

"בשלותיך" - עוד היית יושבת בשלווה דברתי אליך לשוב אלי ואתה אמרת לא אשמע 

מצודת ציון

"בשלותיך" - מלשון שלוה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אז" - כאשר ילכו המה בשבי תבושי מכל רעתך אשר עזבת את ה' ובטחת עליהם

"ומאהביך" - הם אשור ומצרים וכפל הדבר במ"ש

"כל רועיך" - אשור ומצרים שהיו רועים ומנהיגים אותך ישבר אותם הרוח ועל נ"נ יאמר כי הוא ישברם 

מצודת ציון

"תרעה" - ענין שבירה כמו תרועם בשבט ברזל (תהלים ב)

"ונכלמת" - מלשון כלימה וחרפה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה נחנת" - מהו החן אשר תמצא בזה בבוא לך מכאובים וחיל כיולדה ר"ל וכי בעבור זה תמצא חן בעיני האויב

"יושבת בלבנון" - אתה ישראל היושבת בלבנון וחזר ופירש מקוננת בארזים ר"ל יושבת בבתי עצי ארזי לבנון 

מצודת ציון

"מקוננת" - ענין מדור כמו ודרור קן לה (תהלים פד)ואמר בלשון שאלה

"נחנת" - מלשון חן

"חבלים" - מכאובים

"חיל" - חלחלה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משם אתקנך" - עכ"ז אסיר אותך מן היד ולפי שהמשילו לטבעת שחותמין בו אמר לשון הנופל בטבעת ור"ל אף שאתה מזרע דוד מ"מ אעזבך

"חותם" - טבעת כמו שחותמין בו אגרות הנתון תמיד על יד הימין ואין מזיזה ממנה ואחז במשל בדרך הנהוג בבן אדם 

מצודת ציון

"כניהו" - הוא יכניה והוא יהויכין

"חותם" - כן נקראת הטבעת שחותמים בה האגרות וכן חותמך ופתילך (בראשית לח)

"אתקנך" - ענין העתקה והסרה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתיך ביד וגו'" - כפל הדבר פעמים רבות במ"ש להגדיל הענין ולהפחידו 

מצודת ציון

"יגור" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ילדתך" - אשר גדלה אותך ללכת בדרך הרעה

"והטלתי אותך" - אשליך אותך 

מצודת ציון

"והטלתי" - ענין השלכה כמו ויטילו את הכלים (יונה א)

"ילדתך" - ענין גדול ואמון וכן יולדו על ברכי יוסף (בראשית נ)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמה" - ר"ל לא כן יהיה כי לא ישובו שמה

"מנשאים את נפשם" - מצפים ומרוממים ומבטיחים את נפשם

"ועל הארץ" - ואל הארץ 

מצודת ציון

"מנשאים" - ענין הרמה ור"ל מבטיחים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר לא ידעו" - עד הנה

"העצב נבזה וגו'" - וכי זה כניהו דומה הוא לצורה נבזה ומפוצץ וכי הוא ככלי שאין בו צורך ומדוע א"כ הוטלו מארצם הוא וזרעו וגו' 

מצודת ציון

"העצב" - כן נקרא הצורה הנעבדת כמ"ש עצבי הגוים (תהלים קלה)וזהו לפי שמעצב לב עובדיו צועק אליו ואינו נענה ובדרך שאלה קרא כן לכולם

"נפוץ" - ענין שבירה ורציצה כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"חפץ" - ענין רצון וצורך וכן החפץ לשדי כי תצדק (איוב כב)

"הוטלו" - הושלכו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארץ ארץ ארץ" - ר"ל ארץ שהיתה ארץ מיוחדת בכל הארצות ועולה על כולן

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערירי" - שיהיה ערירי ר"ל נשחת ונחרב ולתוספת ביאור אמר שיהיה גבר אשר לא יצלח בכל ימיו כי בימיו לא יצלח איש מזרעו לשבת על כסא המלוכה ולמשול ביהודה כי כשגלה הוא לא נתנה המלוכה לזרעו כ"א לצדקיהו דודו ולא היה לזרעו ממשלת מה בימיו אבל לאחר מותו היה ממשלה לזרובבל שהיה מזרעו

"האיש הזה" - הוא כניהו 

מצודת ציון

"ערירי" - ענין השחתה וחורבן כמו ערו ערו עד היסוד בה (תהלים קלז)

"גבר" - איש