מצודות על ירמיהו ז


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"היטיבו" - מלשון טוב ותקון וכן ותיטב את ראשה (מלכים ב' ט)

"ומעלליכם" - מעשיכם 

מצודת דוד

"ואשכנה" - אשכין אתכם במקום הזה ולא תגלו ממנו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל דברי השקר" - אל דבר שאין בו ממש שהם אומרים היכל ה' וגו' המה ר"ל הלא היכל ה' המה בתוכנו ולא יחריב ה' את היכלו ואמר שלשה פעמים היכל ה' על האולם וההיכל והדביר שכולם נקראים בשם היכל ולזה אמר המה בלשון רבים כי שלשה המה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לרע לכם" - אשר מעבודתם תמשך לכם רעה ולא טובה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושכנתי" - כאשר כן תעשו אז אשכין אתכם במקום הזה ולא בזולת זה

"למן עולם" - מעת בואכם שמה עד ימות עולם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבלתי" - ענינו כמו לא

"הועיל" - מלשון תועלת 

מצודת דוד

"על דברי השקר" - הוא בטחון ההיכל שאין תועלת בבטחון הזה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגנוב" - וכי תגנבו ותרצחו וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נצלנו" - מלשון הצלה 

מצודת דוד

"למען עשות" - למען תשובו לחטוא ולעשות שוב המעשים האלה ותהיה בית ה' סיבה ועזר לעשות התועבות בבוטחכם בו

"ובאתם" - אחר המעשים האלה תבואו אל ההיכל להתפלל שמה ותאמרו הנה בזה נצלנו מהעונש הראוי לבוא על מעשים כאלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המערת" - ענין חפירה בקרקע

"פריצים" - רשעים וקלי הדעת 

מצודת דוד

"המערת" - האם חשבתם שהיה הבית הזה וגו' בעיניכם כמערת הפריצים שכאשר יעשו התועבות ילכו להחבא במערה

"גם אנכי" - ר"ל כמו שיש הדבר הזה עם לבבכם לעשות התועבות על בטחון ביאת הבית גם כן אני רואה שכן הוא עם לבבכם ולא נכחד ממני

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אשר עשיתי לו" - שהחרבתי אותו מפני רעת ישראל בימי עלי הכהן ולא חששתי עליו

"בראשונה" - עד לא נבחר ירושלים

"לכו נא אל מקומי" - ר"ל התבוננו עתה אל המשכן אשר עמד בשילו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עניתם" - מלשון עניה ותשובה 

מצודת דוד

"ואקרא אתכם" - לשוב אלי בתשובה

"השכם ודבר" - אני משכים ומדבר ע"י הנביאים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולמקום וגו'" - הוא ירושלים

"ועשיתי" - ולכן אעשה לבית וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשלכתי וגו'" - לארץ אחרת

"כל אחיכם" - וחוזר ומפרש את כל זרע אפרים והם בני עשרת השבטים וקראם ע"ש אפרים כי ירבעם שמלך בהם ראשונה היה מזרע אפרים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואל תשא" - ענין הרמת קול

"בעדם" - בעבורם

"רנה" - הוא ענין לשון תפלה

"תפגע" - ענין בקשה וכן ופגעו לי (בראשית כג

מצודת דוד

"כי אינני" - כי אין אני שומע אליך

"ואל תשא וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ואתה" - לירמיהו ידבר שאל יתפלל בעדם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האינך" - האין אתה וכן אינך יודע אי זה יכשר (קהלת יא)

"ובחוצות" - בשוקים 

מצודת דוד

"האינך" - וכי אין אתה רואה מה המה עושים וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלקטים" - מלשון לקיטה

"מבערים" - מדליקים

"לשות" - מלשון לישה והוא גלגול העיסה

"בצק" - עיסה כמו מלוש בצק עד חמצתו (הושע ז)ואמר בצק ע"ש סופו וכן אפיתי על גחליו לחם (ישעיהו מד)

"כונים" - מין מאכל ויתכן שנקרא כן על כי עשאום בכוונת הלב בתקון רב וכן עשינו לה כונים להעציבה (לקמן מד)

"למלכת השמים" - הוא השמש וכן מקטרים למלכת השמים (שם) 

מצודת דוד

"והסך" - ולהסך אז נסכים וגו'

"למען הכעיסני" - ר"ל יודעים הם שאין תועלת בעבודתם אבל כל מעשיהם להכעיסני

"לעשות כונים" - לעשות מיני מאכלים להגיש מנחה למלכת שמים ר"ל לכוכב גדול שבשמים והוא השמש וכאלו מולך על כולם

"הבנים וגו'" - ר"ל כ"א מהם מסייע לעבירה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האותי" - ר"ל וכי הכעס הוא בעבורי כלומר וכי מעשיהם מזיקים לי הלא הכעס יזיק להם כי יהיה להם לבושת ולכלימה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נתכת" - ענין התכה והרקה כמו ותתך חמתי באפי (שם)

"תכבה" - מלשון כבוי 

מצודת דוד

"ולא תכבה" - ר"ל לא תפסק החמה עד תכלה הכל

"נתכת" - תהיה נשפכת אל המקום הזה וחוזר ומפרש על האדם וגו'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ספו" - לשון הוספה 

מצודת דוד

"עולותיכם ספו וגו'" - העולות שאתם מביאים שהמה כולם כליל הוסיפו אותם על זבחי שלמיכם ואכלו הבשר ר"ל הואיל ואין העולות לרצון לפני למה תפסידו הבשר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על דברי" - על ענין וכן על דבר כזבי (במדבר כה

מצודת דוד

"כי לא דברתי וגו'" - ביום שהוצאתים ממצרים לא דברתי עמהם אז על דבר עולה וזבח ואם היה עיקר ההוצאה בעבור הבאת הקרבנות כי בזה הכל תלוי אף בזולת שמוע בקול ה' היה אם כן מהראוי להצטוות עליה ביום שהוצאתים ממצרים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען ייטב לכם" - ר"ל לא יבוא לי תועלת מזה רק למען ייטב לכם

"והייתי לכם לאלהים" - ר"ל אני בעצמי אשפיע לכם טובה בזולת אמצעי

"כי אם וגו' שמעו בקולי" - רק הדבר הזה צויתים אז שמעו בקולי וגו' כמ"ש ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וגו' (שמות יט) א"כ זה העיקר והבאת הקרבנות היא כאחד מכל המצות שאין נחת בהם בזולת שמוע בקול ה'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במועצות" - מלשון עצה

"בשרירות" - ענין הבטה וראיה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)

"לפנים" - להלן מול פנים 

מצודת דוד

"במועצות" - בעצתם מה שהראה להם לבם הרע ר"ל מה שחמדו והתאוו

"ויהיו לאחור" - הלכו לאחור ולא לפנים ר"ל בכל יום היו פוחתים והולכים בעבודת ה' ולא היו מוסיפים והולכים

"ולא שמעו" - אף יוצאי מצרים לא שמעו וגו'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום השכם ושלוח" - בכל יום אני משכים ומשלח

"למן היום וגו'" - מאז ועד הנה המה פוחתים והולכים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא מול הפנים 

מצודת דוד

"הרעו" - עשו רעות עוד יותר מאבותם

"ולא שמעו אלי" - אנשי הדור הזה

"ויקשו את ערפם" - הוא ענין מליצי כאלו נתקשה ערפם עד שא"א להם להחזיר הפנים מול המקום ואחז במשל מבן אדם לחבירו שאינו רוצה להחזיר הפנים מול חבירו לשמוע דבריו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יענוכה" - מלשון עניה ותשובה 

מצודת דוד

"ודברת" - אמר ה' לירמיהו כאשר תדבר אליהם את כל הדברים האלה ידעתי אשר לא ישמעו אליך ויברחו להם ואם תקרא אליהם ידעתי אשר לא יענו לך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לקחו" - ענין למוד

"ונכרתה" - ר"ל נפסקה 

מצודת דוד

"אבדה האמונה" - אמונת האל אבדה מלבותם וגם נכרתה מפיהם ולא יזכרו בה

"ואמרת אליהם" - אז תאמר אליהם זה הגוי וגו' ר"ל אין אלה מבני ישראל אשר שמעו דבר ה' בסיני אלא כאלו אשר לא שמעו בקול ה' וכאלו לא למדו מעולם מוסר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גזי" - ענין תלישה כמו קרחי וגוזי (מיכה א)

"נזרך" - גדול השער יקרא נזר כמו נזר אלהיו על ראשו (במדבר ו)

"ושאי" - ענין הרמה

"שפים" - כן נקראו מקומות הגבוהות

"ויטוש" - ענין עזיבה כמו ויטוש משכן שלו (תהלים עח)

"עברתו" - מלשון עברה וזעם 

מצודת דוד

"ויטוש" - עזב את הדור ששפך עליו עברתו

"גזי נזרך" - לכן תלוש שער ראשך והשלך אותם והוא דרך צער ואבלות

"שאי" - הרימי קול קינה על מקומות הגבוהות להיות נשמע למרחוק

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שקוציהם" - מלשון שקץ ותועבה 

מצודת דוד

"שמו שקוציהם" - עכו"ם המתועב שמו בבה"מ לטמא אותו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במות" - מלשון במה

"בגיא" - בעמק 

מצודת דוד

"ולא עלתה על לבי" - לשאול דבר כזאת

"אשר לא צויתי" - אפילו לפני לא צויתי להקריב בנים ובנות

"במות התופת" - במות של התופת אשר עמד בגיא בן הנום לשרוף על הבמות את בניהם וגו' (ולפי שהיו מקישין בתופים לבל ישמע האב בנהימת הבן כשהוא נשרף ויכמרו רחמיו קראו בית הבמות תופת ע"ש התופים ולהגיא קראו בן הנום ע"ש נהמת הבן)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקברו" - ההרוגים יקברו בתופת הרבה מאד עד שלא ימצא שם מקום לקבור עוד

"ולא יאמר עוד" - אז לא יקרא עוד בית הבמות בשם תופת והגיא בן הנום כי אם יקרא גיא ההרגה כי שמה יפלו הרוגים רבים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"לחרבה" - מלשון חורבן 

מצודת דוד

"והשבתי וגו'" - ר"ל לא ישמעו עוד שמה קול ששון וגו' כי לחרבה תהיה ולא ישאר בה איש