מצודות על ירמיהו ו טו

מצודות על ירמיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"בעת פקדתים יכשלו" - בעת שאזכור עליהם עונם להפרע מהם והוא בזמן החורבן אז יכשלו גם המה

"לכן יפלו בנופלים" - הנביאים והכהנים ההם יפלו בעת יפלו כל הנופלים ע"י האויבים

"גם הכלים לא ידעו" - אינם יודעים מה היא כלימה וכפל הדבר במ"ש

"גם בוש לא יבושו" - ר"ל עשו התועבה וגם לא יבושו בעבורה

"הובישו" - ר"ל עכ"פ היה להם להנביאים והכהנים להיות נכלמים כאשר עשו דבר תועבה כדרך החשובים אשר יכלמו אם באה לידם דבר תועבה במקרה

מצודת ציון

"הובישו" - מלשון בושה

"תועבה" - דבר אסור וגנאי

"הכלים" - מלשון כלימה

"פקדתים" - ענין זכרון