מצודות על יחזקאל מח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דן א'" - ר"ל לשבט דן יהיה לחלק א'

"והיו לו" - הגבולים ההם יהיו אל השבט מפאת קדים עד פאת הים כי חלקי השבטים יהיו זה אצל זה וכל חלק יהיה מקצה הגבול עד קצהו ממזרח למערב

"צפונה" - כל מיצר הצפון אצל מקום חמת וה"ה שאר המקומות אשר יכנסו אז בגבול א"י

"מקצה צפונה" - מסוף הצפון אצל מקום דרך ההולך לחתלון משם בא הגבול לחמת ומשם עד חצר עינן העומדת אצל גבול דמשק כלפי הדרום

"ואלה שמות השבטים" - אשר יחלק להם נחלת א"י 

מצודת ציון

"אל יד" - אצל מקום כמו יד אבשלום (שמואל ב יח)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל גבול דן" - סמוך לגבול דן לדרומו יהיה החלק מפאת קדים וגו' ולשבט אשר יהיה לחלק א' וכן כל השבטים ילקחו זה בדרומו של זה 

מצודת ציון

"ועל גבול" - סמוך לגבול כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוכו" - בתוך התרומה ההיא כמו שמפורש והולך

"כאחד החלקים" - שחלקו השבטים ולתוספת ביאור אמר מפאת קדימה וגו'

"רוחב" - מצפון לדרום

"מפאת קדים" - החלק מפאת קדים וגו' תהיה התרומה וגו' היא האמורה למעלה תרימו תרומה לה' וגו' עד ולנשיא מזה ומזה וגו' (לעיל מה)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורחב" - מצפון לדרום

"ארך" - ממזרח למערב תהיה באמצעות אורך החלק

"התרומה וגו'" - זהו חלק הכהנים שיקחו בפאת הצפוני מהחלק הזה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולאלה" - ובאלה כ"ה אלף על עשרת אלפים תהיה להכהנים בפאת צפון כ"ה אלף אורך ובפאת מערב רחב עשרת אלפים וגו' ובנין המקדש יהיה באמצעית הרצועה ההיא בין באורך בין ברוחב 

מצודת ציון

"ולאלה" - כמו ובאלה ובאה הלמ"ד במקום בי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכהנים המקודש" - זה יותן לכהנים המקודשים המשמשים במזבח והם מבני צדוק כ"ג אשר שמרו משמרת ה' ולא זזו ממנה ולתוספת ביאור אמר אשר לא תעו מה' לעבוד עבודת הפסילים בזמן שתעו בני ישראל כאשר תעו שאר הכהנים בני לוי שעשו עבודת העם לפני הפסילים וכמ"ש למעלה והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו וגו' (לעיל מד) 

מצודת ציון

"המקודש" - כמו המקודשים והוא דרך כלל

"תעו" - הוא לשון מושאל מן התועה בדרך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל גבול הלוים" - החלק הזה תהיה אצל גבול הלוים

"והיתה להם" - לכהנים ההם יהיה התרומה מתרומת הארץ כי כל הרצועה ההיא באורך כל א"י וברוחב חמשה ועשרים אלף קנים תקרא תרומת הארץ וחלק הכהנים תקרא תרומה מן התרומה והיא קדש קדשים מול תרומת הארץ 

מצודת ציון

"תרומיה" - ענין הפרשה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אורך וגו'" - ר"ל ללוים תהיה כל השטח הזה אורך כ"ה אלף וגו' ולפי שאל הכהנים לא יהיה כל השטח כי בו יהיה מקום המקדש לזה אמר ללוים יהיה כל האורך ולא יפסיק דבר

"והלוים" - ר"ל וחלק הלוים תהיה נגד גבול הכהנים ושוה לו אורך כ"ה אלף ורוחב עשרת אלפים 

מצודת ציון

"לעומת" - ר"ל שוה לה וכן והאופנים לעומתם (לעיל י)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי קדש לה'" - כי אחוזת הכהנים והלוים המה קדש ואין מהראוי להוציאם לחולין להיות ביד זרים

"ולא ימר" - לא יחליף ממנו בקרקע אחרת ולא יעבור ממנו שם ראשית הארץ כי כמו שנקראת תרומה נקראת ראשית כי התרומה נקראת ראשית כמ"ש ראשית דגנך (דברים יח) ועל התרומה יאמר שמפריש אותה ראשונה קודם המעשר

"ולא ימכרו ממנו" - חוזר הוא על הכהנים ועל הלוים שלא ימכר מי מאחוזתו 

מצודת ציון

"ימר" - מלשון תמורה וחלוף

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוכו" - באמצעית החלק הזה

"ולמגרש" - סביב העיר תהיה מגרש והוא מקום פנוי מבלי זריעה ונטיעה והוא נוי לעיר

"לעיר למושב" - ר"ל הרצועה ההיא תהיה לצורך מושב העיר לשדות ולכרמים לכלכל יושבי העיר

"חול הוא" - אל מול קדושת אחוזת הכהנים והלוים תחשב לחולין

"על פני" - ר"ל באורך כ"ה אלף

"הנותר ברוחב" - כי כל הרצועה בכללה תהיה כ"ה אלף רוחב הוצא מהם י' אלפים חלק הכהנים וכנגדן ללוים א"כ נשאר עוד מהרוחב חמשת אלפים 

מצודת ציון

"על פני" - ר"ל באורך

"למושב" - מלשון ישיבה

"ולמגרש" - יקרא כן לפי שהוא חוץ לעיר וכאלו נגרש מן העיר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה מדותיה" - של העיר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צפונה" - בפאת צפון יהיה חמשים ומאתים קנים וגו'

"והיה מגרש לעיר" - מדת המגרש אשר לעיר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיתה תבואתו" - התבואה הגדילה בשטח הזה תהיה למאכל לעובדי העיר הם יושבי העיר העוסקים בעבודת העיר ותקונה

"והנותר בארך" - כי ברחב לא נשאר כלום כי העיר תהיה ד' אלפים ות"ק קנים ומגרש מזה ומגרש מזה כ"א ר"ן קנים הרי ה' אלפים קנים וימלאו כל הרחב אבל באורך נשאר עשרת אלפים מזה ומזה לכן אמר והנותר באורך עד מול כלות תרומת הקדש והוא אחוזת הכהנים והלוים והם עשרת אלפים למזרח ועשרת אלפים למערב וזה יהיה מול תרומת הקדש ושוה לו כמדתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והעובד העיר" - ר"ל כ"א מעובדי העיר יעבדו אותו מכל שבטי ישראל ר"ל מכל שבטי ישראל חייבים לעבוד את עובדי העיר להזמין את כל הצריך להם כי הם יושבים בעיר במקום כל ישראל ועוסקים בעבורם בעבודת העיר לכן לעומת זה יתעסקו המה בעבודתם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רביעית" - שטח מרובעת תרימו את תרומת הקדש היא חלק הכהנים והלוים

"אל אחוזת העיר" - עם אחוזת העיר תהיה מרובעת

"כל התרומה" - כלול בה חלק הכהנים והלוים ואחוזת העיר 

מצודת ציון

"רביעית" - מרובעת

"אל" - כמו עם

"אחוזת" - חלק ונחלה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוכו" - באמצעית אורך חלק הנשיא

"ומקדש הבית" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן נגב תימנה (לעיל מז)

"תרומת הקדש" - על חלק הכהנים יאמר

"אל פני" - לפני כ"ה אלף רוחב כל התרומה עד סוף גבול המזרח וכן במערב לפני כ"ה אלף רוחב כל התרומה עד סוף גבול המערב מול חלקי השבטים ושוה להם זה יהיה לנשיא

"והנותר לנשיא מזה ומזה וגו'" - ר"ל לנשיא תהיה הנותר מהתרומה ההיא מהעבר מזה ומהעבר מזה לתרומת הקדש הוא חלק הכהנים והלוים ולאחוזת העיר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בין גבול יהודה" - כי חלק יהודה יהיה מצפון חלק הנשיא וחלק בנימין יהיה מדרום וכפל הדבר פעמים רבות לתוספת ביאור

"ומאחוזת הלוים" - ר"ל ובין אחוזת הלוים (גם על הכהנים יאמר שהם מבני לוי) בין אחוזת העיר יהיה באמצעית אורך החלק אשר לנשיא 

מצודת ציון

"ומאחוזת" - הוא במ"ם ההשוואה כמו מגדיש ועד קמה (שופטים טו)ור"ל בין גדיש וכו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפאת קדימה" - ר"ל החלק יהיה מפאת קדימה וגו' ולשבט בנימן יהיה לחלק אחד

"ויתר השבטים" - ר"ל וכן יחולק ליתר השבטים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל גבול בנימין" - סמוך לגבול בנימין לדרומו יהיה החלק מפאת קדימה וגו' ולשבט שמעון יהיה לחלק אחד וכן יתר השבטים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל גבול גד" - ר"ל סמוך לגבול גד שלקח בפאת הדרומי יהיה הגבול מתמר עד מי מריבת קדש ומשם בא הגבול לנחל מצרים ומשם אל הים הגדול 

מצודת ציון

"אל פאת" - בפאת

"על הים" - אל הים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה מחלקותם" - כן יהיה החלוקה שביניהם

"אשר תפילו מנחלה" - רצה לומר אשר תורישו מן הנחלה ההיא אל שבטי ישראל 

מצודת ציון

"מחלקותם" - מלשון חלוקה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדה" - ר"ל קנה המדה

"ואלה תוצאות" - זה מספר פתחי העיר אשר יצאו בהן

"מפאת צפון" - ר"ל השערים שיהיו בפאת צפון אשר שם רוחב חמש מאות וארבעת אלפים מדה ומספר השערים יפרש במקרא שלאחריו 

מצודת ציון

"תוצאות" - השערים שיוצאין בהן

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צפונה" - יהיו בפאת צפון

"שער ראובן אחד" - ר"ל אחד יהיה נקרא שער ראובן וכן כולם

"על שמות שבטי ישראל" - ר"ל יקראו על שמות השבטים וזהו לאות שיהיה לכל השבטים חלק בעיר זה כזה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חמש מאות" - ר"ל אשר שם רוחב חמש מאות וארבעת אלפים ומספר השערים יהיו שלשה 

מצודת ציון

"ואל פאת" - ובפאת

"ושער" - הוי"ו יתירה וטפילה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדה" - הוא קנה המדה בת ששה אמות

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שעריהם" - ר"ל השערים שיעמדו במשך חמש מאות וארבעת אלפים של רוחב העיר מספרם יהיו שלשה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם העיר מיום ה' שמה" - מיום ההוא והלאה יהיה שם העיר ה' שמה ר"ל עד עולם לא תסיר עוד שכינתו מן העיר אבל תהיה שמה ותקרא כן שם העיר לאות

"סביב" - ההיקף בארבעת הרוחות יהיה שמנה עשר אלף