מצודות על יחזקאל מו א


מצודת דוד

"וביום החודש" - יאמר על יום הראשון מהחדש והוא ר"ח וכן מחר חודש (שמואל א כ)

"וביום השבת יפתח" - כי אז יהיו רגילין לבוא להשתחות לה' ולכן יפתח שער המזרחי כי בבואם דרך שם ישתחוו מול פתח ההיכל ובית קה"ק

"ימי המעשה" - כן יקראו ימות החול שמותרים לעשות בהם מלאכה

"שער החצר הפנימית" - הוא שער עזרת אנשים

"יהיה סגור וגו'" - לפי שלא היו רגילין לבוא לבית המקדש בימות החול לא העם ולא הנשיא