מצודות על יחזקאל יד יא


מצודת דוד

"לאלהים" - להצילם ולהושיעם

"והיו לי לעם" - אז יהיו נקראים עמי

"למען לא יתעו וגו'" - כשיראו שאני משלם גמול

מצודת ציון

"יתעו" - מלשון תועה ועניינו ההולך בדרך שאינו ישר