מצודות על זכריה ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעירני" - מלשון הערה והקצה 

מצודת דוד

"ויעירני" - ר"ל הוא הניעני לעוררני ונתעוררתי כאיש אשר יעור משנתו

"וישב וגו'" - כי במראה שלפניה לא דבר עמו המלאך הדובר בי לזה אמר וישב המלאך וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וגולה" - ספל עגול וכן וגולות הכותרות (מלכים א ז')

"נרותיה" - כעין בזיכין על השמן והפתילה כמו ועשית את נרותיה (שמות כה)

"מוצקות" - מלשון יציקה והם צינורות ודרך שם ניצק ונמשך השמן 

מצודת דוד

"שבעה ושבעה מוצקות" - ר"ל לכל נר ונר היה שבעה צינורות שהשמן ניצק בהם מעצמו מן הגולה להמשך על הנרות שהמה על ראש המנורה

"ושבעה נרותיה עליה" - ממעל בראשי קני המנורה היו שבעה נרותיה הם כעין בזיכין להשים בהם השמן והפתילות

"וגולה על ראשה" - ממעל על ראשה היה כעין ספל ובה היה השמן

"כולה" - כל המנורה היתה זהב

"מה אתה רואה" - במראה הנבואה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושנים זיתים עליה" - שני אילני זית עמדו אצל המנורה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואען" - ענין הרמת קול 

מצודת דוד

"ואען ואומר" - הרימותי קול ואמרתי אל המלאך על מה באו אלה לרמז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אדני" - לא השכלתי לדעת

"הלא ידעת" - הלא מעצמך תשכיל לדעת על מה מרמז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחיל" - ענין צבאות עם

"ברוחי" - ענין רצון 

מצודת דוד

"לא בחיל" - ר"ל ממשלתו על העכו"ם לא יהיה בעבור חילו הרב ולא בכח זרועו יכבשם במלחמה אבל ימשול בם מבלי טורח מלחמה כי אם ברצוני כי אתן בלב העכו"ם להיות נכנעים לו וסרים למשמעתו ויהיה דומה לעריכות נרות המנורה שהיו מבלי טורח אבל הכל נעשה מעצמו כי הזיתים נתלשו מעצמם ונדרכו מעצמם ומעצמו נמשך השמן אל הגולה כאשר יאמר עוד למטה ומן הגולה נמשכו מעצמם דרך הצינורות אל הנרות

"זה דבר ה'" - ר"ל בזה ירמז כאלו אמר ה' על מלך המשיח הבא מזרע זרובבל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למישור" - מלשון ישר ושוה

"הראשה" - ר"ל טובה וחשובה וכן וראשית שמנים ימשחו (עמוס ז)

"תשואות" - ענין המיית קול כמו תשואות נוגש (איוב לט

מצודת דוד

"והוציא" - מלך המשיח יוציא האבן הטובה והחשובה להניחה ביסוד בנין בית העתיד

"תשואות" - אז ישמע קול המייה אשר כולם יענו ויאמרו הנה להאבן הזה יש לה חן רב כי היא טובה וחשובה עד מאד

"מי אתה הר הגדול" - על מלך גוג יאמר מי אתה וגומ' ר"ל מה כח יש בך התחשוב שאתה הר גדול לעמוד בפני המשיח לבל יוכל לעבור לא כן כי למולו תהיה כארץ מישור ובקל יעבור ר"ל לא יהיה בך כח לעכב מה ע"י

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תבצענה" - ענין השלמה כמו כי יבצע ה' (ישעיהו י

מצודת דוד

"וידעת" - זה מאמר הנביא לישראל בבוא הדבר תדע אשר ה' שלחני אליכם ומאתו היו דברי

"ידי זרובבל יסדו וגו'" - זרובבל עצמו הניח היסוד מהבית הזה כן ידיו ישלימו את בנין הבית ר"ל ידי המשיח הבא מזרעו ישלימו להניח אבן היסוד מהבית העתיד ואמר ידיו על ידי המשיח הבא מזרעו כדרך שאמר כי הנה האבן אשר נתתי לפני (יהושע לעיל ג) הנאמר על כ"ג הבא מזרעו אשר יכהן אז ואמר ענין השלמה על כי יהיה הבית האחרון והוא תשלום הבתים ולפי שבית העתיד תעמוד במקום הבית הזה עצמו אמר תבצענה כאלו ישלים הבית הזה וכמ"ש גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון (חגי ב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בז" - מלשון בזיון

"האבן הבדיל" - הוא האבן התלוי בקו המשקולת וע"י מיישר הבנאי את הבנין ועל שע"פ רוב דרכה לעשותה מאבן אמר האבן הבדיל וכן אבן העופרת (לקמן ה)

"משוטטים" - ענין התנועה הנה והנה וכן שוטטו בחוצות ירושלים (ירמיהו ה

מצודת דוד

"עיני ה' וגו'" - ר"ל לכן רואה הוא תוגת לב המבזה יום קטנות ולפיהן ישמחם בכפל שבעה בערך התוגה

"שבעה אלה" - השמחות האלה שישמחו אז תהיה כפול שבעה בערך התוגה שיש להם בעבור בזיון יום קטנות

"כי מי בז" - אשר מי שהיה מבזה בלבו יום בנין הבית הזה לחשבו יום קטנותו לפי קוטן הבנין הנה ישמחו אז כאשר יראו את האבן המשקולת ביד המשיח הבא מזרע זרובבל המייסד את הבית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ימין המנורה" - על ימין הגולה שעל ראש המנורה ועל שמאלה א' מזה וא' מזה

"מה שני הזתים" - ר"ל למה בא הרמז בשני אילני זתים ולא באחד

"אליו" - אל המלאך הדובר בי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שבלי" - מלשון השבלים הטובות (בראשית מא)ובדרך שאלה קרא כן ענפי הזית לפי שהיו מלאים גרגרי זיתים כמו השבולת המלאה גרגרי תבואה

"ביד" - ר"ל בתוך וכן ביד כל אדם יחתום (איוב ל"ז)

"צנתרות" - הוא שם כלי מה

"המריקים" - ענין הזלה ושפיכה כמו על הארץ יריקו (קהלת י"א)

"הזהב" - ר"ל שמן מזוקק ונקי כזהב וכן מצפון זהב יאתה (איוב ל"ז

מצודת דוד

"מה שתי שבלי הזתים" - כי במראה ההיא ראה כאלו שתי ענפי זיתים נתלשו מעצמם ונפלו בתוך שני צנתרות של זהב ושם היו נדרכים מעצמם והם היו מריקים שמן צלול כזהב אל הגולה וקצר למעלה ופרשו כאן ושאל למה הי' הכל שנים שנים על מה מרמז השניות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אדני" - לא השכלתי לדעת

"הלא ידעת" - הלא מעצמך תשכיל לדעת על מה מרמז השניות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"היצהר" - הוא השמן כמו תירוש ויצהר (דברים כ"ח)

"על אדון" - אצל אדון 

מצודת דוד

"העומדים על אדון כל הארץ" - לבקש רחמים להחזיר הממשלה לבית ישראל ובמעשה דריכת הזיתים והמשכת השמן מעצמו ירמוז שיחזור הממשלה לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחו

"אלה שני בני היצהר" - השניות מרמז על שני בני היצהר ר"ל המלך המשיח וכה"ג אשר ימשחו בשמן המשחה זה למלכות וזה לכהונה גדולה