מצודות על זכריה ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וארא" - במראה הנבואה

"ארבע קרנות" - הם רמז שנגחו בימים הקדמונים את ישראל כבעלי קרנים עם הקרן 

מצודת ציון

"קרנות" - מלשון קרן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ישראל" - כמו ואת ישראל בוי"ו

"אלה הקרנות" - ר"ל זה מרמז על האומות שהרעו לישראל וכאלו נגחו אותם בקרן עד שפזרו אותם הנה והנה

"מה אלה" - ר"ל על מה מרמז 

מצודת ציון

"זרו" - פזרו כמו ואתכם אזרה בגוים (ויקרא כו)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חרשים" - אומנים היודעים לגדע ולהפיל את הקרנות 

מצודת ציון

"חרשים" - אומנים כמו חרש עצים (ישעיהו מד)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלה הקרנות וגו'" - ר"ל על כי אלה הקרנות וגו' הרעו לעשות כשיעור אשר איש מישראל לא נשא ראשו מפניהם ולכן באו אלה החרשים להחריד את הקרנות ולהפיל אותם על אשר שהיו מרימים קרן על ארץ יהודה לזרותם ולפזרם והחרשים ההם מרמזים על כל מלך בזמנו שהחריד וכבש את שמשל לפניו והחרש האחרון הוא מלך המשיח אשר יחרד ויכבש את המלכות הרביעית (ואף שכבר נפלה בבל הראה לו המקום כפי הגזרה וכאלו עמד לפני מפלת בבל)

"ויאמר לאמר" - ר"ל ה' אמר אל המלאך שיאמר לי 

מצודת ציון

"כפי" - כשיעור כמו איש כפי אכלו (שמות יב)

"לידות" - ענין הפלה והשלכה כמו ידו אליה (ירמיהו נ)

"הנושאים" - ענין הרמה

"לזרותה" - לפזרה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה איש" - שבא איש ובידו היה חבל מדה שרגילין למדוד בו את החומות 

מצודת ציון

"חבל מדה" - קו המדה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואומר" - שאלתי את האיש להיכן אתה הולך עם חבל המדה

"לראות כמה רחבה" - ר"ל כמה יש עתה ברחבה ובארכה וכאלו מראה בזה שקטנה היא עכשיו מול הגודל שתהיה לעתיד 

מצודת ציון

"אנה" - להיכן כמו אנה אנחנו עולים (דברים א)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יוצא לקראתו" - להגיד לו ענין המדידה

"המלאך הדובר בי" - אין זה שהיה בידו חבל המדה

"יוצא" - אל מול המלאך הבא לקראתו לשאול ממנו מהו עניין המדידה כי חשב פן המדידה היא להודיע שכן יהיה לעתיד מבלי תוספת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פרזות" - ר"ל אל יחשוב גם הוא כמוך שכן יהיה גם מדת העיר לעתיד כי לא כן הוא אבל המדידה בא להראות שקטנה היא עכשיו מול הגודל שתהיה לעתיד כי אז תהיה ירושלים מיושבת כעיר פרוז אשר אין חומה סביב לה כאלו אין לה קצבה ומדה וזהו ממה שיהיו בתוכה הרבה בני אדם ובהמה רבה וכאלו לא יכילם מקום נגדר

"ויאמר אליו" - המלאך הבא אמר אל המלאך הדובר בי רוץ חיש מהר ודבר אל הנער הזה הוא זכריה כי היה עודנו נער 

מצודת ציון

"רוץ" - ענין מהירות ההליכה

"הלז" - הזה וכן מה הציון הלז (מלכים ב כג)

"פרזות" - ר"ל מבלי חומה סביב וכן ראש פרזיו (חבקוק ג)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולכבוד" - ר"ל אל יחשבו שיהיה להם העדר כבוד לשבת בעיר פרוז כי אני אשרה שכינתי בתוכה להיות לה לכבוד אשר אין ערוך אליה כבוד הקפת החומה מסביב

"ואני אהיה לה וגו'" - ר"ל ועכ"ז לא ידאגו מפחד האויב כי פן יבוא בה הואיל והיא מבלי חומה כי אני אגן עליה מפני האויב כאלו יהיה סביבה חומת אש שאין לקרוב אליה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי כארבע רוחות השמים" - כמו שד' רוחות השמים המה רחוקים זו מזו כן פרשתי אתכם לארץ מרחק ולכן מהרו ולכו לפי רוב המרחק

"הוי הוי" - יאמר על הגאולה העתידה וכאלו יקרא עליהם אתם בני י' השבטים שגלו לארץ אשור העומדת בצפון צאו משם במרוצה לשוב אל ארצכם 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין קריאה וכן הוי כל צמא (ישעיהו נה)

"ונוסו" - ענין בריחה ומהירות ההליכה

"רוחות" - פאה ועבר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוי ציון המלטי" - כאלו יקרא ליהודה ויאמר עתה עדת יהודה שגלית מתחלה לבבל לשבת ביניהם המלטי ממקום שאתם עתה לבוא לציון 

מצודת ציון

"המלטי" - ענין הצלה

"בת בבל" - עדת בבל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחר כבוד" - ר"ל אחר שאמר לי שיהיה בתוך ירושלים לה לכבוד כמ"ש למעלה אחר זה שלחני להנבאות על העמים השוללים אתכם להודיעם שישלם להם גמול כי כל הנוגע בכם לרעה הרי הוא כאלו נוגע בבבת עינו של המקום ב"ה כביכול או רצה לומר מזיק לעצמו כי יקבל גמולו והרי הוא כאלו נוגע בבבת עינו שמזיק לעצמו בידים 

מצודת ציון

"השוללים" - ענין בזה

"בבבת עינו" - הוא גלגל העין וכן כאישון בת עין (תהלים יז)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הנני מניף" - כי בעבור זה אניף ידי עליהם להכות בהם והם יהיו לשלל לישראל שהיו עבדים להם

"וידעתם" - בבוא הדבר תדעו אשר ה' שלחני ומאתו היו דברי 

מצודת ציון

"מניף" - ענין הרמה כמו והניף הכהן (ויקרא כג)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הנני בא" - אבוא אל ירושלים ואשכון בתוכך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעת" - אז בהשכינו את שכינתו לבד בתוכך תדע אשר ה' שלחני אליך ר"ל עיקר ייעוד הסיבה נאמר עליך

"ונלוו" - אז יתחברו עכו"ם רבים אל ה' ויהיו לו לעם להאמין בו ועכ"ז אשכון בתוכך ולא בתוך העכו"ם הרבים 

מצודת ציון

"ונלוו" - ענין התחברות כמו ונלוה הגר (ישעיהו יד)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונחל ה'" - המקום ינחל את יהודה כמאז להיות חלקו לעולם על אדמת הקודש ולא יגלו עוד ממנה

"ובחר עוד ירושלים" - להשכין שם שכינתו כמאז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הס כל בשר" - שתקו כל העמים מפחד ה' ולא תוסיפו עוד להרחיב פה על ישראל

"כי נעור" - כי אז יעור ממעון קדשו השמים לרדת לעשות נקם באומות כי עד הנה החריש לאומות כאלו היה ישן אבל אז כאלו יעיר משנתו 

מצודת ציון

"הס" - ענין שתיקה כמו ויהס כלב (במדבר יג)

"כל בשר" - כל אדם

"נעור" - מלשון הערה והקיצה כמו אשר יעור משנתו (לקמן ד)

"ממעון" - ענין מדור כמו ה' מעון אתה היית לנו (תהלים צ)