מצודות על הושע יג יד


מצודת דוד

"נחם יסתר מעיני" - ר"ל עד הנה נחמתי על הרעה אבל מאז יהיה התנחומין נסתר מעיני כי לא אנחם עוד

"מיד שאול אפדם" - הנה מעולם פדיתים מן השאול וגאלתים מן המות אבל כשתתמלא הסאה אהיה אני מדבר עליך דברי מות אהיה אני מכריחך לרדת שאולה

מצודת ציון

"קטבך" - ענין כריתה וכן מקטב ישוד צהרים (תהלים צא)

"נחם" - מלשון תנחומין