מצודות על הושע יב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רד" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים ק"י

מצודת דוד

"ועם קדושים" - עם אלהים קדושים הוא הנאמן לקיים מאמרו

"ויהודה" - אבל יהודה עדיין הוא מושל עם האל ר"ל מכריח את העם ללכת עם האל בדרכי התורה

"ובמרמה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"סבבוני בכחש אפרים" - הנה מלכות אפרים סבבו אותי כאלו שבים אלי אבל יכחשו בי כי לבם בל עמם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רועה" - מלשון מרעה

"קדים" - ר"ל רוח קדים

"ושוד" - ענין עושק

"יובל" - ענין הבאה כמו יובל שי (ישעיהו יח

מצודת דוד

"ושמן וגו'" - לשחדו לעזור לו מול האויב

"כזב ושוד ירבה" - מרבה לדבר כזב ולעשוק בני אדם

"וברית וגו'" - להיות בעזרתו

"ורודף קדים" - הוא כפל ענין במ"ש

"רועה רוח" - הוא מרעה את הרוח ר"ל עוסק הוא בדברי הבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וריב לה'" - ר"ל הואיל וגם יהודה סרח אח"כ לכן יהיה ריב לה' גם עם יהודה ולזכור על כל בני יעקב כפי דרכיו שהלך בו וכפי מעלליו ישיב לו גמול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עקב" - ר"ל אחז בעקבו הוא סוף הרגל

"ובאונו" - ענין אומץ וכח כמו ואונו בשרירי בטנו (איוב מ)

"שרה" - מלשון שררה 

מצודת דוד

"בבטן עקב את אחיו" - ר"ל הלא יעקב אביהם עודו בבטן אמו אחז בעקב עשו אחיו והפלא הזה היה לאות שידו תמשול.

"ובאונו" - ובכחו נעשה שר את האלהים הוא המלאך שרו של עשו הנאבק עמו כי יעקב התגבר עליו.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויוכל" - מלשון יכולת. 

מצודת דוד

"וישר" - וכאשר נעשה שר אל המלאך ולתוספת ביאור אמר ויוכל לו ר"ל נצחו והתגבר עליו אז המלאך בכה לפניו והתחנן לו להניחו ללכת וכה אמר הנה בבית אל ימצא ה' אותנו ושם ידבר עמנו ושם יברכך ואהיה שם גם אני ואודה לך על הברכות. כן דרשו רז"ל. וכאילו יאמר בזה: אם נתתי הכח ביד יעקב להתגבר על המלאך, מדוע א"כ לא תבטחו בי ותלכו לבקש עזרה ממצרים ומאשור?

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זכרו" - שמו כי בשם יזכר 

מצודת דוד

"ה' זכרו" - שמו הוא ה' המורה שהוא אדון הכל

"וה'" - ר"ל הלא ה' הוא האלהים על צבאות מעלה ומטה והכל שלו ובידו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשוב" - ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל

מצודת דוד

"ואתה" - וגם אתה במשענת אלהיך תשב בשובה ובנחת רק שמור חסד ומשפט ואז קוה תמיד אל אלהיך כי בטוח תהיה שימלא תקותך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כנען" - תגר וסוחר וכן וחגור נתנה לכנעני (משלי לא)

"מאזני" - מלשון מאזני משקל 

מצודת דוד

"כנען" - ר"ל אבל אתם כסוחר הרמאי אשר בידו מאזני מרמה ואוהב לעשוק את הבריות ואינך חפץ בחסד ובמשפט

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"און" - ענין כח ואומץ

"כל יגיעי" - בכל יגיעי ותחסר בי"ת השמוש 

מצודת דוד

"ויאמר אפרים" - ר"ל ועוד יוסף פשע כי יאמר אפרים אך הסבה שעשרתי הוא בעבור כי מצאתי לי און וכח לאסוף הון ולא ה' פעל כל זאת ויאמר עוד בכל יגיעי הוא העושר הבא ביגיעי הנה בכולו לא ימצא לי עון אשר יחטא אדם בהנה ר"ל אין בו שום נדנוד עון גזל ואונאה כי יחשוב שאין המקום ב"ה מכיר במעשיו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אושיבך" - מלשון ישיבה

"מועד" - ענין זמן כמו כי אקח מועד (תהלים מה

מצודת דוד

"עוד אושיבך באהלים" - עוד יבוא זמן אשר תצא מהגולה ואושיב אותך בדרך באהלים כמו בימי הזמן ההוא שיצאת מארץ מצרי' כי עד עולם לא תסור השגחתי ממך

"ואנכי" - אבל הלא אנכי ה' אלהיך מעת הוצאתיך מארץ מצרים ומאז אני בעצמי משפיע לך טובה ומשגיח במעשיך בהשגחה פרטית לא ע"י אמצעים מלאכי מעלה כדרך הבבליים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חזון" - ענין מראה נבואה

"אדמה" - מלשון דמיון ומשל 

מצודת דוד

"אדמה" - ר"ל דברתי בדמיון ובמשל להיות מקובל על הלב כי מאד אני משגיח בך

"ודברתי" - על עסקיכם דברתי אל הנביאים והרביתי דברי חזון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שדה ארם" - כמו ארץ ארם 

מצודת דוד

"ויברח יעקב" - הלא כשברח יעקב מפני עשו אל ארם אז עבד ללבן בעבור אשה היא רחל ואח"ז חזר עוד לשמור צאן לבן בעבור אשה אחרת וכל זה היה מגודל עניו כי בא בידים ריקניות וכאומר הלא חזר ברכוש גדול ומי נתן לו זה הרכוש הלא אני ואיך תאמר אך עשרתי מצאתי און לי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנביא" - הלא ע"י משה נביאו העלה וגו' וע"י היה נשמר בדרך וכאומר הכל בא בהשגחתי ואיך תכחשו לומר שאינני משגיח ומכיר מעשה האדם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמרורים" - מלשון מר

"יטוש" - ענין התפשטות כמו ויטוש על המחנה (במדבר יא

מצודת דוד

"וחרפתו" - מה שחרף כלפי מעלה להחליפו בעגלי הזהב הנה האל הוא אדוניו ומושל בו וגמול מעשיו ישיב לו

"ודמיו" - לכן הדם ששפך יתפשט עליו לקחת נקם

"הכעיס" - ר"ל אחר שכל זה ידוע לאפרים ועכ"ז הכעיס לה' במעשים רעים