מצודות על דניאל יב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעמוד מיכאל" - לבקש רחמים על ישראל

"העומד" - הרגיל לעמוד תמיד ללמד סניגוריא על ישראל

"והיתה" - אז תהיה עת צרה על ישראל אשר לא נהיתה עליהם מעת היתה לגוי עד העת ההיא הכי הקרן הזעירה שהיא ממלכות ישמעאל יצר להם מאד כמ"ש ולקדישי עליונין יבלא וגו' (לעיל ו')

"ובעת ההיא" - כאשר יצר להם מאד ימלט עמך ורק כל הנמצא כתוב בספר ימלט ר"ל הצדיקים ויראי ה' שנאמר בהם ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' וגו' (מלאכי ג)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורבים" - על כי לא יעמדו בתחיה כ"א מהישרים לזה אמר ורבים ולא כולם

"מישני וגו' יקיצו" - הרבה מן המתים יעמדו בתחיה ובדרך שאלה אמר לשון שינה והקצה

"אלה" - מהם יקיצו לחיי עולם ר"ל לחיות חיי נעימים עד עולם והם הצדיקים שבהם

"ואלה" - ומהם יקיצו לסבול חרפה ובזיון מתמיד עד עולם והם הרשעים שבהם 

מצודת ציון

"אדמת עפר" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן והצפיר והשעיר (לעיל ח)

"לדראון" - ענין בזיון וכן והיו דראון לכל בשר (ישעיהו סו)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמשכילים" - החכמים שבהם יזהירו וגו'

"ומצדיקי הרבים" - המלמדים דרך ה' לרבים הם יזהירו ככוכבים

"לעולם ועד" - חוזר גם על המשכילים 

מצודת ציון

"יזהירו" - ענין הארה וזריחה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סתום הדברים" - אף המעט שידעת מדברי הנבואה ההיא כתבם בדברים סתומים וברמזים

"וחתום" - כתבם בספר בדברים חתומים וכפל הדבר במ"ש לזרזו ולהזהירו ביותר

"עד עת קץ ישוטטו וגו'" - עד בא עת קץ הגאולה הנה רבים ישוטטו בתנועת המחשבה להשכיל אמיתת הקץ ויתרבה הדעת לחקור ביותר וכאומר הנה יחקורו עד עת הקץ ולא ידעו מאומה אבל בבוא העת אז יופקחו עיני כל להבין רמזי זמן הגאולה 

מצודת ציון

"ישוטטו" - ענין התנועה אנה ואנה כמו שוטטו בחוצות ירושלים (ירמיהו ה)והושאל על תנועת המחשבה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנים אחרים" - שני מלאכים אחרים מלבד המלאך הדובר בי

"אחד הנה" - מהעבר מזה

"היאור" - הוא נהר חדקל 

מצודת ציון

"היאור" - בתורה תרגם אונקלוס נהרא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - אחד מהם אמר

"לאיש לבוש הבדים" - הוא המלאך הדובר בו כי כן ראוהו לבוש כמ"ש למעלה

"אשר ממעל" - אשר עמד ממעל וגו'

"עד מתי" - ר"ל עד מתי יתאחר קץ המכוסה 

מצודת ציון

"הפלאות" - המכוסה כמו כי יפלא ממך (דברים יז)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשמע" - שמעתי את האיש וגו' שהיה מדבר

"וירם ימינו וגו'" - כדרך הנשבעים וכמ"ש הרימותי ידי אל ה' (בראשית יד)

"בחי העולם" - בה' שהוא מחיה העולם ומעמידו

"למועד מועדים וחצי" - לזמן שני זמנים וחצי זמן

"וככלות" - וכאשר יכלה נפוצות כח עם קודש רצונו לומר כאשר ימורק העון ותכלה מהם נפוצות הכח שהיה להם בקושי הגולה אז תכלינה כל העכו"ם האלה ויקבלו ישראל את המלוכה 

מצודת ציון

"נפץ" - ענין הרצוץ עם הפיזור כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"יד" - ענין כח שהוא ביד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני שמעתי" - עם כי אני שמעתי דברי המלאך הנה לא אבין כמה הוא המועד

"ואמרה" - אל המלאך הדובר בי

"מה אחרית אלה" - מהו הקץ והסוף הנרמז במועדים האלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך דנייאל" - ר"ל לך משאלתך ולא תשאל עוד כי דברי הגאולה יהיו סתומים וחתומים ברמז לבל ידעוה עד עת קץ אבל בבוא הקץ יתחכמו הכל להבין הרמז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתבררו" - הדברים יתבררו ויתלבנו ע"י חוקרים ומחשבים ר"ל יחפצו לברר הדברים וללבן לדעת האמת

"ויצרפו רבים" - ר"ל רבים יחשבו אשר יצא חשבונם צרוף ומזוקק מבלי שגיאה

"והרשיעו רשעים" - ובעבור זה ירשיעו הרשעים לומר הואיל ולא בא המשיח בזמן אשר יצא לפי חשבונם שוב לא יבוא

"ולא יבינו" - לתלות הדבר בטעות החשבון

"והמשכילים" - אבל המשכילים יבינו לתלות הדבר בטעות החשבון ולא יתייאשו מן הגאולה 

מצודת ציון

"יתבררו" - מלשון ברור

"ויתלבנו" - מלשון לבון וענינו העמדת הדבר על בוריו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומעת" - גם אלה דברי המלאך שאמר לו מן העת אשר נתבטל התמיד בחורבן הבית השני ונגזר לתת במקום המקדש את המשוקץ ומושתק כאבן

"ימים" - ר"ל מן העת ההיא מנה ימים אלף וגו' ולא ידענו אם ימים ממש או שנים ומה יהיה אז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי המחכה" - אשרי למי שמחכה לה ויגיע אליה וחוזר ומפרש התקוה בהגעה יהיה לימים אלף וגו' וגם זה לא ידענו כמוהו ואם דניאל אמר שמעתי ולא אבין והמלאך השיבו סתומים וחתומים הדברים ואיך א"כ נדעם אנחנו 

מצודת ציון

"המחכה" - ענין תקוה כמו יעשה למחכה לו (ישעיהו סד)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך לקץ" - ר"ל בעת ימלאו ימיך תלך לבית עולמך אשר הוא קץ לכל בשר ושם תנוח עם הצדיקים ותעמוד בתחיה לקחת גורלך הניתן לחלקך אחר התחיה ואמר בלשון בני אדם החולקים ע"פ גורל

"לקץ הימין" - ר"ל העמידה בתחיה ולקיחת הגורל תהיה בסוף הימים 

מצודת ציון

"הימין" - כמו הימים במ"ם