מצודות על דברי הימים ב לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנמצאים" - בירושלים

"עד לכלה" - עד שהשלימו לשבור ולהחריב הכל 

מצודת ציון

"ויגדעו" - ענין כריתה כמו גדע בחרי אף (איכה ב)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחלקות" - המשמרות המתלקות העמיד כ"א על משמרתו

"כפי עבודתו" - אשר מוטל ע"כ אחד מהכהנים להקריב העולות והשלמים והלוים לשרת בדבר השיר וגו'

"מחנות ה'" - זה בית המקדש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומנת המלך" - ותשורות המלך מן רכושו היה על דמי העולות וחוזר ומפרש לעולת הבקר וגו' 

מצודת ציון

"ומנת" - ענין תשורה כמו ומשלוח מנות (אסתר ט)

"מן רכושו" - מן נכסיו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנת וגו'" - הם תרומות ומעשר למען יחזקו כאשר לא יהיו טרודים לפרנסתם יחזקו בתורת ה' בדבר העבודה המוטלת עליהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכפרוץ הדבר" - וכאשר נתחזק הדבר הרבו להביא ראשית דגן וגו' והיא תרומה הקרויה ראשית כמ"ש ראשית דגנך (דברים י"א)

"ודבש" - הוא דבש התמרים ועם שאינם חייבין מן התורה בתרומה 

מצודת ציון

"וכפרוץ" - ענין חוזק כמו מה פרצת (בראשית לח)

"תירוש" - יין

"יצהר" - שמן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם הם" - הביאו גם הם אף מעשר בקר וצאן

"ומעשר קדשים" - אף מהקדשים שהקדישו הביאו מהם המעשרות ואע"פ שהמה פטורים מן המעשר

"הביאו" - את כל אלה הביאו לירושלים והניחום ערמות 

מצודת ציון

"ערמות" - צבורים כמו בקצה הערמה (רות ג)והכפל יורה על הרבוי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החלו" - התחילו ליסד את הערמות ר"ל להתחיל לצבור והוא מושאל מלשון יסוד הבנין

"כלו" - השלימו את הערמות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ה'" - על שנתן בלב העם להביא עד להרבות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הערמות" - אם כבר לקחו מה מהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עזריהו הכהן" - יתכן שהוא אחיטוב הנזכר בדברי הימים (א' ה') ועיין בסוף מלכים בחשבון הדורות

"לבית צדוק" - אשר היה מבני צדוק

"מהחל" - מעת שהתחילו להביא התרומה היה לנו מהם לאכול ולשבוע ועוד נותר מהם עד לרוב כי נתברכו התבואות ומרובים התרומות

"את ההמון" - מרבית הערמות הללו הם הנותר 

מצודת ציון

"ההמון" - ענין רבוי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויביאו" - אל הלשכות

"והקדשים" - הם התרומות והמעשרות שהקדישו מהדברים שאינם חייבים מן התורה 

מצודת ציון

"נגיד" - פקיד וממונה

"משנה" - שני לו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פקידים" - היו ממונים תחת יד כנניה וגו'

"במפקד יחזקיה" - במצות יחזקיה וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השוער" - שומר שער המזרח

"על נדבות" - היה ממונה על הנדבות המובאות בדבר אלהים לחלקם בין הכהנים הן תרומה הן בשר קודש הקדשים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ידו" - ואחריו במעלה היו ממונים עדן וגו' להיות בערי הכהנים ממונים באמונה לתת לכ"א חלקו בין גדול בין קטן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלבד וגו'" - ר"ל מלבד הניתן בעריהם היו נותנים עוד לזכרים המיוחסים הנודעים לכהנים אשר היו מבן שלש שנים ומעלה בעת באו לבית ה'

"לדבר" - להיות להם למאכל ביום ויום

"לעבודתם" - ר"ל לא בכל עת בואם כי אם בבואם לעבודתם במשמרתם הקבוע להם כפי שנחלקו כי אז היה דרכם להביא עמהם בניהם הקטנים להרגילם לעבודה ואז ניתן להם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת התיחש" - הממונים חלקו תרומה לכהנים המיוחסים לסדר תולדת בית אבותיהם ומעשר חלקו ללוים מבן עשרים שנה ומעלה לאותם הקבועים במשמרות כפי אשר נתחלקו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולהתיחש" - ולכל המיוחסים של כל טפם וגו' של כל קהל הלוים

"כי באמונתם" - בעבור שהיו נאמנים לה' היו מקדשים את הקדש לשמרו בטהרה ולזה חלקו לכולם את המעשר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כזאת" - הצואה ההיא צוה בכל ארץ יהודה לחלק תרומה ומעשר לכל הכהנים והלוים היושבים בכל הארץ

"והאמת" - עשה הכל באמת לשם ה' ולא ברמיה