מצודות על דברי הימים ב כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהעמונים" - שם אומה נקראת ע"ש מקומה וכן נאמר ויתנו העמונים מנחה לעזיהו (לקמן כ"ו) ואולי הוא הפוך מן המעונים שזכר שם ובמדרש אמר שהם עמלקים והם בני שעיר האמור למטה וקראם עמונים כי התנכרו ולבשו בגדי עמונים שלא יכירום בני ישראל כי כל בני אדום בכללם היו תחת ממשלת יהודה עד שפשעו בימי יהורם בן יהושפט

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעבר לים" - הוא ים המלח

"מארם" - בדרך מהלכם באו מעבר ארם

"והנם" - והנה הם עתה בחצצון תמר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את פניו" - ר"ל שם בטחונו לדרוש ה'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקבצו יהודה" - מיושבי ירושלים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החצר החדשה" - אולי תקנו אותה וחדשו הבנין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין עמך" - אין מי להתיצב ולעמוד למולך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הורשת" - גרשת אותם

"ותתנה וגו' לעולם" - כאומר והנה מדרך הנותן מתנה לעולם לעזור להמקבל להשאר בידו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - ר"ל כי אמרו על ידו יהיו נושעים וכמ"ש במקרא של אחריו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שפוט" - משפט פורעניות

"ולפניך" - ר"ל והמידה ההיא הלא תהיה לפניך כי שמך בבית הזה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבא בהם" - לרשת את ארצם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה הם גומלים" - ר"ל והנה ראה הגמול שמשלמים לנו לגרשנו וגו' וכי הוא הגמול הראוי 

מצודת ציון

"גומלים" - ענין תשלום שכר

"הורשתנו" - מלשון ירושה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה נעשה" - להנצל מידם

"כי עליך עינינו" - אלא עינינו עליך להצילנו מידם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני ה'" - לפני בית ה'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך הקהל" - בעמדו בתוך הקהל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא לכם המלחמה" - לא עליכם ללחום עמהם כי ה' ילחם לכם 

מצודת ציון

"תחתו" - ענין פחד ושבר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנם עולים" - עתה עולים הם במקום שעולים בה אל הציץ והוא שם מקום

"ומצאתם" - למחר תמצאו אותם בסוף הנחל לפני מדבר ירואל ונתן להם אות למען יחזק לבבם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בזאת" - בהמלחמה הזאת

"התיצבו" - עמדו ועל תתגרו בם מלחמה ולזרז כפל הדבר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקוד" - כפה הקדקד והשתחוה על פניו ארצה לפני ה'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להלל לה'" - על בשורת התשועה

"למעלה" - ר"ל גדול מאוד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותאמנו" - ותתקיימו כמו והיה אמונת עתיך (ישעיהו ל"ג)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל העם" - את העם

"להדרת קדש" - על המקום ברוך הוא יאמר שהוא מהודר ומפואר בקדושה

"ובצאת" - בעת שיצאו לפני החלוץ ישוררו ויהללו ויהיו אומרים הודו וגו' 

מצודת ציון

"החלוץ" - האנשים המזויינים מכלי מלחמה

"החלו" - התחילו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתן ה' מארבים" - נתן בלב אנשים לארוב עליהם ולהכות בהם

"וינגפו" - הוכו מן האורבים ונחלשו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ישבי הר שעיר" - כי חשבו שבני המארב הם מאנשיהם

"ביושבי שעיר" - להשמיד את כולם

"עזרו איש ברעהו" - האחד עזר את חברו להיות משחית את הבא כנגדו להלחם בו ואח"ז בא אחר לעזור לאחד מהם להשחית את השני וכן היה הולך וחוזר עד כלותם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על המצפה" - על המקום שצופים בה אל המדבר מקום המחנה ההיא

"ואין פליטה" - לא נשאר בהם שארית

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופגרים" - ר"ל מצאום פגרים מתים ואין מי מוחה מלקחת

"וינצלו להם" - עשו המקום ריק לקחת הכל לעצמם

"לאין משא" - עד שלא יוכלו לשאתם מגודל הרבוי 

מצודת ציון

"ורכוש" - הוא שם כולל לזהב וכסף ומטלטלין

"וינצלו" - ענין רקות כמו וינצלו את מצרים (שמות יב)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעמק ברכה" - אמר ע"ש סופו שקראו לה עמק ברכה 

מצודת ציון

"נקהלו" - נאספו כמו ויקהל משה (שם לה)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאויביהם" - במה שעזרם מאויביהם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשקוט מלכות יהושפט" - לא היה מי מערער על מלכותו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימלוך יהושפט" - ר"ל קבלו מלכותו באהבה בראותם הצלחתו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעשות הישר" - ר"ל בזה הלך בדרכי אביו לעשות הישר כמוהו אבל לא הלך בדרכו מה שלא בטח בה'

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבמות" - הנעשים לה' ואסורים הם משנבנה הבית

"ועוד העם לא הכינו" - ורק הוא לבד הכין לבו לה'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר העלה" - ספורי יהושפט העלה במכתב על ספר דברי הימים של מלכי ישראל

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא הרשיע לעשות" - אף כי אחזיה הרשיע לעשות הרע לא נמנע יהושפט מלהתחבר עמו 

מצודת ציון

"אתחבר" - כמו התחבר ובאה האל"ף במקום ה"א

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחברהו עמו" - יהושפט חיבר את אחזיה להיות עמו לעשות יחד אניות וגו'

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהתחברך" - בעבור התחברך עם אחזיה פרץ ה' וגו' ר"ל תבוא פרצה ושבר במעשיך ולא תצלח בהם

"ולא עצרו" - לא עכבו אצלם הכח להתחזק ללכת עד תרשיש ובמלכים א' נאמר בענין אחר ואולי הנאמר שם היה בפעם אחר