מצודות על דברי הימים א כא ח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כא >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"הדבר הזה" - למנותם בלא כופר נפש

"העבר נא וגו'" - ר"ל לא ימותו לשחת וא"כ ממילא יעבור העון וילך לו הואיל ולא יהיה הנגף

"כי נסכלתי מאד" - ר"ל הלא אני עשיתי סכלות גדול מאד למנותם בלא כופר נפש ומה פשעו הם שימותו במגפה וכאשר לא ימותו לא ימצא בי עון

מצודת ציון

"נסכלתי" - מלשון סכלות ושטות