מצודות על דברי הימים א א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אדם שת אנוש" - כאלו אמר הראשון אדם יולד והוא הוליד את שת ושת את אנוש וכן עד נח ולא ראה להזכיר שאר התולדות על כי כולם ספו תמו במי המבול ולא נשאר מהם זרע ע"פ האדמה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נח שם" - כאלו אמר נח הוליד את שם ואת וגו'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בני יפת" - לפי שעיקר הספור הוא בעבור אברהם וזרע ישראל הבאים מהם ויאריך בהם הספור לזה הניח מלהזכיר את בני שם עד לאחרונה אבל בני יפת ובני חם הספור בהם מעט לזה הקדימם בראשונה ופסק מהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ודיפת" - ובתורה כתיב וריפת ברי"ש ובשתי השמות היה נקרא והוא כלל גדול בכל שינוי השמות ולא הזכיר כל חלוף השמות כי רבו מאד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את נמרוד" - לפי שהיה החשוב מכל בני כוש לזה חשבו לעצמו ולא עם יתר בניו

"הוא החל וגו'" - כי עד ימיו היו כל בני אדם שוים ולא התגבר מי מהם למשול על חברו ונמרוד התחיל להתגבר ולמשול בארץ

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר יצאו משם פלשתים" - ר"ל מבני כסלוחים באה האומה של פלשתים

"ואת כפתורים" - חוזר הוא על מצרים שהוא ילד את כפתורים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוץ וחול וגו'" - אלו הד' היו בני ארם ולקצר חשבם בבני שם כי בני בנים הם כבנים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נפלגה הארץ" - בני הארץ נפרדו זה מזה ע"פ כל האדמה

מצודת ציון

"נפלגה" - ענין חלוקה והפרדה וכן בפלגות ראובן (שופטים ה)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שם ארפכשד וגו'" - כאומר העולה מזה ששם ילד את ארפכשד והוא ילד את שלח וגו' עד שנולד אברהם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הוא אברהם" - הוא הנקרא אחר זה בשם אברהם ע"ש אב המון גוים כמ"ש בתורה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ילדה" - כמו אשר ילדה

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל אלה בני קטורה" - כי בני בנים הם כבנים

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותמנע" - כאלו אמר ותמנע היתה לו לפילגש ואת עמלק ילדה לו וכן נאמר בתורה ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק (בראשית לו)

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובני שעיר" - לא היה שעיר מבני עשו והזכירו בעבור תמנע בת אשתו שהיתה פילגש לאליפז בן עשו

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואחות לוטן תמנע" - אחותו מן האם ולא היתה בת שעיר אביו כי אליפז בא על אשת שעיר וילדה לו את תמנע ונעשית פילגשו

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני מלך מלך וגו'" - עד לא עמדו מלכים בישראל

"בלע" - ר"ל המלך הראשון היה בלע

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המכה את מדין וגו'" - כשבאו להלחם על מואב בא הוא לעזרת מואב והכה את מדין

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בת מי זהב" - מטרד היתה בת מי זהב והוא שם אדם

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהיו אלופי אדום" - אחר שמת הדד פסקה מהם המלכות והנהיגו עצמן ע"פ אלופים

מצודת ציון

"אלופי" - ענין שררה וכן אלופים לראש (ירמיהו י"ג)