מצודות על איוב לו כד


מצודת דוד

"זכור" - תן דעתך לזכור מעשיו כי בעצמך תגדיל פעלו אשר ראו אנשים ר"ל הידועות והנגלות לכל מגודל השגחתו מלבד הנעלמות והנסתרות אשר לא נדע

מצודת ציון

"תשגיא" - תגדיל כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צב)

"שוררו" - ראו כמו ושור שחקים (לעיל לה)