מצודות על איוב כא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי זאת" - השמיעה לדברי יחשב לי לתנחומין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאוני" - סבלו אמרי ושתקו ואני אדבר ואחר אכלה דברי תלעיגו עליהם אם יהיה מה להלעיג בם 

מצודת ציון

"שאוני" - מלשון משא וסבל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האנכי" - וכי אנכי אדבר דברי אל אדם לשאחשוב אין דעתו עליו להשיב אמרי הלא אל ה' אדבר

"ואם מדוע" - ר"ל ואם כן הוא שאל ה' אדבר והוא איננו משיב לי מדוע א"כ לא תקצר רוחי ואיך לא אצעק במר נפש 

מצודת ציון

"שיחי" - אמרי

"תקצר רוחי" - היושב בצער קצרה נשימתו ולא יוכל להאריך בה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פנו אלי" - לשמוע אמרי והן תתמהו ושימו יד על פה לסתמו כי לא תמצאו מענה להשיב 

מצודת ציון

"והשמו" - תתמהו כמו על יומו נשמו (לעיל יח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואם זכרתי" - וכאשר זכרתי בהדברים האלה נבהלתי ורעדה אחז' את בשרי כי רע עלי המעשה 

מצודת ציון

"פלצות" - רעדה כמו ותכסני פלצות (תהלים נה)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדוע" - וזה אמר מדוע יחיו הרשעים ויזקינו גם חזקו בעושר 

מצודת ציון

"עתקו" - הזקינו כמו ועתיק יומין (דנייאל ז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זרעם נכון" - נכונים המה בטובה לפניהם ר"ל בחייהם והמה עמהם יחד במקום אחד וישמחו זה בזה

"וצאצאיהם" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפחד" - מהיות בהם פחד מדבר מה

"ולא שבט" - לא בא עליהם שבט פורעניות מאלוה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שורו עבר" - מעבר את נקבתו כי ישליך זרעו בעומק רחמה ולא יפליט כלפי החוץ ופרתו תפלט העובר בזמנו ולא תשכל את הולד להפילו נפל 

מצודת ציון

"יגעיל" - ענין השלכה אל החוץ ובדרז"ל געולי עכו"ם (נזיר לז)

"תפלט" - גם הוא ענין הוצאה אל החוץ ובדרז"ל פולטת ש"ז (שבת פו)ומענינו אל יצא פליט מן העיר (מלכים ב ט)

"תשכל" - מי שבניו אבודים קרוי שכול כמו כאשר שכלתי שכלתי (בראשית מג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישלחו" - שולחים עולליהם לנפשם מבלי אומנים ומגדלים כצאן הזה שאין מי מגדלים ועוסק בתקונם

"ירקדון" - בקטנותם מצאו כח לרקד כדרך הנערים 

מצודת ציון

"עויליהם" - עולליהם והוא מלשון עול ימים (ישעיהו סה)

"ירקדון" - יקפצון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישאו" - היו נושאים ומרימים קול זמר בתוף וכנור והיו שמחים כאשר ישמעו קול עוגב כדרך המתעדן ומתענג 

מצודת ציון

"עוגב" - שם כלי זמר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבלו" - הזקינו ימיהם בטובה וכאשר בא עתם ירדו לקבר ברגע מבלי אריכת המכאוב 

מצודת ציון

"יבלו" - ענין זקנה כמו אחרי בלותי (בראשית יח)

"יחתו" - ירדו וכן שמה הנחת (יואל ד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו" - האנשים ההם אמרו לאל סור עצמך ממנו ולא תצוה לנו מאומה ולא נחפוץ לדעת דרכיך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה שדי" - בזו את ה' ואמרו מה שדי כי נעבוד לו ומה תועלת יבוא לנו כאשר נתפלל אליו 

מצודת ציון

"נפגע" - נתפלל ונבקש כמו ואל תפגע בי (ירמיהו ז)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן וגו'" - וכי באמת לא היה בידם כל טובם אשר שאלו עיניהם בתמיה

"עצת" - כאומר אל תחשבו שגם אני אבחר דרכם כי לא כן הוא כי עצת הרשעים ההם רחקה ממני ולא אחזק בה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמה" - כאומר הנה ראיתי רשעים רבים יבלו בטוב ימיהם ואם ימצאו רשעים מדוכאים כמה הם במספר וכי רבים המה אשר ראינו שיהיה נר רשעים כבויה ר"ל שיבוטל עצתם והצלחתם וכמה הם אשר יבוא עליהם האיד הראוי להם ואשר יחלק להם המקום צירים ומכאובים בחרון אפו 

מצודת ציון

"ידעך" - ענין ניתור וקפיצה כמו דעכו כאש קוצים (תהלים קיח)ור"ל יוקפץ השלהבת וזה כבויה

"אידם" - ענין מקרה רע

"חבלים" - צירים ומכאובים כמו חבלי יולדה (הושע יג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיו כתבן" - מוסב על כמה שאמר במקרא שלפניו לומר כמה הם אשר יהיו נדים כתבן לפני רוח ואשר יהיו כמוץ שרוח סופה גונבו ממקומו ומנידו אנה ואנה הלא מעטים המה אשר יקבלו הגמולות האלה ואמר זה להשיב על דברי צופר שאמר מהפלגת פורעניות הרשעים יוכר ההשגחה וישיב הוא לומר והלא מעטים המה אשר יקבלו מכאובות ורובם יבלו בטוב ימיהם 

מצודת ציון

"וכמוץ" - היא פסולת התבואה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלוה יצפון" - ואם במה שאלוה מטמין לבניו גמול עון הגזל שאנס בכחו הלא מהראוי היה שאליו בעצמו ישלם גמול הרעה וידע כי יש אלהים שופטים בארץ 

מצודת ציון

"אונו" - עון הגזל שעשק בכח ואון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יראו" - מהראוי שעיני הרשע עצמו יראו כידו ורעתו והוא עצמו ישתה מחמתו וכעסו של המקום 

מצודת ציון

"כידו" - ענינו כמו אידו או הוא מלשון כידון ורומח

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מה חפצו" - מה רצונו בתקנת ביתו אחרי מותו ומה הוא חושש לזה הואיל ומספר חדשיו אשר הוקבע לו הלא נקבצו אליו וקבל את שלו וכבר נשלמו 

מצודת ציון

"חצצו" - נקבצו כמו ויצא חצץ כולו (משלי ל)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלאל" - היש מי אשר בעבור האל ילמד דעת להבין משפטו והלא הוא יתברך ישפוט משפטים רמים אשר גבהו מתבונת האדם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה ימות" - הנה אף ברשעים האחד ימות בתוקף שלמותו וכל ימי חייו ישב בהשקט ובשלוה 

מצודת ציון

"בעצם" - בחוזק כמו וכעצמו נשברה הקרן (דנייאל ח)

"תומו" - מלשון תמימות

"שלאנן" - היא מלה מורכבת מן שלוה ושאנן וכפל עוד לומר ושליו להפלגת הענין

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עטיניו" - השדים שלו מלאו חלב ולא נתייבש מוח עצמותיו כאילו היו משקין אותו בדבר המלחלח כי כל ימיו התענג בתענוגים 

מצודת ציון

"עטיניו" - הם השדיים והוא מושאל מרז"ל המעטן של זיתים (בבא מציעא סד)והוא שם כלי עשויה לאצור בה הזיתים להתאסף שמנם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזה ימות" - והאחד ימות בנפש מרה מן קושי המזל ולא אכל מעולם בסעודה טובה וענוגה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחד" - והמה שוכבים לאחר המיתה על העפר יחד זה כזה והרמה תכסה על שניהם דומה בדומה וכאומר מדוע יהיה כן הלא שניהם היו שוים בדבר הרשע ואף לאחר המיתה ישוו ומה זה שהאחד היה בחייו שקט ושאנן והאחד בנפש מרה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן ידעתי" - הנה ידעתי מה שאתם חושבים להשיב על אמרי

"ומזימות" - אבל מה מן המחשבות אשר המה מקבילות ומנגדות לכם הנה אותם תסירו בעבורי ולא תאמרום כאומר הנה הדברים המסייעים לכם תאמרו ולא את המקבילות 

מצודת ציון

"תחמוסו" - ענין הסרה כמו נחמסו עקביך (ירמיהו יג)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי תאמרו" - אשר תחשבו לומר איה בית נדיב וכאומר הלא לא ימצא לו בית חזק להתחזק בה כי יחסה בסתר אהלו מבלי פחד ומבלי מורך ואיה אהל משכנות רשעים כי לא ימצא מי מהם שוכן באוהל כי לרוב פחד לבבו יסתיר עצמו בבית החזק יותר מן האוהל ותחשבו א"כ לומר שהפחד הזה הוא בעצמו יחשב להם לגמול ועונש 

מצודת ציון

"נדיב" - ישר ובעל מתן

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא שאלתם" - כאומר והנה הסרתם בעבורי מה מן המחשבות כי הלא שאלתם לעוברי דרך היודעים הקורות המתהווים בעולם

"ואותותם" - האות והסימן אשר נתנו לספורם הלא לא תוכלו להתנכר אותו לומר שהסימן זר ונכרי ולא כן הוא

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ליום איד" - והנה הם ספרו אשר לעת בוא איד בעולם הנה הרשע ורע יחשך ממנה ולא עליו תהיה

"ליום עברות יובלו" - מוסב על יחשך רע לומר שהרע נחשך לעת אשר יבואו עברות וכעסים וכפל הדבר במ"ש וכאומר הלא בעבור זה יאמץ לבבו ולא יחת ולא יפחד והמה מנגדים לדבריכם ולא תאמרום 

מצודת ציון

"איד" - מקרה רע

"יחשך" - ימנע

"עברות" - מלשון עברה וזעם

"יובלו" - יובאו כמו יובל שי (ישעיהו יח)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יגיד" - ובעבור רוב הצלחתו מי א"כ יוכל להגיד דרכו לפניו ולהוכיחו ולהפחידו מן העונש כי הלא למאד ילעג למו

"והוא עשה" - ועם כי הוא עשה את הרע אשר חשב לעשות אין מי ישלם לו גמול

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא לקברות יובל" - כשיבוא יומו יזכה לקבורה כדרך כל הארץ

"ועל גדיש ישקוד" - ימהר לשכוב על תל הקבר העשוי כגדיש כי לא יתמהמהו בקבורתו למען לא יתבזה אחר המיתה (וקראו גדיש ע"ש סופו כי אחר הקבורה נעשה תל וכן (ישעיהו מז) וטחני קמח) 

מצודת ציון

"גדיש" - הוא כרי מאלומות התבואה

"ישקוד" - ימהר כמו כי שוקד אני (ירמיהו א)

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתקו לו" - צרורות עפר הנחל אשר יקבר בה הלא ימתק לו קבר במקום המעולה והנבחר ואף כבוד יעשו לו במותו כי אחר ארונו ימשך כל האדם ללותו וגם לפניו ילכו בלי מספר להכין כל צרכי קבורתו וכדרך אשר עושים לגדולים וחשובים 

מצודת ציון

"רגבי" - צרורות עפר כמו ורגבים ידבקו (לקמן לח)

"נחל" - עמק וגיא

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיך" - כאומר ובהיות כן נראה א"כ שאין משגיח ואין גמול ואיך תנחמו אותי באמרי הבל לומר כשאשוב ישגה אחריתי ומה יועיל תשובה אם אין משגיח

"ותשובותיכם" - מה שהשבתם לי מגמול הרשעים הנה הכזבתי אותם כי מעטים המה אשר יוגמלו רע ומרובים מהם יקבלו הטוב ונשאר א"כ תשובתכם מעל ושקר (העולה מהמענה ההיא לסתור דברי צופר אשר יוכיח ההשגחה מהפלגת פורעניות הרשעים כי ישיב אמרים לומר הלא מעטים המה אשר יגיע להם הפורעניות ורובם יבלו בטוב ימיהם ולא יחושו במה שיהיה לבניהם אחריהם ובעבור כי יראו אשר ביום רעה המה בטובה לא יפחדו משום פחד והוא שמח בהצלחתו אשר לו בחייו ובהכבוד אשר יעשו לו במותו כדרך הגדולים) 

מצודת ציון

"מעל" - שקר כמו ומעלה מעל (ויקרא ה)ת"א וישקר שקר