מצודות על איוב א ה


מצודת דוד

"כי הקיפו" - כי עשו ימי המשתה בחוזר חלילה ואמר בכל פעם שהקיפו ר"ל אחר יום המשתה של האחרון שבהם שהיה עתיד הראשון להתחיל שוב בתחלה

"ויקדשם" - הזמינם לבוא אליו להיישירם בדרכי ה'

"מספר כולם" - לפי מספר הבנים והבנות

"אולי" - שמא בעבור טוב לב ממשתה תמיד חטאו וגדפו בלבבם כלפי מעלה ולזה הביא עולות כי היא מכפרת על הרהור הלב

"ככה" - כמשפט הזה עשה כל הימים

מצודת ציון

"הקיפו" - סבבו כמו הקף פעם אחת (יהושע ו)

"ויקדשם" - ענין הזמנה כמו התקדשו למחר (במדבר יא)

"וברכו" - לשון כנוי כלפי מעלה