מפרשי רש"י על בראשית מג יח


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק מ"ג • פסוק י"ח |
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יח • כ • כג • כה • כח • ל • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יח) וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים כִּי הוּבְאוּ בֵּית יוֹסֵף וַיֹּאמְרוּ עַל דְּבַר הַכֶּסֶף הַשָּׁב בְּאַמְתְּחֹתֵינוּ בַּתְּחִלָּה אֲנַחְנוּ מוּבָאִים לְהִתְגֹּלֵל עָלֵינוּ וּלְהִתְנַפֵּל עָלֵינוּ וְלָקַחַת אֹתָנוּ לַעֲבָדִים וְאֶת חֲמֹרֵינוּ.

רש"י

"וייראו האנשים" - כתוב הוא בשני יודי"ן ותרגומו ודחילו

"כי הובאו בית יוסף" - ואין דרך שאר הבאים לשבור בר ללון בבית יוסף כי אם בפונדקאות שבעיר וייראו שאין זה אלא לאספם אל משמר

"אנחנו מובאים" - אל תוך הבית הזה

"להתגולל" - להיות מתגלגלת עלינו עלילת הכסף ולהיותה נופלת עלינו ואונקלוס שתרגם ולאסתקפא עלנא הוא לשון להתעולל כדמתרגמינן עלילות דברים תסקופי מילין ולא תרגמו אחר לשון המקרא ולהתגולל שתרגם לאתרברבא הוא לשון (קוהלת יב) גלת הזהב (נחום ב) והצב גלתה העלתה שהוא לשון מלכות


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים – כָּתוּב הוּא בִּשְׁנֵי יוֹדִי"ן; וְתַרְגּוּמוֹ "וּדְחִילוּ".
כִּי הוּבְאוּ בֵּית יוֹסֵף – וְאֵין דֶּרֶךְ שְׁאָר הַבָּאִים לִשְׁבֹּר בָּר לָלוּן בְּבֵית יוֹסֵף, כִּי אִם בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁבָּעִיר; [עַל כֵּן] "וַיִּירְאוּ", שֶׁאֵין זֶה אֶלָּא לְאָסְפָם אֶל מִשְׁמָר.
אֲנַחְנוּ מוּבָאִים – אֶל תּוֹךְ הַבַּיִת הַזֶּה.
לְהִתְגֹּלֵל – לִהְיוֹת מִתְגַּלְגֶּלֶת עָלֵינוּ עֲלִילַת הַכֶּסֶף וְלִהְיוֹתָהּ נוֹפֶלֶת עָלֵינוּ. וְאוֹנְקְלוֹס שֶׁתִּרְגֵּם "וּלְאִסְתַּקָּפָא עֲלַנָא" הוּא לְשׁוֹן 'לְהִתְעוֹלֵל', כְּדִמְתַרְגְּמִינָן "עֲלִילוֹת דְּבָרִים" (דברים כב,יד) "תַּסְקוֹפֵי מִלִּין"; וְלֹא תִרְגְּמוֹ אַחַר לְשׁוֹן הַמִּקְרָא. וּלְהִתְגֹּלֵל שֶׁתִּרְגֵּם "לְאִתְרַבְרָבָא" – הוּא לְשוֹן "גֻּלַּת הַזָּהָב" (קהלת יב,ו); "וְהֻצַּב גֻּלְּתָה הֹעֲלָתָה" (נחום ב,ח), שֶׁהוּא לְשׁוֹן מַלְכוּת.

מפרשי רש"י

[יח] אל תוך הבית הזה. לא אנחנו מובאין אל הבית, דהרי כבר הובאו אל בית יוסף כדכתיב "כי הובאו בית יוסף", ואם כן למה אמר "מובאים" לשון הוה, אלא שכך הפירוש 'אנחנו מובאין אל תוך הבית'. ועוד יש לפרש מפני שכתיב סתם "מובאים", ואין דרך לכתוב סתם "מובאים" אם לא שיפרש אל מה הם מובאים, ואין לומר שכבר כתיב בקרא "כי הובאו בית יוסף", דזהו לשון הכתוב, אבל "אנחנו מובאים" הוא לשון עצמם, והיה להם לפרש, ולפיכך פירש שאין צריך לפרש, דרוצה לומר 'אל תוך הבית הזה', שהוא לפניהם, ועליו אמרו ש'אל תוך הבית הזה' אנחנו מובאים: [יט] להיות מתגלגלת כו'. כלומר לשון "להתגולל עלינו" לשון התפעל, ולא יתכן לפרש לשון פעל, דאם כן 'לגלגל עלינו' מבעיא ליה, אלא להיות עלילת הכסף מתגלגלת עלינו:

בד"ה עלילת הכסף הוצרך כו' נ"ב מה שפירש"י ולהתגולל שתרגם ולאתרברב' כו' כלומ' להתפלל לא פי' כלל אחר דקדוק לשון המקרא אבל להתגולל פירש התרגום שפיר אחר המקרא אף שלא פירש כמותו כי רש"י פירש מלשון גלגול ק"ל וגם בעבור שפירש התרגם על להתגולל ולאתרברבא ג"כ תואר ולהתנפל ולהסתקפה אע"פ שאינו מכוון אחר הלשון אבל לפירש"י שפירש מלשון גלגול א"כ ולהתנפל הוא כפשוטו פירש ע"י גילגול באה הנפילה ודוק מהרש"ל: