מסעות בנימין מטודלה

מסעות בנימין.jpg
מסעות בנימין מטודלה
זה הספר מחובר מדברים שספר איש אחד מארץ נבארה, שמו רבי בנימן בר יונה מטודילה זצ"ל

וילך הלוך ויבא בארצות רבות ורחוקות, כאשר יתפרש בדבריו אלו, ובכל מקום שבא כתב כל הדברים שראה או ששמע מפי אנשי אמת, אשר נשמעו בארץ ספרד. וכך הוא זוכר מקצת הגדולים והנשיאים שבמקצת מקומות, וכשבא הביא דבריו אלה עמו לארץ קאשתיליאה בשנת תתקל"ג

והיה רבי בנימין הנזכר איש מבין ומשכיל, בעל תורה, ובכל דבר ודבר שבדקוהו כדי למשמש אחריו, נמצאו מתוקנים ויציבים בפיו, כי היה איש אמת
נוסח השער בריסגוייא שמ"ג


שיצא בשנת 1165 בקירוב למסע ארוך באירופה, המזרח התיכון וצפון אפריקה. התחיל את מסעו בעיר סרגוסה, משם פנה לדרום צרפת והמשיך באוניה ממארסיי. לאחר שביקר ברומא ובקונסטנטינופול, יצא למזרח התיכון ועבר דרך סוריה וארץ ישראל עד הגיעו לבגדד. משם הלך לפרס ולחצי האי ערב וחזר דרך מצרים וצפון אפריקה לספרד בשנת 1173.

בספרו מסופר על הארצות שעבר בהן, הוא מונה את אוכלוסיית היהודים בקהילות השונות ומזכיר את שמותיהם של יהודים חשובים שפגש בדרך. הוא מספר גם על מנהגיהם של יושבי הארצות למיניהן ותיאר את אורח החיים בערים בהן ישבו. כמו כן הרבה לתאר את המקומות שניקרו בדרכו וסיפר על המבנים שראה ועל השווקים שביקר בהם. ספר המסעות של בנימין מטודלה חשוב לא רק לחקר דברי ימי ישראל, אלא גם כמקור ידיעות לגאוגרפיה ולאתנוגרפיה של ימי הביניים. מן המאה ה-16 ואילך תורגם ספרו של בנימין מטודלה למרבית לשונות אירופה ושמו של הנוסע היהודי היה למפורסם.

שרטוט על מפה של מסעותיו


הספרעריכה

ספרד - תחילת המסעעריכה

מכאן יצא בנימין מטודלה. נהר האברו ליד העיירה טודלה, נווארה, ספרד

אמר רבי בנימין ברבי יונה ז"ל יצאתי תחילה מעיר שרקושטה סרגוסה של ימינו וירדתי דרך נהר איברש נהר האברו של ימינו לטורטושה טורטוסה. ומשם הלכתי דרך שני ימים לעיר טרבונה טרגונה הקדמונה והיא מבנין ענקים ויונים ולא נמצא כבנין ההוא בכל ארצות ספרד והיא יושבת על הים.

ומשם שני ימים לעיר ברצלונה ויש שם קהל קדוש ואנשים חכמים ונבונים ונשיאים גדולים כגון רבי ששת ורבי שאלתיאל ורבי שלמה בן רבי אברהם בן חסדאי ז"ל והיא עיר קטנה ויושבת על שפת הים באים אליה בסחורה תגרים מכל מקום מארץ יוון ופישה וגינואה וסיסילייא וארץ אלכסדריא של מצרים ומארץ ישראל וכל וכולי. ומשם מהלך יום וחצי לנירונדה ז'ירונדה. עד כאן מסעו בתוך ספרד ובה קהל קטן מיהודים.

פרובאנס וצרפתעריכה

ומשם מהלך שלושה ימים לנרבונה עיר בדרום פרובאנס והיא עיר קדומה לתורה וממנה תצא תורה לכל הארצות ובה חכמים גדולים ונשיאים ובראשם רבי קלונימוס בן הנשיא הגדול רבי טודרוס ז"ל מזרע בית דוד מכונה ביחסו ויש לו נחלות וקרקעות מאת מושלי הארץ ואין אדם יכול ליקח ממנו בחוזקה. ובראשם רבי אברהם ראש הישיבה ורבי מכיר ורבי יהודה ואחרים כנגדם הרבה תלמידי חכמים ויש בה היום כמו שלוש מאות יהודים.

ומשם שני ימים להר געש הנקרא מונפישלייר מונפלייה, עיר בדרום צרפת והוא מקום יפה לסחורה, קרוב מן הים ב' פרסאות ובאים אליה מכל מקום לסחורה אדום וישמעאל מארץ אל עדות ולונכרדייא ומלכות רומא רבתא ומכל ארץ מצרים וארץ ישראל וארץ יוון וארץ צרפת וארץ ספרד ואיטלטירה ומכל לשונות הגויים נמצאים שם לסחורה על ידי בני יינובין ופיסנין ושם תלמידי חכמים חשובי הדור ובראשם רבי ראובן בר טודרוס ורבי נתן ברבי זכריה ורבי שמואל הרב שלהם ורבי שלמיא ורבי מרדכי. ויש בניהם עשירים גדולים ובעלי צדקה ועומדים במרץ לכל הבאים לידם.

ומשם ארבע פרסאות ללוניל עיר בדרום צרפת, מרכז יהודי ידוע ושם קהל קדוש מישראל מתעסקים בתורה יומם ולילה. ושם רבינו משולם הרב הגדול ז"ל וחמישה בניו חכמים גדולים ועשירים רבי יוסף ורבי יצחק ורבי יעקב ורבי אהרון ורבי אשר הפרוש שנפרש מענייני העולם ועומד על הספר יומם ולילה ומתענה ואינו אוכל בשר וחכם גדול בתלמוד. והרב רבי משה גיסו ורבי שמואל החזן ורבי שלמה הכהן ורבי יהודה הרופא בן תבון הספרדי וכל הבאים מארץ מרחק ללמוד תורה מפרנסים אותם ומלמדים אותם ומוצאים שם פרנסה ומלבוש מאצל הקהל כל ימי היותם בבית המדרש והם אנשים חכמים וקדושים בעלי מצוות עומדים בפרץ לכל אחיהם הקרובים והרחוקים ובה קהל יהודים כמו שלוש מאות יצו' והיא רחוקה מן הים שתי פרסאות.

ומשם שתי פרסאות לפותייקיירש כנראה וואוברט של ימינו והיא כרך גדול ויש בו יהודים כמו ארבעים ושם ישיבה גדולה על יד הרב הגדול רבי אברהם בר רבי דוד זצ"ל רב פעלים, חכם גדול בתלמוד ופסוק ובאים מארץ מרחק אליו ללמוד תורה ומוצאים מנוחה בביתו והוא מלמדם ומי שאין לו להוציא הוא מוציא להם משלו ומממונו לכל צרכיהם והוא עשיר גדול. ושם חכמים רבי יוסף בר בי מנחם ורבי ששת ורבי בנימין ורבי אברהם ורבי יצחק בר רבי משה ז"ל.

ומשם ג פרסאות לנונר"ש הנקרא בורני דשניל ושם קהל מיהודים כמו מאה חכמים ובראש רבי יצחק בר בי יעקב ורבי אברהם בר רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יצחק ורבי משה ורבי יעקב בן הרב רבי לוי ז"ל והוא מקום קיבוץ לבאים ולאיים מאפסי הארץ והיא קרובה מן הים שלוש מילין ויושבת על שפת הנהר הגדול הנקרא רודנו והוא הסובב כל ארץ פרובינציה ושם הנשיא רבי אבא מרי בר רבי יצחק ז"ל והוא פקיד השלטון רימונד. ומשם שלוש פרסאות לעיר ארליט כנראה ארל, עיר בדרום צרפת ושם כמו מאתיים מישראל ובראש רבי משה ורבי טוביה ורבי ישעיה ורבי שלמה ורבי נתן הרב ורבי אבא מרי ז"ל.

ומשם שלושה ימים למרשילייה מרסיי של ימינו והיא עיר גאונים וחכמים והם ב' קהילות ובם כמו שלוש מאות יהודים. הקהל האחד יושב על שפת הים למטה, והקהל האחר יושב על שפת הים יושבים במגדל למעלה והם ישיב גדולה ותלמידי חכמים רבי שמעון בר רבי אנטוליו ורבי יעקב אחיו ורבי לבארו והם ראשי [ישיבה] של מעלה. ובראש הקהל של מטה רבי יעקב פירפיינו העשיר ורבי אברהם ורבי מאיר חתנו ורבי יצחק ורבי מאיר זצ"ל. והיא עיר סחורה מאוד על שפת הים.

צפון איטליהעריכה

ובניהם ובין פיסה מהלך שני ימים. והיא עיר גדולה ובה כמו עשרת אלפים מגדלים בבתים שלהם ללחום בעת המחלוקת, וכל אנשיה גיבורים. ואין מלך ואין שר שולט עליהם כי אם השופטים אשר הם מקימים עליהם. ובה כמו עשרים יהודים, והראש שלהם רבי משה ורבי חיים ורבי יוסף ז"ל. ואינה מוקפת חומה, והיא רחוקה מן הים ארבעה [נ"א: שישה] מילין. ויוצאין ונכנסין אליה בספינות על יד הנהר היורד בתוך המדינה.

ומשם ארבע פרסאות לעיר לוקא עיר בחבל טוסקנה שבאיטליה [נ"א: לובה]. ושם יש כמו ארבעים יהודים. והיא גדולה, והראש של היהודים רבי דוד ורבי שמואל ורבי יעקב.

ומשם מהלך שישה ימים לעיר רומא רבתא בירת איטליה והיא ראש מלכות אדום. ושם כמו מאתיים יהודים נכבדים, ואין פורעים מס לשום אדם. ומהם משרתי הפפא [נ"א: האפיפיור] אלכסנדרוס האפיפיור אלכסנדר השלישי הוא ההגמון הגדול הממונה על כל [דת] אדום. ושם חכמים גדולים ובראשם רבי דניאל הרב ורבי יחיאל הרב יחיאל מרומי, נכד "הערוך" משרת של הפפא והוא בחור יפה נבון וחכם והוא יוצא ובא בבית הפפא והוא פקיד ביתו ועל כל אשר לו והוא נכדו של רבי נתן שעשה ספר הערוך ופירושיו. ורבי יואב בן הרב רבי שלמה ורבי מנחם ראש הישיבה ורבי יחיאל הרר בטרששיברי ורבי כניסן בר רבי שבתי ז"ל. והיא רומא העיר שני חלקים, והנהר טיכרוס נהר הטיבר [נ"א: טברוס] חולק באמצע המדינה, חלק אחד מצד אחד וחלק אחד מצד שני. וכחלק הראשון הבמה הגדולה שקוראין לה ש' פיטרה של רומא, ושם היה ארמון של יוליוס קיסר הגדול. ויש שם בניינים הרבה ומעשים משונים מכל בניין שבעולם. ובית המיושב והחרב מן רומא יש כד' מילין. ושם שמונים היכלות משמונים מלכים שהיו בתוכה הנקראים כולם אינפראטורי. ממלכות טרקיינוס ועד מלכות פפוס, אביו של קרלו מגנוס קרל הגדול אשר כבש ארץ ספרד מיד הישמעאלים בתחילה. ושם היכל טיטוס לחוץ לרומא שלא קיבלוהו שלוש מאות יועציו בשביל שלא עשה מצוותם שלא לקח ירושלים אלא לשלוש שנים וגזרו הם שתי שנים. ושם ארמון המלך אספסיינוס בנין גדול וחזק מאוד. ושם ארמון המלך טרמל גלסין ויש בתוך ארמון שלו שלוש מאות ושישים ארמונים כמניין ימות השנה והקפת הארמונים ג' מילין. והיתה מלחמה בניהם בימי קדם ונפלו בתוך הארמון יותר ממאה אלף בני אדם הרוגים והנה העצמות עד היום הזה תלויים, וצייר המלך עניין המלחמה מצד ומצד מערכה לקראת מערכה בני אדם וסוסיהם וכלי מלחמתם הכל אבן שיש להראות לבני העולם המלחמה שהיתה בימי קדם. ושם ימצא מערה שהולכת תחת הארץ ונמצאים המלך והמלכה אשתו על כסאותם ועמם כמו מאה בני אדם שרי המלוכה, וכולם חקוקים במלאכת הרומאים [נ"א: חנוטים במלאכת הרפואה] עד היום הזה. ושם בשלת ייאני אל תיאני הבמה שני עמודים מנחושת ממעשה שלמה המלך עליו השלום, ובכל עמוד ועמוד חקוק שלמה בן דוד, ואמרו לי היהודים אשר ברומא כי בכל שנה ושנה בימי ט' באב נמצאו זיעה עליהם ניגרת כמים. ושם מערה שגנז טיטוס בן אספסיינוס כלי בית המקדש שהביא מירושלים. וגם מערה אחת בהר על שפת הנהר טיברוס, ושם קבורים הצדיקים ז"ל עשרה הרוגי מלכות. ולפני שלתיאני אלתיאני מצוייר שמשון וכידון בידו של אבן. וגם אבשלום בן דוד. וגם המלך קושטרינוס קוסטנטינוס [נ"א: קאנטינוס], שבנה קושטנדינה ועל שמו נקראת קושטנטינופולי [נ"א: קוסטנטינה], והוא מצויר בנחושת וסוסו מצוייר בזהב. ויש בניינים אחרים ועניינים ברומא שלא יוכל אדם לספרם.

דרום - מרכז איטליהעריכה

ומשם ד' ימים לקפואה עיר בדרום - מרכז איטליה, מהחשובות בערי איטליה הקדומה. הערך בויקיפדיה היא המדינה הגדולה שבנאה קפיס המלך, והיא טובה אבל המים רעים והארץ משכלת. ויש בה כמו שלוש מאות יהודים ובם חכמים גדולים נכבדי ארץ ובראשם רבי קונסו ורבי שמואל אחיו ורבי זקן והרב רבי דוד ז"ל וקוראין לזה המלכות פרינציפיאנו [נ"א: פרנציפי].

ומשם לפוציולי Pozzouli (פוצולי), עיר מרפא בדרום - מרכז איטליה הנקראת סוריינטו, העיר הגדולה שבנה ציר בן הדדעזר שברח מפני פחד דוד המלך ע"ה, ויצא הים וכיסה אותם בשני חלקים מן העיר, ועד היום הזה רואים בני אדם השווקים והמגדלים שהיו בתוך המדינה. ושם מעיין נובע מתוך התהום, ויימצא שם השמן הנקרא פיטרוליו כנראה פיטרולום, סוג של נפט ומלקטין אותו על פני המים ומשימין אותו רפואות. ויש מרחצאות של מים חמין נובעין מתחת הקרקע, והם על שפת הים והם כמו עשרים מרחצאות שכל אדם שיש בו שום חולי ילך וירחוץ בהם וימצא מרפא ומרגוע. וכל החיילים מבני לונגרדיאה [נ"א: לונברדיאה] באים שם בקיץ.

ומשם ילך אדם דרך חמשה עשר מילין תחת ההרים הוא הבניין אשר בנה רומידוס רומולוס (הערך בויקיפדיה) המלך שבנה עיר רום הכל עשה מפני פחד דוד מלך ישראל ויואב שר צבאו. ועשה בניין על ההרים ותחת ההרים עד נפולי נאפולי, עיר בדרום - מרכז איטליה על חוף הים המדינה. והיא עיר בצורה מאוד יושבת על שפת הים מבניין היוונים. ושם כמו חמש מאות יהודים ושם רבי חזקיה ורבי שלום ורבי אליה הכוהן ורבי יצחק מהר ההר [נ"א: מהר נפוס] ז"ל.

ומשם דרך יום עד עיר סלירנה סלרנו (הערך בויקיפדיה), עיר במחוז קמפניה שבאיטליה ושם ישיבת הרופאים לבני אדום. ושם כמו שש מאות יהודים. ושם חכמים רבי יהודה בר רבי יצחק ורבי מלכיצדק הרב הגדול שהיה מעיר ציפונה ורבי שלמה הכהן ורבי אליה היווני ורבי אברהם נרבוני ורבי המון [נ"א: תמון]. והיא עיר מוקפת חומה מצד היבשה ומצד האחר על שפת הים, והמגדל בראש ההר חזק מאוד.

ומשם חצי יום לאמלפי אמאלפי (הערך בויקיפדיה), עיר בנפת קמפניה מדרום מזרח לנאפולי, ושם כמו עשרים יהודים. ושם חננאל הרופא ורבי אלישע ואבו אל ניר הנדיב [ז"ל]. והגויים אנשי הארץ תגרים הולכים בסחורה, ואינם זורעים אלא קונים הכל בכסף, מפני שהם שוכנים על ההרים הגבוהים ובראשי הסלעים. אבל יש להם פירות הרבה, ארץ כרמים וזיתים וגנות ופרדסים ואין אדם יכול להילחם עימם.

ומשם דרך יום לבנאבינטו בנוונטו (הערך בויקיפדיה), עיר במחוז קמפניה היא עיר גדולה יושבת על שפת הים והר אחד. ושם קהל מיהודים ובראשם ר׳ קלונימוס ורבי זרח ורבי אברהם.

ומשם שני ימים יד למלפי melfi, עיר על גבול מחוזות קמפניה ופולייה שבארץ פוליאה מחוז puglia (פולייה) שבדרום איטליה, היא ארץ פול ארץ תנכי"ת, עיין לדוגמא ישעיה סו יט. ושם כמו מאתים יהודים ובראשם רבי אחימעץ ורבי נתן ורבי יצחק:

ומשם מהלך כמו יום לאשקולי ascoli satriano (אסקולי סטראנו), עיר במחוז פולייה ושם כמו ארבעים יהודים ובראשם רבי קונסולי ורבי צמח חתנו ורבי יוסף.

ומשם שני ימים לטראני Trani, עיר נמל בדרום מזרח איטליה, ליד בארי [נ"א:טארני] אשר על שפת הים ושם מתקבצים כל הרוצים [נ"א:התועים] לעבוד לירושלים כי שם הנמל נכון. ושם קהל מישראל כמו מאתיים, ובראשם רבי אליה ורבי נתן הדרשן ורבי יעקב. והיא עיר גדולה וטובה.

ומשם מהלך יום לקול שרברי, היא המדינה הגדולה אשר החריב המלך נואלמו של צקיליה סציליה (הערך בויקיפדיה). ואין שם ישאל היום מפני שהיא חרבה [ו]מן הגויים כמו כן.

ומשם יום וחצי לטירטנו טאראנטו (הערך בויקיפדיה), עיר בדרום איטליה (בעקב המגף) [נ"א:טרנטו], היא תחת מלכות ארץ קלבריה ויושביה יוונים. והיא עיר גדולה ובה כמו ש' יהודים ובהם חכמים ובראשם ר' מאיר ור' נתן ור' ישראל.

ומשם מהלך יום לברנדיש ברינדיזי (הערך בויקיפדיה), עיר נמל איטלקית בדרום איטליה (עקב המגף) [נ"א:ברינדה] אשר על שפת הים, ושם כמו עשרה צבעים.

ומשם שני ימים לאוטורינטו Ótranto, עיר בדרום עקב המגף האיטלקי, סמוכה למצר שמפריד בין איטליה לבין אלבניה [נ"א:אורדינדו], אשר על שפת הים ארץ יוון. ושם כמו ת"ק יהודים, והראש שלהם רבי מנחם ור' כלב ור' מאיר ור' מאלי.

מפת מצר אוטרנטו והחיבור ליוון. ניתן לראות את האי קורפו (corfù) באמצע.

יווןעריכה

ומשם עובר אדם דרך שני ימים בים לאקורפוס קורפו, אי בים היווני. ושם יהודי אחד ושמו רבי יוסף, עד מלכות מלך צקיליה W:סציליה.

ומשם דרך שני ימים בים לארץ לרטה ארטה, עיר קטנה על חוף יוון., היא תחילת מלכות מנואלי מלך היוונים. והיא כפר ובה כמו ק' יהודים ובראשם רבי שלחיה ור' אורק.

ומשם שני ימים לאכילון ושם כמו עשרה יהודים ורבי שבתי בראשם. ומשם חצי יום לנטוליון היושבת על זרוע הים.

ומשם לפטרה יום א' דרך ים היא המדינה של אנטפיטרוש המלך של יון. הוא היה אחד מארבעה מלכים שקמו אחרי אלכסנדרוס המלך ושם בניינים גדולים קדמונים ושם כמו חמשים יהודים ובראשם רבי יצחק ורבי יעקב ורבי שמואל.

ומשם חצי יום דרך ים ללפנטו ושם כמו מאה יהודים על שפת הים ובראשם ר' גורי ורבי שלום ורבי אברהם ז"ל.

ומשם מהלך יום וחצי וקורש ושם חונים כמו מאתים יהודי' לבדם בהר פורש והם זורעים וקוצרים בנחלתם וקרקעותיהם. ובראשם רבי שלמה ורבי חיים ור' ידעיה.

ומשם שלשה ימים עד עיר קורינטו המדינה ושם כמו שלש מאות יהודים ובראשם רבי ליאון ורבי יעקב ורבי חזקיה.

ומשם שלשה ימים לטיבש עיר גדולה ובה כמו אלפים יהודים והם האומנים הטובים לעשות בגדי משי וארגמן בארץ היונים. ובהם חכמים גדולים במשנה ובתלמוד והם גדולי הדור ובראשם הרב הגדול רבי אהרן קוטי ור' משה אחיו ורבי חייא ורבי אליה תירתינו ורבי יקטן ואין כמותם כבל ארץ יון חוץ ממדינת קושט[נ]טינופולי.

ומשם מהלך יום לארגירפו והיא עיר גדולה על שפת הים ובאים אליה תגרים מכל צד ופנה ושם כמו מאתים יהודים ובראשם רבי אליה פשלטירי ורבי עמנואל ורבי כלב.

ומשם דרך יום עד יבושטריסה והוא מדינה על שפת הים ושם כמו מאה יהודי' ובראשם רבי יוסף ורבי שמואל ורבי נתניה.

ומשם לרובינקה מהלך יום אחד ושם כמו מאה יהודי' ובראשם ר' יוסף ורבי אלעזר ורבי יצחק ומשם מהלך יום לשינון פוטמו ובה כמו חמשים יהודים ובראשם רבי שלמה ורבי יעקב והוא תחלת בלכיא שיושבים בהרים והיא האומה הנקראת קלכיין והם קלים כצבאים יורדים מן ההרים לשלול ולבוז אל ארץ יון ואין אדם יכול לעלו[ת] אליהם למלחמה ואין מלך יכול לשלוט עליהם ואינם חזקים בדת הנוצרים וקוראים שמם ביניהם כשמות היהודים ויש אומרים שהם יהודים היו והיו קוראים ליהודים אחינו וכשימצאו אותם בוזזים אותם ואינם הורגי' אותם כמו שהורגי' ליוני' ואין להם שום דת.

ומשם שני ימים לגרדיגי והוא חרבה ואנשי' בה מעט מיונים ומיהודי'.

ומשם שני ימים לארמילו והיא עיר גדולה על שפת הים והיא עיר סחורה לבינצייאניש ולפישניש ולגינוביש ולכל הסחורי' הבאים שם והיא ארץ רחבת יד' ובה כמו ארבע מאות יהודים ובראשם הרב ר' שילה ורבי יוסף הפרנס ורבי שלמה הראש.

ומשם מהלך לבישינה ושם כמו מאה יהוד' ובראשם רבי שבתא הרב ורבי שלמה ורבי יעקב.

ומשם דרך שני ימים בים לעיר סלוסקי שבנה סליקוס המלך אחד מארבעה שריני יון שקמו אחרי אלכסנדרוס והי' עיר גדולה מאד ובה כמו חמש מאות יהודים ושם הרב רבי שמואל ובניו תלמידי חכמים והוא שם ממונה על היהודים תחת יד המלך ורבי שבתאי חתנו ורבי אליה ורבי מיכאל ושם גלות גדול ליהודים והם מתעסקים במלאכות.

ומשם שני ימים למיטריסי ושם כמו עשרים יהודים ושם רבי ישעיה ורבי מכיר ורבי אליאב.

ומשם שני ימי' לדרמה ובה כמו ק"מ יהודים ובראש[ם] רבי מיכאל ורבי יוסף.

ומשם מהלך יום לקנישתולי ושם כמו עשרים יהודים.

ומשם דרך שלשה ימים דרך לאביר"ו היושב על שפת הים

קונסטנטינופולעריכה

מהלך חמשה ימי' בין ההרים עד מדינת קושטנדינה הגדולה והיא ראש מלכות בכל ארץ יון הנקראים גירזאינוש ושם כסא המלך מנואל אינפרדור ושנים עשר מלכים תחת ידו וכל אחד ואחד יש לו ארמון בקושטנטינה ולהם מגדלים ומדינות ושולטים בכל הארץ ובראשם המלך אפריפוס בגדול והשני מיגה דמשטוקוץ והשלישי רומינות והרביעי מקרוקוס החמישי אל קסום מגלי ושאר השמות שלהם כענין הזה ועיר קושטאנטינה בהקפת העיר יש בה יח מיל וחציה על הים וחציה על היבשה והיא יושבת על שתי זרועות ים אחד שיבא מים רוסיה ואחד מים ספרד.

וכל הסוחרים הבאי' מארץ בבל ובכל ארץ שנער וארץ מדי ופרס וכל מלכות ארץ מצרים וארץ כנען ומלכו' רושיא ואונגריאה ופסייצקי ובוריא וארץ לונברדייא וספרד והיא עיר הומיה באים אליה בסחורה מכל הארצות בין בים בין ביבשה. אין כמותה בארצות חוץ מבגדיר העיר הגדולה אשר לישמעאלים. ושם במה של תוספיה ושם הפפא של יונים מפני שאינם עונים לדת הפפא של רומא. ושם במות כמנין ימות השנה. ויש שם ממון גדול לאין מספר שמביאין אליה בכל שנה משני איי' ומגלי' וכרכים שיש שם. וכעושר הזה לא נמצא בכל הבמות שבעולם. ובתוך הבמה עמודים של זהב וכסף ועששיות של כסף וזהב יותר ממה שיוכל אדם לספר. ושם יש מקום אחד מקום שחוק המלך סמוך לכותל הארמון הנקרא איפדרומי ובכל שנה ושנה עושה המלך שם ביום תולדת ישו הנוצרי שחוק גדול. ובאותו מקום מצויירי' כל מיני בני אדם שבעולם לפני המלך והמלכה בכל מיני כשוף ומביאים אריות ודובים ונמרים וחמור הבר ומשלחים אותם להקוטט זה עם זה והעופות כמו כן ולא נראה כשחוק ההוא בכל הארצות.

והוא המלך עמנואל בנה ארמון גדול לכסא מלכותו על שפת הים חוץ מן הארמון שבנו אבותיו וקרא אותו בילכירנש וצפה העמודים והכותרות זהב וכסף צרוף וצייר בם כל מלחמות הקדמונים אשר היו לפניו וגם המלחמות אשר עשה הוא בעצמו ועשה שם כסאו של זהב ואבן יקרה ועטרת זהב תלויה בשלשלת של זהב על הכסא במדת ישיבתו תחתיה ובה מרגליות שאין שום אדם יכול לשער דמיהם כי בלילה אין צריכין שם נרות כי הכל רואין מאור המרגליות אשר מאירים להם עד מאד ושם עניינים שאין אדם יכול לספר אותם ומביאים מכל ארץ יון המכס בכל שנה ושנה וממלא ממנו מגדלים מבגדי משי וארגמן וזהב ולא נראה הבני' ההוא והעושר ההוא בכל הארץ ואומרי' כי המס של המדינה עצמה עולה בכל יום עשרים אלף זהובים בין שכירות החנויות והשווקים ומכס הסוחרים הבאים וביבשה.

והיונים אנשי הארץ עשירים גדולי' בזהב ומרגליות והם הולכי' מלובשי' בגדי משי ומשבצות זהב באריגה וברקמה על לבושיהם ורוכבים על סוסים ודומים לבני מלכים. והארץ רחבת ידים מאוד בכל מיני בגדים וגם לחם ובשר ויין והרבה מאוד.

ולא נראה בכל הארץ כעשרם והם בעלי חכמה בכל ספרי היונים ואוכלים ושותים איש תחת גפנו ותחת תאנתו.

ושוכרים מכל לשונות הגוים הנקראים להם [ל]עזים ללחום עם השלטון מלך תוגרמים והם הנקראים טורקו"ש מפני שאין להם להב לב למלחמה והם נחשבים כנשים אשר אין בם [צ"ל בהן] כח לעצור.

ואין היהודים בתוך המדינה בינם כי העבירום אחר זרוע המים וזרוע ים שופי"א מקיף עליהם מצד אחד ואינם יכולים לצאת אלא דרך ים לסחורה עם בעלי המדינה. ושם כמו אלפים יהודים רבנים ומהם כמו חמש מאות קראין בצד אחד וביניהם ובין הרבנים שהם תלמידי חכמים מחיצה. ובראשם רבי אבטליון הרב ור' עובדיה ור' אהרן כושפו ורבי יוסף שרגינו ורבי אליקים הפרנס. וביניהם אומנים של בגדי משי וסוחרים הרבה ועשירים גדולים אבל אין מניחין שם יהודי לרכוב על סוס חוץ מרבי שלמה מצרי שהוא רופא למלך ועל ידו מוצאים היהודים ריוח גדול בגלותם כי בגלות כבד הם יושבים והשנאה רבה עליהם על ידי הברסקנין עובדי העורות שמשליכין המים המטונפים שלהם בחוצות לפני פתחי ביתם ומלכלכין היהודים ועל זה שונאים היונים כל היהודים בין טוב ובין רע כי מכבידים לעולם עליהם ומכים בחוצות ומעבידים אותם בפרך אבל היהודים הם עשירים ואנשים טובים בעלי חסד ומצות וסובלים הגלות בעין יפה. ושם המקום שדרים בו היהודים פירא.

שאר טורקיה, קפריסיןעריכה

ומשם שני ימים דרך ים לרודוסטו. ושם קהל מישראל כארבע מאות ובראשם רב משה ורבי אביה ורבי יעקב.

ומשם שני ימים לגאליפולי. ושם כמו מאתי' יהודים ובראשם רבי אליה קפיד ורבי שבתי זוטרא ורבי יצחק מיגש ובלשון יון קורין למגדל [צ"ל לגדול] מיגש.

ומשם ב' ימים לקלש ושם כמו חמשים יהודים ובראשם רבי יהודה ורבי יעקב ורבי שמעיה.

ומשם שני ימים למיטילי מאיי הים ושם באי' קהלות מישראל בעשרה מקומות.

ומשם שלשה ימים דרך לחיכ"א ובה כמו ארבע מאות יהודי' ורבי אליה ורבי תימן ורבי שבתי בראשם. ושם ימצאו האילנות שלוקטין ממנו המצטיקי.

ומשם שני ימים לאי סמו ובה כמו שלש מאות יהודים ובראשם רבי שמריא ורבי עובדיה ורבי יואל ושם באיים קהלות רבות מישראל.

ומשם שלשה ימים דרך ים לרורוש ובה כמו ארבע מאות יהודים ובראשם רבי אבא ורבי חננאל ור' אליה.

ומשם ארבעה ימים לרופרוס ושם יהודים רבנים וקבוץ [נ"א קראים]. ועוד יש שם יהודים מיני' קפרוסין והן האפיקורוסין וישראל מנדין אותן בכל מקום והם מחללי' ליל שבת ושומרי' ליל ראשון.

ומשם ב' ימי' לקורקו"ס היא תחלת ארץ אדו' הנקראת ארמני' והוא תחלת ממשלת טורו"ש בעל ההרי' מלך ארמניא המולך עד מדינת הרוכי' ועד ארץ התוגרמי' הם הנקראי' טורקוש.

ומשם שני ימים למלמישנורש היא תרשיש היושבת על הים. עד הנה מלכות היונים הנקראים גריגיש.

ומשם שני ימים לאנטוכי' הגדולה היושבת על נהר פיר נחל יבוק היורד מהר לבנון מארץ חמת. והיא העיר הגדולה שבנה אנטוכיוס המלך ויש על המדינה הר גבוה מאר והחומ' מקפת ההר ובראש ההר מעין.

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


לבנוןעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


ארץ ישראלעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


סוריהעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


עיראקעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


מצריםעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


איטליה, גרמניהעריכה

ומשם עוברים לארץ רומה שלשה ימים. ומן רומה דרך יבשה ללוקה חמשה ימי'. ועוברי' משם הר ומוראיינה ומעברות איטניא [נ"א איטליא] שני עשר יום לעיר ברדין היא תחלת אלמניי"א היא ארץ הרים וגבעות. וכל קהלות אלמני"א יושבים על נהר רינוס הגדול מעיר קולונייא שהיא ראש המלכות ועד עיר קשנבורק [נ"א רנשבורק] קצה אלמניי"א מהלך ט"ו יום הנקראת ארץ אשכנז. ואלו הן מדינות בארץ אלמניי"א שיש בהם קהלות מישראל וכלם נדיבים על נהר משלה וקונפילנש ואודרנכה וקלנה וקוטניא ובינגה וגרמיסה. [ומשתראן וכל ישראל מפוזרים כולם בכל ארץ וארץ, וכל מי שיבטל שלא יתקבץ ישראל אינו רואה סימן טוב ולא יחיה עם ישראל ובעת שהשם יפקוד על גלותינו וירים קרן משיחו אז כל אחד ואחד אומר אני אוליך את היהודים ואני אקבצם. והמדינות האלו יש בהם תלמידי חכמים וקהלות אוהבים את אחיהם ודוברים שלום לכל הקרובים והרחוקים ואם יבא אלהם אכסנאי שמחים בו ועושים לו משתה ויאמרו שמחו אחינו כי ישועת השם כהרף עין ולולא שאנחנו מפחדי' שלא בא הקץ ולא הגיע אנחנו היינו מתקבצי' אבל לא נוכל עד שיגיע עת הזמיר וקול התור ויבאו המבשרי' ויאמרו תמיד יגדל השם. והם שולחים כתבים אחד לאחד ואמרים להם התחזקו בדת משה ואבילי ציון ואבילי ירושלים יבקשו רחמים מלפני השם ויתחננו לובשי בגדים שחורי' בזכותם וכל אלו המדינות בארץ אלימנייא שזכרנו. ועוד יש] אשתראן בורך ודוי רסבורך ומנדטרך ופסינגש ובנבורק. וצ"ר ורשבגודק קצה המלכות ובאלו המדינות גם הרבה מישראל תלמידי חכמים ועשירים.

בוהמיה, פראג, רוסיהעריכה

ומשם והלאה ארץ בה"ם והיא הנקראת פראג"ה היא תחלת ארץ אשקלבונייה וקוראי' אתה היהודים הדרי' שם ארץ כנען בשביל אנשי הארץ ההיא מוכרי' בניהם ובנותיהם לכל אומות הם ואנשי רוסי"א והיא מלכות גדולה משער פראג ועד שער פיו [נ"א כיו] העיר הגדולה היא בסוף המלכות והיא ארץ הרים ויערי' ושם ימצאו החיות שקורי' וא"י דגרי"ש והם נבלי נחץ ואין אדם יוצא מפתח ביתו בימי החורף מרוב הקור ועד הנה מלכות רוסי"א.

צרפתעריכה

ומלכות פראנציי"ה שהיא ארץ צרפת מעיר אל סורו עד פאריש המדינ' הגדוליה מהלך ששה ימים והיא למלך לואי"ש והיא יושבת על נהר סינ"א ושם תלמידי חכמים אין כמותם היום בכל הארץ עוסקים בתורה יומם ולילה והם בעלי אכסניא לכל עובר ושב אחים ורעים עם כל אחיהם היהודים. השם ברחמיו ירחם עלינו ועליהם ויקיים בנו ובהם מקרא שכתוב ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך י"י אלהיך שמה אמן אמן אמן. תם ונשלם.