מסכת סופרים (דפוס אמסטרדם ת"ד)/ח

הלכה אעריכה

אלו הן חלופי שירות תלים בשירות שמואל וידבר ומפלטי לי אלי צורי משגבי ומנוסי ומאויבי כי אפפוני משברי נזילי סבבוני אקרא וישמע ויתגע' מוסדות השמים וירא וישת סוכות חשרת בערו גחלי ירעם מן השמים חצים ויהום אפיקי מים ו?לו בגער אפו משנאי משען ויוצא אותי כצדקתי אסור ממנה ואהיה לי ואשתמרה כצדקתי כבורי כגבור תתבר תתפל ואת עיניך על רמים תשפיל ואלדי באלדי מי אל בעדי מעוזי ויתר ונחת וענותך תחתני ארדפ' ואשמידם ואכלם ואמחצם יקומון ויפלו ותזרני תחתני משנאי ואצמיתם ישעו אל ה' כעפר ארץ אריק' ארקעם ותפלטנו עמי תשימני ותכחשו לי לשמע ויחגרו ממסגרותיהם צור מוריד תחתני מוציאי מקמי חמסים ה' ראשון אזמר מגדול:

הלכה בעריכה

אלו הם חלופי ישעיה הקרואי' במלכי' בארבע חזקיה חזקיה רב סריס אל המלך ירושלי' ויבאו ויעלו ויעמדו ירושלי' ויקראו אלהי אמרתי עתה לכי תאמרון בירשלים את מלך עתה על המקום להשחיתו על הארץ בן חלקיהו עמנו אליהם העל וידבר דבר ואל תשמעו כי יצית ההיכל הנענועה כי הצילו הארצות והחרישו העם דברי רב שקה ושבנא הנביא קדמיית את כל דברי להם ישעיה לארצו אל תרהקה הנה יצא יצא וישב את אשר ה' אלהי' שמעתי אמר לקדוש מלאכיך מבחור ואבואה מלון זדים למימי להשוות ויחבישו ושרפה סחי שיב?' אל העיר ויהי בלילה ויך שמונים את פניו לאמר אנא ובלבב שוב נגיד עמו רופא לך והוספתי למעני קחו ויקחו וישימו ויהי אל ישעיהו כי ירפ' וזה לך כי יעשה את הדבר הלך בארץ כי שמע חזקיה וישמע את ב?ל שמו בית כיליו באו דבר ה' בבלה הלא אם: