מלבי"ם על תהלים נד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים בשמך הושיעני", תושיע לי מצד שמך שאתה מושיע חוסים, "ותדין דיני" מיד אויבי מצד "גבורתך", התשועה מצד החסד, והדין מצד הגבורה:  

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים שמע תפלתי", וגם "האזינה" ליתר הדברים שאומר עם התפלה:

ביאור המילות

"שמע, האזינה". העקר יאמר בלשון שמיעה והטפל בלשון האזנה כמ"ש בכ"מ, והתפלה היא העיקרית:
 

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי זרים קמו עלי", הם הזיפים שהם זרים ואינם קרובי שאול, "ועדת עריצים" הם שאול וגבוריו, שהם "בקשו נפשי" להרגני, לא בדין רק מצד שהם עריצים, "ולא שמו אלהים לנגדם", לא שמו על לב שאלהים הוא מתנגד להם בדבר הזה שהוא נגד רצון אלהים, "סלה" סיום הענין:  

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אלהים עזר לי" בעצמי, וגם "ה' בסומכי נפשי" שהם אנשי דוד וסומכיו ועוזריו, וגם ה' יצטרף להיות ג"כ עמהם לסמכני:

ביאור המילות

"בסומכי", בעזר סמכי נפשי:
 

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישוב", גם ישלם לאויבי,
  • א) כדי "שישיב הרע לשררי" לשלם להם כרעתם,
  • ב) "באמתך הצמיתם" מצד אמתת הבטחתך שהבטחת לי את המלוכה:

ביאור המילות

"באמתך", עתה מתפלל שיצמית ויכרית ע"י אמתך, ר"ל לאמת הבטחתך שהבטחת שאמלוך, ובכ"ז בנדבה אזבחה לך, כאלו עשית דבר שלא היית מחויב מצד ההבטחה, באשר הוסיף טוב שהצילני מכל צרה, וגם שראתה עיני נקמה באויבי, ע"ד ושלומת רשעים תראה:
 

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ח-ט) "בנדבה, ואזבחה לך בנדבת לב ואודה שמך ה' כי טוב", במה שאז כאשר עטרו שאול ואנשיו על דוד ואנשיו לתפשם בא מלאך אל שאול ואמר לו כי פשטו פלשתים על הארץ, וישב שאול מרדוף אחרי דוד, ועי"כ "מכל צרה הצילני, ובאיבי ראתה עיני" הגם שראיתי באויבי לא הוצרכתי ללחום עמהם ולשפוך דם, רק הצלתני גם מזה, וזה היה אצלו עקר הנס שלא ניצול ע"י מלחמה ושפיכת דם: