מלבי"ם על משלי כ א


(משלי כ א): "לץ היין" - הלץ הוא המתלוצץ על חוקי החכמה, כי חוקי החכמה צריך לקבלם באמונה ובישרת לב אחר שאין עליהם מופת, ומלמד כי גם מי שקיבל חוקי החכמה, אם "שוגה ביין - לא יחכם", כי "היין הוא לץ", מתלוצץ על חוקי החכמה, באשר הוא ימשול על הלב וציוריו לסור מדרך החכמה אל ההוללות, והכל נדמה עליו כמישור.

והנה, הלץ מתלוצץ רק על החכמה, לא על הדעת; אבל "השכר הומה", אינו מתלוצץ בדעת כלל, רק בהמיה, כי אז כבר בטל שכלו ונעשה כבעלי-חיים הומים בלי דעת.


ביאור המילות

  • "שכר" - הוא יין ישן המשכר.
  • "שוגה בו" - כמו (משלי ה יט): "באהבתה תשגה תמיד".