פתיחת התפריט הראשי


"כי ה' יריב ריבם", כי בגזלת העשיר ובהטיית דינו, שיש לו כוח מעצמו, הוא רק עסקי ממון;

לא כן בהדל והעני, שאין לו מי שיריב בעדו, אז "ה' יריב ריבו"; כי החלשים, שאין להם כוח, ה' יריב ריבם;

ואז אינו דיני ממונות, רק "יקבע את קובעיהם נפש":


ביאור המילות

"קבעיהם" פעל קבע בא על גזל עני והקדש ומתנת שמים: