מלבי"ם על מלכים א טו

א) "מלך אבים". ובד"ה (ב' יב, טז) נקרא אביה, ונראה כי יען שגם ירבעם היה לו בן בשמו אביה, היו ישראל קוראים בנו של רחבעם אבים במ"ם של כנוי הרבים ר"ל אביה שלהם, ולהבדילו מן אביה של ירבעם:

(ג) "אשר עשה לפניו". ר"ל הוא לא היה חוטא בעצם, רק מפני שכבר נעשו לפני מלכו לא בטל חטאת אביו, וזה היה מצד "שלא היה לבבו שלם כלבב דוד", לכן לא שם על לבו להסיר חטאות האלה:

(ד) "כי למען". ר"ל ומצד זה היה ראוי שיפול אז במלחמה שהיה לו עם ירבעם הנזכר בד"ה (ב' יג) והוא נצחו ע"פ נס, באר שנס הזה לא היה בזכותו רק בזכות דוד אביו ובזכות ירושלים (כנ"ל יא, יג):

(ו - ז) השאלות (ו) מ"ש ומלחמה היתה וכו', כבר נזכר למעלה (יד, ל) ולמה נכפל שתי פעמים?:

"ומלחמה היתה בין רחבעם". כבר אמר זה למעלה (יד, ל) ופי' רי"א שבא לומר שבמלחמה זו היה אבים העקר העוסק בה כי רחבעם היה רך הלבב וכמ"ש בד"ה (ב' יג, ז). ויל"פ שמוסב למטה ופי' המלחמה אשר היתה בין רחבעם ובין ירבעם וכן יתר דברי אבים הם כתובים על ספר ד"ה למלכי יהודה, וכן המלחמה שהיתה בין אבים ובין ירבעם ג"כ כתוב שם, ובא לומר שמלחמה זו התחילה מימי רחבעם ונגמרה בימי אבים שהוא נצח המלחמה ואז כתבו על ספר כלל דברי המלחמות האלה שנמשך בין ירבעם ובין רחבעם ואבים בנו:

(יג) השאלות (יג) מ"ש וגם את מעכה אמו, חסר נשוא המאמר:

"וגם". שיעור הכתוב, ויסר את הגלולים ואת מעכה אמו שהיתה ג"כ מן הגלולים שהיו משתחוים לה לשם עבודה, או שהיתה קדשה לע"ז, וגם הסירה מגבירה וגם הסיר מפלצתה, שהיה שייך לעבודתה או אל היותה קדשה לאשרה:

(טז) "ומלחמה היתה". שהגם שכתוב בד"ה (שם טו, י) שלא היתה מלחמה עד שנת ט"ו למלכותו, בכ"ז היו קטטות ביניהם תמיד ובשנת ט"ו היתה המלחמה הגדולה ויתר הכתובים עד פסוק כ"ג התבאר בפרושי לד"ה:

(כו) "בדרך". במעשים רעים שעשה: "ובחטאתו". בדבר העגלים:

(כט) "הכה כל בית ירבעם". זה עשה לחזק מלכותו שלא ימרדו בו. אבל מה "שלא השאיר כל נשמה" אף נשים וקטנים, זה היה "כדבר ה'", והיה עונש השגחיי:

(ל) "על חטאת ירבעם". א] שחטא, ב] שהחטיא, ג] "אשר הכעיס", שעשה להכעיס:

(לב - לד) השאלות (לב) מ"ש ומלחמה היתה, כבר נזכר למעלה בפסוק ט"ז ולמה נכפל?:

"ומלחמה היתה". זה נזכר כבר בפסוק ט"ז, רק פה בא לבאר סבת המלחמה, כי אחר שבעשא הכה בית ירבעם שמרד בשלמה היה ראוי שיהיה אסא אוהבו, רק סבת המלחמה מפני כי:

(לד) "ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך ירבעם". וע"כ שנאהו אסא הצדיק, ע"ד (תהלים קלט, כא) הלא משנאך ה' אשנא, והתגר בו מלחמה: