מלבי"ם על דברי הימים ב כה
(א - ד)" בן עשרים." עד פסוק ד' הועתק ממלכים (ב' יד, ב - ו), ועיין בפי' שם:


 


(ה - ו)" וימצאם." תראה כי בימי יהושפט היו ארבעה פעמים ממספר הזה וגם בימי אסא היו כפלים, וע"כ שכר מאה אלף מישראל:


 


(ז) "כי אין ה'." ר"ל אם תסמוך על ישועת ה', אין ה' עם בני אפרים, וכבר הכריזו במלחמה שהאיש הירא מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו, וא"ת שאינך סומך על הצלחה ע"י ה' רק על כח וגבורה בדרך הטבע ולכן תצטרך רוב עם, ע"ז אני אומר לך:


 


(ח)" כי אם בא אתה." ר"ל אם תרצה לבא בכחך: "עשה חזק למלחמה." תעשה תחבולות ותתחזק ברוב עם, אבל לא לעזר ולא להועיל כי "יכשילך האלהים לפני אויב", כי ענין ישראל לא יצלח בדרך הטבע רק ע"י ה', והוא או יעזור הבוטחים בו, או יכשיל הסומכים על זרוע בשר:" ויש כח באלהים" וכו':


 


(ט)" ומה לעשות למאת הככר." כי השוכר את הפועל וחוזר בו אחר שהלך הפועל, אם בפשיעת הבעה"ב צריך לתת לו שכר כפועל בטל, ואם היה באונס נפטר (ח"מ סי' שלג), והוא אונס הוא כי לא עלה על דעתו שהנביא יזהיר אותו, ואם כן הם צריכים להחזיר לו המאה ככר. והשיב" יש לה' לתת לך הרבה מזה, "ויהיה הכסף אצלם:


 


(י)" ויבדילם." שילכו למקומם, והם חשבו שבני יהודה מיחו במלכם בל ילכו עמהם משנאתם אותם, וע"כ חרה אפם על בני יהודה:


 


(יא - יג) "ואמציה התחזק." על ידי ששמע לדברי ה', וכבר אמרו חז"ל שמה שהשליך השבוים מראש הסלע היה שלא כפי הדין, ועי"ז נענשו שהכו בם גדודי אפרים:


 


(טז) "הליועץ." באשר לא אמר לו זה בשם ה' רק בדרך עצה, כעס עליו: "ויאמר". אני לא אמרתי זאת מלבי, רק ידעתי בנבואה "שיעץ אלהים להשחיתך", בעבור חטא זה "שעשית זאת", לכן אמרתי לך דרך עצה שתעשה תשובה: "ולא שמעת לעצתי". להסיר ממך חרון אף ה':


 


(יז) "ויועץ אמציה". עתה ספר איך יעץ אלהים להשחיתו, שנתן בלבו עצה להלחם עם יואש על ההרג שעשו גדוד אפרים באנשי יהודה. מכאן עד סוף הסימן מועתק ממלכים (סי' כה):


 


(יט) "להכביד". שם ונשאך לבך הכבד ושב בביתך, ופירשו עזרא שרצה לומר הכבד אתה רוצה כבוד, ועי"ז נשאך לבך להלחם כדי להכביד להשיג כבוד, שיגדל כבוד בית יהודה, ע"ז איעצך שם בביתך והיתה מנוחתך כבוד:


 


(כ)" ולא שמע אמציה". כ"ה שם, ועזרא פירש שהיה זה מה' להענישו על שדרש לאלהי אדום:


 


(כב) "ויביאהו". שם ויבא, ופירש עזרא שגם את אמציה הביא אתו שבי אל עיר מלכותו לקלון ולחרפה:


 


(כו) "ויתר". במלכים אמר שדבריו כתובים על ס' מלכי יהודה, ועזרא הוסיף שדבריו האחרונים כתובים על ספר מלכי ישראל, כי מאז היה נכנע תחת מלכי ישראל (כמ"ש בתחלת הושע) וכתבו שם קורותיו:


 


(כז) "ומעת". כהני ה' קשרו עליו קשר תיכף כשסר מעל ה', ואחר שפרץ הקשר נס ללכיש, ושם מצא עוזרים כל הימים האלה עד שגבר יד הקושרים וימיתוהו שם, וכבר בארתי (שם) ששלש שנים אחר מלחמת אמציה עם יואש נפרץ הקשר והמליכו את עוזיה בחייו, והוא היה בלכיש ומלך שם, ואחר י"ב שנים גברו הקושרים וימיתוהו, ועז"א מיכה רתום המרכבה לרכש יושבת בת לכיש, כמו שפירשתי שם: