מלבי"ם על דברים לא יא


(יא) ג) "בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך". וה' בוחן לבות, וכל אחד מקשט לבבו נכח ה'. ד) "במקום אשר יבחר". והמקום הזה שבו בחר ה' יעורר היראה כמ"ש יעקב מה נורא המקום הזה: ה) "תקרא" גם הקורא שהוא המלך שבו בחר ה' מכל שבטי ישראל, ודבריו יעשו רושם בלבות השומעים: ו) "את התורה הזאת". הדברים בעצמן המה אמרות ה' אמרות טהורות ויורדים אל הלב. ז) "נגד כל ישראל באזניהם". הקבוץ הגדול הזה יפעל ג"כ הרבה על לב השומע: