מלבי"ם על דברים לא ז


(ז) "ויקרא משה ליהושע". שמתחלה דבר עם העם ואמר שבחו של יהושע שלא בפניו ואח"כ קרא אותו והודיעו במה שיהיה חלוק מכל העם: "כי אתה תבוא את העם". כמו עם העם בשוה, שביאת הארץ הוא בשביל שנשבע ה' להאבות: "אשר נשבע ה' לאבותם". לכל אחד מהאבות בעצמו לכן רוצה לקיים שבועתו להביאם בעצמו, רק "ואתה תנחילנה אותם". שחלוקת הארץ תהיה על ידך מפני שהחלוקה לא היתה בכלל השבועה שהבטיח להאבות רק בכולל לתת לזרעם ולא לחלוק לכל אחד ואחד רק שנאמר על ידי (במדבר כו נב) לאלה תחלק הארץ ואני הייתי השליח, לכן תהיה החלוקה על ידך שתהיה שליח ה':