מלבי"ם על בראשית יח ל


(ל) "ויאמר אל נא יחר לאדני". ר"ל הלא ממה שאמרת שהרוב יגינו על המעט אין חלוק אם הרוב הוא ארבע ערים או שלש ששלש הוא ג"כ רוב נגד שתים, ונשמע מדברך שה"ה ששלשים די רק שאני רוצה לדבר ולפרש זה בפירוש "ואל יחר לאדני מה שאדברה" ואפרש דבריך "אולי ימצאון שם שלשים", והשיב לו שהבין דבריו כהוגן וה"ה אם אמצא שם שלשים "לא אעשה "שום מעשה, ואף שתי הערים שאין בהם עדת צדיקים ינצלו: