מלבי"ם על בראשית ט טו


(טו)" וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם וגו'". ולא יהיה עוד המים למבול. ר"ל שלא יהיה כלל מים שראוים למבול, כי הגשמים יהיו אז מועטים ולא יהיו מים מרובים שיצויר שיהיה מהם מבול לשחת כל בשר: