פתיחת התפריט הראשי

מכילתא על שמות כ ח

"ששת ימים תעבוד". וכי איפשר לו לאדם לעשות מלאכתו בששת ימים? אלא שבות כאלו מלאכתך עשויה.

דבר אחר: שבות ממחשבת עבודה, ואומר (ישעיה נח) "אם תשיב משבת רגליך", ואומר (שם) "אז תתענג על ה'":


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כ ח - פירוש מלבי"ם על המכילתא.