פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל ,  לפני 30 ימים
מ
[923921]
 
{{ח:סעיף|45|תנאים כלליים לקבלת רישיון}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מהתנאים לקבלת רישיון המפורטים {{ח:פנימי|פרק ב סימן א|בסימנים א׳}} עד ו׳}}, המנהל ייתן רישיון רק למבקש שמתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי ברשותו ספרות מקצועית מעודכנת כנדרש לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46(א)(1)}}, וכי הוא מעסיק כוח אדם בעל ניסיון וכשירות מתאימים כנדרש לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46(א)(2)}}; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רישיון עובד טיס;
{{ח:תת|(2)}} המבקש שילם את האגרה המתאימה בעד הגשת בקשה לרישיון בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|סעיף 168(א)(4)}}; הוראות פסקה זו יחולו גם על אישור כאמור בפסקאות (7) עד (9) להגדרה ”רישיון“ {{ח:פנימי|סעיף 37|שבסעיף 37}}.
{{ח:תת|(ג)}} על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע סוגים מיוחדים של תעודות כושר טיסה שיינתנו בנסיבות ובתנאים שיקבע, גם אם לא מתקיימים לגבי כלי הטיס כל התנאים למתן תעודת כושר טיסה המפורטים באותו סעיף קטן.
{{ח:תת|(ד)}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין תעודת כושר טיסה, ובכלל זה לעניין תקופת תוקפה של תעודה כאמור, ההליכים לקבלת התעודה, לרבות הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה לקבלתה, המסמכים שיש לצרף לבקשה כאמור והבדיקות שיש לערוך לכלי הטיס לשם בדיקת כשירותו האווירית, וכן לעניין הפרטים שייכללו בתעודה כאמור, אופן שינויה, העברתה לאחר ופקיעת תוקפה.
{{ח:תת|(ה)}} על הגבלת תעודת כושר טיסה, התלייתה, ביטולה וסירוב לחדשה, יחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 38|סעיף 38(א)(1)}} עד (4) ו־(ב)}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|64|תעודת רעש}}