פתיחת התפריט הראשי

שינויים

===סעיף א===
מצות עשה לעשות מעקה לגגו, שנאמר ועשית מעקה לגגך. גובה המעקה איןאינו פחות מעשהמעשרה טפחים גבוה, ותהאויהא חזקהחזק כדי שישען אדם עליהעליו ולא תפוליפול. גגיןגגות שלנו שאין משתמשין עליהןבהם, פטורין. ואמנם לא הגג בלבד חייב במעקה, אלא כל דבר שיש בו סכנה שיכשל בו אדם וימות חייב במעקה ותיקון, וכל המניחו בלי מעקה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר ולא תשים דמים בביתך, כגון מי שיש לו בור בתוך חצירו חייב לעשות לו חוליא גבוה עשרה טפחים, או לעשות לו כיסוי שלא יפול בו אדם.
 
===סעיף ב===
משתמש אלמוני