שולחן ערוך אבן העזר קכ: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט)
אין תקציר עריכה
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ב|סעיף ב]]==
<קטע התחלה=ב/>
גזל נייר וכתב בו גט ונתנו לה, כשר, אפלואפילו קודם יאוש.
: {{רמ"א|הגה: אבל גזל גט, כגון שכתב לו הסופר גט וגזלו ממנו ולא פרע לו, וגרש בו, לא הוי מגורשת (בית יוסף)}}:
<קטע סוף=ב/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ד|סעיף ד]]==
<קטע התחלה=ד/>
לא יכתבנו הסופר ולא יחתמו בו העדים, עד שיאמר להם הבעל לכתוב ולחתום. {{רמ"א|ולכתחלה יאמר לסופר לפני העדים (בסדר הגט מהר"א מרגליות)}}. וכשיאמר להם הבעל, יכתבוהו הם בעצמם ולא יאמרו לאחרים לכתוב ולחתום. אפילו אמר לבית דין: תנו גט לאשתי, לא יאמרו לסופר לכתוב ולעדים לחתום, ואפלוואפילו אמר להם: אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמוויחתומו, לא יכתוב הסופר ולא יחתמו העדים עד שישמעו מפיו.
: {{רמ"א|הגה: עבר וגרשהוגירשה על ידי "אומר אמרו לסופר ויכתב" כו', הוי ספק מגורשת (טור בשם הרמ"ה ובית יוסף בשם הר"ן ובעל התרומה וסמ"ג והמרדכי וכל בו)}}:
<קטע סוף=ד/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=ה/>
אפלואפילו כתב בכתב ידו לסופר שיכתבשיכתוב ולעדים שיחתמו, לא יכתבו ולא יחתמו עד שישמעו מפיו, בין שהוא פקח ובין שנשתתק, בין שמדבר ואינו שומע בין שאינו שומע ולא מדבר. ויש מכשירין במי שנשתתק לכתבלכתוב ולחתםולחתום על פי כתב ידו שיכתבשיכתוב לסופר: כתבכתוב, ולעדים: חתמוחתומו, והוא שתהא דעתו מישבתמיושבת עליו:
<קטע סוף=ה/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ו|סעיף ו]]==
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ז|סעיף ז]]==
<קטע התחלה=ז/>
אמר לעשרה: כתבו גט לאשתי, אחד כותב בשביל כלםכולם. ואם אמר: כלכםכולכם כתבו, אחד כותב במעמד כלםכולם:
<קטע סוף=ז/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ח|סעיף ח]]==
<קטע התחלה=ח/>
אמר לעשרה: כתבו וחתמווחתומו ותנו גט לאשתי, אחד כותב ושנים חותמים ואחד נותן:
<קטע סוף=ח/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ ט|סעיף ט]]==
<קטע התחלה=ט/>
אמר: כלכםכולכם חתמוחתומו, או שמנאם, בין שמנה כלםכולם בין שמנה מקצתם, ואמר להם: חתמוחתומו, הרי זה כאומר כלכםכולכם חתמוחתומו, וכלםוכולם צריכים לחתםלחתום בו; ושנים שחותמים בו תחלה הם משום עדים, וצריך שלא יהא שום אחד מהם פסול, והאחרים משום תנאי; לפיכך, אם היו השאר פסולים, או שחתמו זה היום וזה למחר או אחר כמה ימים, כשר, והוא שיחתמו כל אחד בפני כלםכולם; ואפלוואפילו חתמו השאר אחר נתינת הגט, {{רמ"א|ואפלוואפילו אחר שנשאת (הר"ן פרק קמא דגטין)}}, כשר; ואם מת אחד מהם קדםקודם החתימה, הרי הגט בטל {{רמ"א|ועיןועיין לקמן בסמוך}}:
<קטע סוף=ט/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ י|סעיף י]]==
<קטע התחלה=י/>
ואם אמר: כלכם חתמו משום עדים, צריך שיהיו כלן כשרים ושיחתמו כלםכולם בו ביום. ויש אומרים שאפלושאפילו אמר סתם: כלכםכולכם חתמו, דינו כמפרש ואומר: כלכם חתמו משום עדים, {{רמ"א|ונראה לי דיש להחמיר כסברא זו}}:
<קטע סוף=י/>
==[[שולחן ערוך אבן העזר קכ יא|סעיף יא]]==
<קטע התחלה=יא/>
תקנו חכמים שהאומר לרבים לכתבלכתוב גט או לחתםלחתום או להוליך גט לאשתו; אם לכתיבה, יאמר להם: "כל אחד מכם יכתביכתוב גט לאשתי", וכן להולכה: "כל אחד מכם יוליך"; ואם לחתימה, יאמר להם: "כל שנים מכם יחתמויחתומו בגט זה":
<קטע סוף=יא/>