פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[914098] בוט: תיקונים אוטומטיים
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 47|סעיפים 47}}, {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 160|160}}, {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 173|173}} {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 216|ו־216}} {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש״ל–1970}} (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק-יסוד: הממשלה#סעיף 48|סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה}}, {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}