פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[911024]
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק לתשלום חלקי“ – {{ח:חיצוני|חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה)|חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו־2010 (הוראת שעה), התשס״ט–2009}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעביד ציבורי“ – מעביד כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה)#סעיף 2|בסעיף 2 לחוק לתשלום חלקי}}, למעט המדינה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סכום החיסכון“ – הסכום שהופחת מדמי הבראה או ממשכורת של עובדיו של מעביד ציבורי בהתאם להסכם קיבוצי מאושר לפי {{ח:חיצוני|חוק תשלוםלתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה)#סעיף 3|סעיף 3 לחוק תשלום חלקי}}, או הסכום שהופחת, לפי {{ח:חיצוני|חוק תשלוםלתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה)|חוק תשלום חלקי}}, מדמי ההבראה שעל מעביד ציבורי לשלם לעובדיו במהלך שנת 2009 או שנת 2010, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עובד“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 1|בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי}}, למעט עובד המדינה, מי שעובד אצל מעביד ציבורי ועובד במשק בית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שווי יום חופשה“ – סכום השווה למחצית השכר החודשי, כשהוא מחולק ב־30;
{{ח:סעיף|95|גבייה בידי המדינה לפי {{ח:חיצוני|פקודת המסים (גבייה)|פקודת המסים (גבייה)}}}}
{{ח:ת}} על גבייה בידי המדינה של כל אחד מאלה תחול {{ח:חיצוני|פקודת המסים (גבייה)|פקודת המסים (גבייה)}}:
{{ח:תת|(1)}} גבייה של היטל ושל היטל נטו; ואולם המדינה לא תנקוט הליכי גבייה לפי {{ח:חיצוני|פקודהפקודת כאמורהמסים (גבייה)|הפקודה כאמור}} לגבי צרכן ביתי, אלא לאחר שהודיעה לספק המים כי בכוונתה לנקוט הליכים כאמור;
{{ח:תת|(2)}} גבייה של סכומים שעל ספק מים להשיב לחשבון המדינה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 113|בסעיף 113(ב)}}.