פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[845508]
{{ח:תת|(א)}} תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום תחילתו של {{ח:חיצוני|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301295.pdf|חוק הכניסה לישראל (תיקון מס׳ 22), התשע״א–2011}}.
{{ח:תת|(ב)}} תחילתה של {{ח:פנימי|סעיף 33|תקנה 33}} ביום פרסומה של הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת, כפי שיפרסם ראש בית הדין ברשומות.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|פורסמה הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת (י״פ תשע״ד, 5810), לפיה מיום ג׳ בסיוון התשע״ד (1 ביוני 20142104) תחל פעולתה של מערכת לפי {{ח:פנימי|סעיף 33|תקנה 33}}.}}
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(ד)}})}}}}