פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[899879]
 
{{ח:מבוא}}
הנצבהנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–
 
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף*}}
<table>
<tr><tdth></tdth><th>טור א׳</th><th>טור ב׳</th></tr>
<tr><td></td><td>האנליסט הממשלתי</td><td>הכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td></td><td>עוזר לאנליסט הממשלתי</td><td>עוזר לכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: 1947-2]}}</td><td>יועץ לתיכון ערים</td><td>מתכן־ערים ממשלתי</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשי״א]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(פקעה)}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשי״א]}}</td><td>שר העבודה והביטוח העממי</td><td>שר העבודה {{ח:הערה|⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשי״ב]}}</td><td><s>שר החקלאות</s></td><td><s>שר החקלאות והפיתוח</s> {{ח:הערה|⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשי״ב־2]}}</td><td>שר החקלאות והפיתוח</td><td>שר החקלאות</td></tr> {{ח:הערה|⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר}}
</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״א]}}</td><td>שר הדואר</td><td>שר התקשורת</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״ה]}}</td><td>שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדי</td><td>שר הכלכלה והתכנון</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״א]}}</td><td>שר המסחר והתעשיה</td><td>שר התעשיה והמסחר</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״ה]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(נמחקה)}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ח]}}</td><td>שר הסעד</td><td>שר העבודה והרווחה {{ח:הערה|⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים}}</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר העבודה –</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>
<tr><td colspan="2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ״ט–1969}}
{{ח:תת}} חוק התיאום המודולרי, תשל״ג–1972</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ח]}}</td><td>שר העבודה</td><td>שר העבודה והרווחה {{ח:הערה|⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים}}</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר הפיתוח</td><td>שר האנרגיה והתשתית</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״ד]}}</td><td>מנהל אגף הספנות והנמלים</td><td>מנהל מינהל הספנות והנמלים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ג]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר האמנויות והמדע</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ד]}}</td><td>שר החינוך והתרבות</td><td><s>שר החינוך, התרבות והספורט</s> {{ח:הערה|⇦ שר החינוך}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ה]}}</td><td>שר החקלאות</td><td>שר החקלאות ופיתוח הכפר</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ו]}}</td><td>שר המשטרה</td><td>שר לבטחון הפנים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ז]}}</td><td>מנהל מס רכוש</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ח]}}</td><td>מנהל מחלקת המדידות</td><td>מנהל המרכז למיפוי ישראל</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td><s>שר החינוך, התרבות והספורט</s></td><td><s>שר החינוך</s> {{ח:הערה|⇦ שר החינוך}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td><s>שר האמנויות והמדע</s></td><td><s>שר המדע, התרבות והספורט</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר החינוך</td><td>שר החינוך התרבות והספורט {{ח:הערה|⇦ שר החינוך}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר המדע התרבות והספורט</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג־2]}}</td><td>שר העבודה והרווחה</td><td>שר הרווחה {{ח:הערה|⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג־2]}}</td><td>שר התעשיה והמסחר</td><td>שר התעשיה המסחר והתעסוקה</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ה]}}</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td><td>מנהל רשות המסים בישראל</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו]}}</td><td>שר התחבורה</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר החינוך התרבות והספורט</td><td>שר החינוך</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר המדע התרבות והספורט</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר לאיכות הסביבה</td><td>שר להגנת הסביבה</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ז]}}</td><td>שר הרווחה</td><td>שר הרווחה והשירותים החברתיים {{ח:הערה|⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ט]}}</td><td>מנהל מינהל האוכלוסין</td><td>ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ט]}}</td><td>שר המדע התרבות והספורט –</td><td>שר התרבות והספורט, ובחיקוקים המפורטים בטור א׳, שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי|חוק קרן גרמניה–ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד–1994}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״א]}}</td><td>השר לענייני גמלאים</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td>שר התעשייה המסחר והתעסוקה</td><td><s>שר הכלכלה</s> {{ח:הערה|⇦ שר הכלכלה והתעשייה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר המדע הטכנולוגיה והחלל</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג־2]}}</td><td>שר ההסברה והתפוצות</td><td>השר לירושלים והתפוצות {{ח:הערה|⇦ שר התפוצות}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר האנרגיה והמים</td><td>שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים {{ח:הערה|⇦ שר האנרגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ה]}}</td><td><s>שר הבינוי והשיכון</s></td><td><s>שר הבינוי</s> {{ח:הערה|⇦ שר הבינוי והשיכון}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ה־2]}}</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td><td>השר לשוויון חברתי</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ו]}}</td><td>שר הבינוי</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>