פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[899868]
{{ח:סעיף*}}
<table>
<tr><td>!! </td><th>טור א׳ !! </th><th>טור ב׳</tdth></tr>
<tr><td></td><td>האנליסט הממשלתי</td><td>הכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td></td><td>עוזר לאנליסט הממשלתי</td><td>עוזר לכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ח]}}</td><td>שר העבודה</td><td>שר העבודה והרווחה</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר הפיתוח</td><td>שר האנרגיה והתשתית</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ״ד–1963
{{ח:תת}} חוק התוספות לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש״ל–1970</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר השיכון</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״א]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(נמחקה)}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״א]}}</td><td>שר התעשיה, המסחר והתיירות</td><td><s>שר התעשיה והמסחר</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״א]}}</td><td>שר הדתות</td><td>שר לעניני דתות</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״ג]}}</td><td>מנהל אגף המכס</td><td>מנהל המכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]}}</td><td>סגן מנהל תחנת מכס ובלו</td><td>סגן מנהל תחנת מכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשמ״ד]}}</td><td>מנהל אגף הספנות והנמלים</td><td>מנהל מינהל הספנות והנמלים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ג]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר האמנויות והמדע</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ד]}}</td><td>שר החינוך והתרבות</td><td><s>שר החינוך, התרבות והספורט</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ה]}}</td><td>שר החקלאות</td><td>שר החקלאות ופיתוח הכפר</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ז]}}</td><td>מנהל מס רכוש</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשנ״ח]}}</td><td>מנהל מחלקת המדידות</td><td>מנהל המרכז למיפוי ישראל</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td><s>שר החינוך, התרבות והספורט</s></td><td><s>שר החינוך</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td><s>שר האמנויות והמדע</s></td><td><s>שר המדע, התרבות והספורט</s> {{ח:הערה|⇦ שר המדע והטכנולוגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר החינוך</td><td>שר החינוך התרבות והספורט</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר המדע התרבות והספורט</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו]}}</td><td>שר התחבורה</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר החינוך התרבות והספורט</td><td>שר החינוך</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר המדע התרבות והספורט</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר לאיכות הסביבה</td><td>שר להגנת הסביבה</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשס״ז]}}</td><td>שר הרווחה</td><td>שר הרווחה והשירותים החברתיים</td></tr>
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי|חוק קרן גרמניה–ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד–1994}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״א]}}</td><td>השר לענייני גמלאים</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td>שר התעשייה המסחר והתעסוקה</td><td><s>שר הכלכלה</s> {{ח:הערה|⇦ שר הכלכלה והתעשייה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td><s>שר המדע והטכנולוגיה</s></td><td><s>שר המדע הטכנולוגיה והחלל</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ג־2]}}</td><td>שר ההסברה והתפוצות</td><td>השר לירושלים והתפוצות</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר האנרגיה והמים</td><td>שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים {{ח:הערה|⇦ שר האנרגיה}}</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ה]}}</td><td><s>שר הבינוי והשיכון</s></td><td><s>שר הבינוי</s></td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ה־2]}}</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td><td>השר לשוויון חברתי</td></tr>
<tr><td>{{ח:הערה|[תיקון: תשע״ו]}}</td><td>שר הבינוי</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>