פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[899818]
 
{{ח:סעיף|3|הוראה בענין שנוי תואר לעתיד|תיקון: תש״ח, תש״ט}}
{{ח:ת}} כל אימת שיחול בעתיד כל שנוי בתארו של פקיד ממשלה, רשאי ראש הממשלה, אם הענין ידרוש זאת, לפרסם במודעה ברשומות כל החלפת תואר {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} או כל הוספה {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} שיהא צורך בהן, והוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}} תחולנה איפוא לפי זה בהתאמה לכל החלפה או הוספה כזאת.
 
{{ח:סעיף|4|}}
{{ח:סעיף*}}
<table>
<tr><th></th><thtd>!! טור א׳</th><th> !! טור ב׳</thtd></tr>
<tr><td></td><td>האנליסט הממשלתי</td><td>הכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td></td><td>עוזר לאנליסט הממשלתי</td><td>עוזר לכימאי הממשלתי</td></tr>
<tr><td></td><td>אחות בבית חולים מחוזי</td><td>אחות מוסמכת</td></tr>
<tr><td></td><td>אחות לחולי עינים</td><td>אחות מוסמכת</td></tr>
<tr><td></td><td>עורך הדין של הממשלה</td><td>עורך הדין של הממשלה</td><td rowspan="2"></td><td>מנהל מחלקת רישום הקרקעות</td><td>מנהל סדור עניני הקרקעות</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>מנהל מחלקת רישום הקרקעות</td><td>מנהל סדור עניני הקרקעות</td></tr>
<tr><td colspan="2">{{ח:תת}} פקודת חוק הקרקעות (תקון)
{{ח:תת}} פקודת הקרקעות (מתות)
<tr><td rowspan="2"></td><td>מנהל המדידות</td><td>מנהל סדור עניני הקרקעות</td></tr>
<tr><td colspan="2">
{{ח:תת}} פקודת שמאי קרקעות</td><td rowspan="2"></td><td>מנהל עניני הקרקעות</td><td>מנהל סדור עניני הקרקעות</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>מנהל עניני הקרקעות</td><td>מנהל סדור עניני הקרקעות</td></tr>
<tr><td colspan="2">
{{ח:תת}} פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין)
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הרכוש העירוני|פקודת מס הרכוש העירוני}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הרכוש החקלאי|פקודת מס הרכוש החקלאי, 1935}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: 1947]}}</td><td>פקיד ויטירינארי ראשי</td><td>מנהל שירותי הויטירינאריות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: 1947-2]}}</td><td>יועץ לתיכון ערים</td><td>מתכן־ערים ממשלתי</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״א]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(פקעה)}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״א]}}</td><td>שר העבודה והביטוח העממי</td><td>שר העבודה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ב]}}</td><td><s>שר החקלאות</s></td><td><s>שר החקלאות והפיתוח</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ב־2]}}</td><td>שר החקלאות והפיתוח</td><td>שר החקלאות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״א]}}</td><td>שר הדואר</td><td>שר התקשורת</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ה]}}</td><td>שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדי</td><td>שר הכלכלה והתכנון</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ט]}}</td><td>שר המדע והפיתוח</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ד]}}</td><td>משנה לרשם הראשי של בית המשפט העליון</td><td>עוזר לרשם הראשי של בית המשפט העליון</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשט״ז]}}</td><td>מנהל מחלקת החקלאות {{ש}} מנהל החקלאות {{ש}} מנהל מחלקת החקלאות והיערות {{ש}} מנהל מחלקת החקלאות והדיג</td><td>המנהל הכללי של משרד החקלאות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ח]}}</td><td>פקיד וטרינרי</td><td>רופא וטרינרי ממשלתי</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ט]}}</td><td>עוזר מפקח מחוזי</td><td>פקד</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ט]}}</td><td>סרג׳נט</td><td>סמל ראשון</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ט]}}</td><td>קורפורל</td><td>סמל שני</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשי״ט־2, תשי״ט־3]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(בוטלה)}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תש״ך]}}</td><td>מנהל מחלקת הבריאות {{ש}} מנהל השירותים הרפואיים</td><td>המנהל הכללי של משרד הבריאות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ו]}}</td><td>מנהל שירות התעסוקה</td><td>המנהל הכללי של שירות התעסוקה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תש״ך־2]}}</td><td>ראש ענף פלילי</td><td>ראש ענף חקירות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשכ״א]}}</td><td>מקבל נכסים רשמי</td><td>כונס נכסים רשמי</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשכ״ג]}}</td><td>מפקח בעלי חיים (Stock Inspector)</td><td>מפקח</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר המסחר והתעשיה –</td><td>שר האנרגיה והתשתית</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק רשותמקורות לאומית לאנרגיהאנרגיה|חוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל״ז–1977}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)|חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ״א–1960}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״א]}}</td><td>שר המסחר והתעשיה</td><td>שר התעשיה והמסחר</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״ה]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(נמחקה)}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ח]}}</td><td>שר הסעד</td><td>שר העבודה והרווחה</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר העבודה –</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז–1956
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק רישום ציוד הנדסי|חוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז–1957}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק הדרכים (שילוט)|חוק הדרכים (שילוט), תשכ״ו–1966}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ״ט–1969}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק התיאום המודולרי|חוק התיאום המודולרי, תשל״ג–1972}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ח]}}</td><td>שר העבודה</td><td>שר העבודה והרווחה</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר הפיתוח</td><td>שר האנרגיה והתשתית</td></tr>
<tr><td>colspan=”2“
{{ח:תת}} חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ״ד–1963
{{ח:תת}} חוק התוספות לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש״ל–1970</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ה]}}</td><td>שר הפנים</td><td>שר המשטרה</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת|1.}} {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם, 1940}} – {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 62א|סעיף 62א(2) ו־(3)}}.
{{ח:תת|2.}} {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|פקודת התעבורה}} – {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה#סעיף 76א|סעיף 76א(ב)}}.
{{ח:תת|15.}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות לשיקום האסיר|חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג–1983}} – {{ח:חיצוני|חוק הרשות לשיקום האסיר#סעיף 10|סעיפים 10(ב)(1)}}, {{ח:חיצוני|חוק הרשות לשיקום האסיר#סעיף 11|11(א)}}, {{ח:חיצוני|חוק הרשות לשיקום האסיר#סעיף 13|13}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות לשיקום האסיר#סעיף 29|ו־29(ב)}}.
{{ח:תת|16.}} {{ח:חיצוני|חוק שמירת הנקיון|חוק שמירת הנקיון, התשמ״ד–1984}} – {{ח:חיצוני|חוק שמירת הנקיון#סעיף 12|סעיף 12(א)}}.</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז]}}</td><td>שר השיכון</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז, תשמ״א]}}</td><td colspan="2">{{ח:הערה|(נמחקה)}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״א]}}</td><td>שר התעשיה, המסחר והתיירות</td><td><s>שר התעשיה והמסחר</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״א]}}</td><td>שר הדתות</td><td>שר לעניני דתות</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ג]}}</td><td>מנהל אגף המכס</td><td>מנהל המכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת הכהלים המפוגלים|פקודת הכהלים המפוגלים}}.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ג]}}</td><td>מנהל המכס והבלו</td><td>מנהל המכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק מס קניה (טובין ושירותים)|חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב–1952}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף|חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת היבוא והיצוא|פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק סוכני המכס|חוק סוכני המכס, התשכ״ה–1964}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת גבול המכס|פקודת גבול המכס}} .
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק מס הבולים על מסמכים|חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א–1961}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת הטבק|פקודת הטבק}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה|פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה}}.
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק היטל על נסיעות לחוץ לארץ|חוק היטל על נסיעות לחוץ לארץ, התשמ״ג–1983}}.</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]}}</td><td>ממונה על תחנת מכס ובלו</td><td>מנהל תחנת מכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]}}</td><td>מנהל תחנת מכס ובלו</td><td>מנהל תחנת מכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]}}</td><td>סגן ממונה על תחנת מכס ובלו</td><td>סגן מנהל תחנת מכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]}}</td><td>סגן מנהל תחנת מכס ובלו</td><td>סגן מנהל תחנת מכס ומע״מ</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשמ״ד]}}</td><td>מנהל אגף הספנות והנמלים</td><td>מנהל מינהל הספנות והנמלים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ג]}}</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td><td><s>שר האמנויות והמדע</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ד]}}</td><td>שר החינוך והתרבות</td><td><s>שר החינוך, התרבות והספורט</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ה]}}</td><td>שר החקלאות</td><td>שר החקלאות ופיתוח הכפר</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ו]}}</td><td>שר המשטרה</td><td>שר לבטחון הפנים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ז]}}</td><td>נציב מס הכנסה</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ז]}}</td><td>מנהל מס רכוש</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשנ״ח]}}</td><td>מנהל מחלקת המדידות</td><td>מנהל המרכז למיפוי ישראל</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td>שר החינוך, התרבות והספורט</td><td><s>שר החינוך</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״א]}}</td><td>שר האמנויות והמדע</td><td><s>שר המדע, התרבות והספורט</s></td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר החינוך</td><td>שר החינוך התרבות והספורט</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ג]}}</td><td>שר המדע התרבות והספורט</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ג־2]}}</td><td>שר העבודה והרווחה</td><td>שר הרווחה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ג־2]}}</td><td>שר התעשיה והמסחר</td><td>שר התעשיה המסחר והתעסוקה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ה]}}</td><td>נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין</td><td>מנהל רשות המסים בישראל</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ה]}}</td><td>מנהל המכס ומס ערך מוסף</td><td>מנהל רשות המסים בישראל</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ה]}}</td><td>נציב</td><td>מנהל</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}}</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ה]}}</td><td>סגן נציב</td><td>סגן מנהל</td></tr>
<tr><td> colspan=”2“"2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ו]}}</td><td>שר התחבורה</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר החינוך התרבות והספורט</td><td>שר החינוך</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td><td>שר המדע התרבות והספורט</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ו־2]}}</td><td>שר לאיכות הסביבה</td><td>שר להגנת הסביבה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ז]}}</td><td>שר הרווחה</td><td>שר הרווחה והשירותים החברתיים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ט]}}</td><td>מנהל מינהל האוכלוסין</td><td>ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול</td></tr>
<tr><td rowspan="2">{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשס״ט]}}</td><td>שר המדע התרבות והספורט –</td><td>שר התרבות והספורט, ובחיקוקים המפורטים בטור א׳, שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td colspan="2">
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק גנים בוטניים|חוק גנים בוטניים, התשס״ו–2006}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)|חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ״ד–1994}}
{{ח:תת}} {{ח:חיצוני|חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי|חוק קרן גרמניה–ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד–1994}}</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״א]}}</td><td>השר לענייני גמלאים</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td>שר התעשייה המסחר והתעסוקה</td><td>שר הכלכלה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ג]}}</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td><td>שר המדע הטכנולוגיה והחלל</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ג־2]}}</td><td>שר ההסברה והתפוצות</td><td>השר לירושלים והתפוצות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר האנרגיה והמים</td><td>שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ד]}}</td><td>שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים</td><td>שר התחבורה והבטיחות בדרכים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ה]}}</td><td>שר הבינוי והשיכון</td><td>שר הבינוי</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ה־2]}}</td><td>השר לאזרחים ותיקים</td><td>השר לשוויון חברתי</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ו]}}</td><td>שר הבינוי</td><td>שר הבינוי והשיכון</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>השר לירושלים והתפוצות</td><td>שר התפוצות</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>השר לפיתוח הנגב והגליל</td><td>השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>שר הכלכלה</td><td>שר הכלכלה והתעשייה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>שר המדע הטכנולוגיה והחלל</td><td>שר המדע והטכנולוגיה</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>שר הרווחה והשירותים החברתיים</td><td>שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים</td></tr>
<tr><td>{{מוקטןח:הערה|[תיקון: תשע״ח]}}</td><td>שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים</td><td>שר האנרגיה</td></tr>
</table>