פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[893694] תיקון חוק שירותי תשלום
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000279}} {{ח:תיבה|ס״ח תשס״ט, 157|חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301061.pdf}}, {{ח:תיבה|331|תיקון מס׳ 7 לחוק מינהל מקרקעי ישראל|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301074.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ע, 292|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301118.pdf}}, {{ח:תיבה|437|תיקון מס׳ 3|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301139.pdf}}, {{ח:תיבה|551|תיקון מס׳ 4|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301202.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 161|חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו־2012 (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301268.pdf}}, {{ח:תיבה|203|תיקון מס׳ 6|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301291.pdf}}, {{ח:תיבה|976|תיקון מס׳ 7|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301368.pdf}}, {{ח:תיבה|976|תיקון מס׳ 8|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301378.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 47|חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301335.pdf}}, {{ח:תיבה|147|תיקון מס׳ 10|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301413.pdf}}, {{ח:תיבה|319|תיקון מס׳ 42 והוראת שעה לחוק מס ערך מוסף|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301437.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 71|תיקון מס׳ 12|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301552.pdf}}, {{ח:תיבה|162, 193|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 30|תיקון מס׳ 14|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_315849.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 408|תיקון מס׳ 27 לחוק המים|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_369440.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ט, 225|חוק שירותי תשלום|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_528386.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:תת|(ג)}} צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה ”צרכן ביתי“, שהוראות סעיף קטן (א) מתקיימות לגבי יחיד המתגורר ביחידת דיור שלה הוא מספק מים, יהיה זכאי, בכל חודש, לתוספת בכמות צריכת המים, כמפורט באותו סעיף קטן, שתיווסף לכמות צריכת המים החודשית שבשלה חייב הצרכן הביתי האמור בתשלום היטל לפי {{ח:פנימי|סעיף 82|סעיף 82(ב)}}, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) לגבי כל יחיד כאמור.
 
{{ח:סעיף|85|תשלום היטל לספק מים|תיקון: תשע״ט}}
{{ח:תת|(א)}} צרכן ביתי ישלם את ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק כא סימן ב|סימן זה}}, לספק מים, נוסף על כל תשלום אחר שעליו לשלם לספק בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק.
{{ח:תת|(ב)}} ספק מים ימסור לצרכן ביתי, בהודעה בדבר התשלום שהוא חייב בו בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק או בהודעה נפרדת ({{ח:פנימי|פרק כא|בפרק זה}} – הודעת חיוב), את כל הפרטים האלה:
{{ח:תת|(ג)}} תשלום היטל כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה במועד שלא יאוחר מהמועד שבו על הצרכן הביתי לשלם לספק המים את התשלום בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק בהתאם להודעת החיוב, או בתוך 90 ימים מיום תחילתה של תקופת צריכת המים שאליה מתייחסת הודעת החיוב (בסעיף זה – התקופה הנמדדת), לפי המוקדם ({{ח:פנימי|פרק כא|בפרק זה}} – מועד החיוב).
{{ח:תת|(ד)}} ספק מים יגבה מצרכן ביתי את סכום ההיטל שהוא חייב בו בהתאם להוראות {{ח:פנימי|פרק כא סימן ב|סימן זה}}, ויהיו נתונות לו לשם הגבייה כאמור כל הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין לעניין גבייה של תשלומים מצרכנים בעד השירותים שהוא מספק, לרבות {{ח:חיצוני|פקודת המסים (גבייה)|פקודת המסים (גבייה)}}, אם היא חלה לגביו לעניין גביית תשלומים כאמור.
{{ח:תת|(ה)}} הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע בבנק או הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתוכהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק כרטיסישירותי חיובתשלום|בחוק כרטיסישירותי חיובתשלום, התשמ״ו–1986התשע״ט–2019}}, וכן כל הרשאה אחרת לחיוב חשבון הצרכן, שנתן צרכן ביתי לצורך תשלומים בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק, יראו אותןאותה כחלותכחלה גם לעניין תשלום ההיטל שהצרכן הביתי חייב בו לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק כא סימן ב|סימן זה}}.
{{ח:תת|(ו)}} כללה הודעת החיוב תקופה נמדדת שאינה חופפת, במלואה, את התקופה שבעד צריכת מים שבמהלכה חייב צרכן ביתי בתשלום היטל (בסעיף קטן זה – תקופת החיוב בהיטל), תחולק כמות הצריכה שנכללה בתקופה הנמדדת במספר הימים שבאותה תקופה, והצרכן יחויב בתשלום ההיטל בעד מחצית הכמות שצרך בימים שנכללים בתקופת החיוב בהיטל.