פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[888790]
{{ח:סעיף|1|שינוי מסי מכס ובלו|תיקון: תשט״ו, תש״ך}}
{{ח:ת}} שר האוצר רשאי, בצו שיפורסם ברשומות –
{{ח:תת|(א)}} להוסיף על התוספת {{ח:חיצוני|פקודת תעריף המכס והפטורים#תוספת|התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937}}, או לתקן {{ח:חיצוני|פקודת תעריף המכס והפטורים#תוספת|אותה תוספת}} באופן אחר.
{{ח:תת|(ב)}} להטיל, לשנות, להגדיל, להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים על פי אחת הפקודות הבאות:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)}};
{{ח:תת|(א)}} בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, שכתוצאה ממנו מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, רשאי שר האוצר להורות, כי אותו צו יחול גם על סחורה הנמצאת ביום תחילת תקפו של הצו בידי סוחרים או סוג של סוחרים כמלאי לצורך עסקיהם.
{{ח:תת|(ב)}} לענין חוק זה, ”סוחר“ פירושו – אדם העוסק במכירת סחורה שעליה חל צו על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, או בייצורה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, כי ”סוחר“ לענין {{ח:פנימי|סעיף 1א|סעיף 1א}} – לרבות מי שהסחורה שעליה חל צו שניתן על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}} משמשת לו גלם (סעיף 3 לתיקון תשט״ו).}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}