פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 52 בתים ,  לפני 8 חודשים
הפרדה לשתי רשימות - עשה ולא תעשה
==מצוות עשה==
# [[מצוה:לאבד עבודה זרה ומשמשיה]]
# [[מצוה:לאהוב את ה']]
# [[מצוה:לאהוב את הגר]]
# [[מצוה:לאהוב כל אדם מישראל]]
# [[מצוה:לאכול את שיירי המנחות]]
# [[מצוה:לאכול בקדושה את פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו]]
# [[מצוה:לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור]]
# [[מצוה:לאכול בשר פסח שני עם מצה ומרור]]
# [[מצוה:לאכול בשר חטאת ואשם]]
# [[מצוה:לאכול מעשר שני לפני ה']]
# [[מצוה:לאכול מצה בליל פסח]]
# [[מצוה:לאכול תרומה בטהרה]]
# [[מצוה:לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה]]
# [[מצוה:לבדוק בסימני העוף]]
# [[מצוה:לבדוק סימני בהמה וחיה]]
# [[מצוה:לבדוק סימני דגים]]
# [[מצוה:לבדוק סימני חגבים]]
# [[מצוה:לבנות את בית הבחירה]]
# [[מצוה:לברך את ה' לפני שלומדים תורה]]
# [[מצוה:לגרש בגט]]
# [[מצוה:לדבוק בה']]
# [[מצוה:לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)]]
# [[מצוה:לדון בהפרת נדרים ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לדון בנזקי אש על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)]]
# [[מצוה:לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון בסדר הנחלות ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לדון גנב בתשלומין או במיתה]]
# [[מצוה:לדון טוען ונטען על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון שומר חינם על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדרוש ולחקור את העדים]]
# [[מצוה:להביא אשם ולשלם קרן וחומש אם מעל בהקדש]]
# [[מצוה:להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון]]
# [[מצוה:להביא ביכורים למקדש]]
# [[מצוה:להביא קדשים לבית הבחירה]]
# [[מצוה:להביא קורבן אשם על ספק חטא]]
# [[מצוה:להביא קורבן אשם ודאי]]
# [[מצוה:להביא קורבן חטאת אם חטא בשגגה]]
# [[מצוה:להביא קורבן עולה ויורד על החטאים המפורטים]]
# [[מצוה:להדליק אש על המזבח]]
# [[מצוה:להודיע על המצורע עד שיובדלו ממנו בני אדם]]
# [[מצוה:להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה]]
# [[מצוה:להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט]]
# [[מצוה:להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו]]
# [[מצוה:להחרים שבעה עממין]]
# [[מצוה:להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד]]
# [[מצוה:להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן]]
# [[מצוה:להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להיראות במקדש ברגלים (קורבן ראייה)]]
# [[מצוה:להישבע בשמו יתברך באמת]]
# [[מצוה:להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין]]
# [[מצוה:להכין אפר פרה אדומה]]
# [[מצוה:להכיר באחדות ה']]
# [[מצוה:להכיר במציאות ה']]
# [[מצוה:להלוות לנכרי בריבית]]
# [[מצוה:להלוות לעני]]
# [[מצוה:להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים]]
# [[מצוה:להניח העוללות שבכרם לפאה]]
# [[מצוה:להניח לעניים את השכחה]]
# [[מצוה:להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו]]
# [[מצוה:להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר]]
# [[מצוה:להעיד עדות אמת]]
# [[מצוה:להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי]]
# [[מצוה:להפריש חלה תרומה מהעיסה]]
# [[מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)]]
# [[מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)]]
# [[מצוה:להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)]]
# [[מצוה:להפריש ערי מקלט]]
# [[מצוה:להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן]]
# [[מצוה:להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר]]
# [[מצוה:להציל הנרדף בנפשו של הרודף]]
# [[מצוה:להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח]]
# [[מצוה:להקהיל את העם לקריאת התורה במוצאי השמיטה]]
# [[מצוה:להקטיר קטורת]]
# [[מצוה:להקריב את כל הקורבנות בין תמיד של בוקר לתמיד של ערב]]
# [[מצוה:להקריב את לחם התנופה (שתי הלחם) בחג השבועות]]
# [[מצוה:להקריב את עומר התנופה]]
# [[מצוה:להקריב חטאת הקהל אם שגגו כל עדת ישראל]]
# [[מצוה:להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה]]
# [[מצוה:להקריב עולת תמיד בבוקר ובין הערבים בכל יום]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בראש חודש]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בשבת]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים]]
# [[מצוה:להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן]]
# [[מצוה:להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין]]
# [[מצוה:להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין]]
# [[מצוה:להרים את הדשן]]
# [[מצוה:להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית]]
# [[מצוה:להשיב אבידה לישראל]]
# [[מצוה:להשיב את הגזל]]
# [[מצוה:להשיב את הקרקע לבעליה ביובל]]
# [[מצוה:להשיב את הריבית ללווה]]
# [[מצוה:להשמיט את כל ההלוואות בשביעית]]
# [[מצוה:להשתמש בעצים הסובבים עיר במצור לאכילה בלבד]]
# [[מצוה:להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד]]
# [[מצוה:להתוודות על חטא]]
# [[מצוה:להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות]]
# [[מצוה:להתענות ביום עשירי בתשרי]]
# [[מצוה:להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה]]
# [[מצוה:להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה]]
# [[מצוה:להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט]]
# [[מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק]]
# [[מצוה:לחוג ברגלים (קורבן חגיגה)]]
# [[מצוה:לחטא טומאת מת בהזאת מי נידה]]
# [[מצוה:לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם]]
# [[מצוה:לחשב הזמנים והתקופות לפי מחזורי הלבנה והחמה]]
# [[מצוה:לטבול לטהרה]]
# [[מצוה:לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת]]
# [[מצוה:לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים]]
# [[מצוה:לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו]]
# [[מצוה:לירא את ה']]
# [[מצוה:לירוא האב והאם]]
# [[מצוה:לירוא מן המקדש]]
# [[מצוה:לכבד האב והאם]]
# [[מצוה:לכבד זקנים וחכמים]]
# [[מצוה:לכסות את דם השחיטה]]
# [[מצוה:ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך]]
# [[מצוה:ללמד תורה]]
# [[מצוה:ללמוד תורה]]
# [[מצוה:למול כל זכר בן שמונת ימים]]
# [[מצוה:למחות זרעו של עמלק מן העולם]]
# [[מצוה:למלוח כל קרבן]]
# [[מצוה:למנות מלך מישראל]]
# [[מצוה:למנות שופטים ושוטרים]]
# [[מצוה:למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה]]
# [[מצוה:למשוח כהן שידבר אל העם בשעת מלחמה]]
# [[מצוה:לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה]]
# [[מצוה:לנהוג באשת יפת תואר ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה]]
# [[מצוה:לסדר את לחם הפנים והלבונה]]
# [[מצוה:לספור שבעה שבועות מיום הנף העומר]]
# [[מצוה:לספור שבע שבתות שנים]]
# [[מצוה:לספר ביציאת מצרים בליל פסח]]
# [[מצוה:לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין]]
# [[מצוה:לעבוד בעבד כנעני לעולם]]
# [[מצוה:לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום]]
# [[מצוה:לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר]]
# [[מצוה:לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר]]
# [[מצוה:לערוך את נרות המקדש]]
# [[מצוה:לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו]]
# [[מצוה:לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו]]
# [[מצוה:לעשות את האשם על-פי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את החטאת לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את המנחה לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את העולה לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את השלמים על-פי התורה]]
# [[מצוה:לעשות כדברי השופטים באותו דור]]
# [[מצוה:לעשות לעד זומם כאשר זמם]]
# [[מצוה:לעשות מעקה לגג הבית]]
# [[מצוה:לעשות פסח שני בי"ד באייר]]
# [[מצוה:לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה]]
# [[מצוה:לפדות בכור אדם בכסף]]
# [[מצוה:לפדות פטר חמור בשה]]
# [[מצוה:לפדות קדשים שנפל בהם מום]]
# [[מצוה:לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת אוכלים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת זב]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת זבה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת יולדת]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת מת]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת נבלה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת נידה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת אדם]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת בגדים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת בתים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת שכבת זרע]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת שרץ]]
# [[מצוה:לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה]]
# [[מצוה:לפרות ולרבות]]
# [[מצוה:לצדק את הדין ולדעת שהכל לטובה]]
# [[מצוה:לקבוע מזוזה בפתחים]]
# [[מצוה:לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים]]
# [[מצוה:לקדש את השבת בדברים]]
# [[מצוה:לקדש את זרע אהרון]]
# [[מצוה:לקדש את שנת החמישים - שנת היובל]]
# [[מצוה:לקדש בכור בהמה טהורה וחמור]]
# [[מצוה:לקדש חודשים ולעבר שנים]]
# [[מצוה:לקחת אישה]]
# [[מצוה:לקחת ארבעה מינים]]
# [[מצוה:לקיים את הנדרים]]
# [[מצוה:לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה]]
# [[מצוה:לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה]]
# [[מצוה:לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים]]
# [[מצוה:לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום]]
# [[מצוה:לשאת את הארון בכתף]]
# [[מצוה:לשבות ביום השביעי]]
# [[מצוה:לשבות ביום ראש השנה]]
# [[מצוה:לשבות ביום ראשון של פסח]]
# [[מצוה:לשבות בשביעי של פסח]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום עצרת]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות]]
# [[מצוה:לשבת בסוכה]]
# [[מצוה:לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי]]
# [[מצוה:לשחוט הפסח במועדו]]
# [[מצוה:לשלוח שלום לערים שצרים עליהן]]
# [[מצוה:לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה]]
# [[מצוה:לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה]]
# [[מצוה:לשמוח ברגלים (קורבן שמחה)]]
# [[מצוה:לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית]]
# [[מצוה:לשמוע אל נביא אמת]]
# [[מצוה:לשמור המקדש וללכת סביבו]]
# [[מצוה:לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות]]
# [[מצוה:לשפוט בצדק]]
# [[מצוה:לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין]]
# [[מצוה:לשרוף בשר קודש שנטמא]]
# [[מצוה:לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול]]
# [[מצוה:לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה]]
# [[מצוה:לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין]]
# [[מצוה:לתקוע בחצוצרות במקדש בעת שמחה ובעת צרה]]
# [[מצוה:לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים]]
# [[מצוה:לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן]]
# [[מצוה:לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור]]
# [[מצוה:לתת לכוהן ראשית הגז]]
# [[מצוה:לתת מחצית השקל בשנה]]
# [[מצוה:לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה]]
# [[מצוה:לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה]]
# [[מצוה:לתת צדקה כמסת ידו]]
# [[מצוה:לתת שכר לשכיר ביומו]]
# [[מצוה:שיביא איש את אשתו הסוטה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב]]
# [[מצוה:שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום]]
# [[מצוה:שיגדל הנזיר את שער ראשו]]
# [[מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה]]
# [[מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים]]
# [[מצוה:שייטמאו הכוהנים לקרוביהם]]
# [[מצוה:שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים]]
# [[מצוה:שיישא הכהן הגדול נערה בתולה]]
# [[מצוה:שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה]]
# [[מצוה:שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן]]
# [[מצוה:שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש]]
# [[מצוה:שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה]]
# [[מצוה:שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו]]
# [[מצוה:שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים]]
# [[מצוה:שינקום גואל הדם ברוצח ע"י הבאתו לדין או הריגתו]]
# [[מצוה:שיעבדו הכהנים והלויים במשמרות אך ברגלים יעבדו כולם בשווה]]
# [[מצוה:שיעבדו הלוויים במקדש]]
# [[מצוה:שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה]]
# [[מצוה:שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו]]
# [[מצוה:שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום]]
# [[מצוה:שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו]]
# [[מצוה:שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה]]
# [[מצוה:שירחצו כהנים ידיהם ורגליהם בגשתם לעבודה]]
# [[מצוה:שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס]]
# [[מצוה:שישא המפתה את המפותה]]
# [[מצוה:שישמח החתן עם אשתו שנה אחת]]
# [[מצוה:שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו]]
# [[מצוה:שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו]]
# [[מצוה:שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן]]
# [[מצוה:שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה]]
# [[מצוה:שתקריב היולדת קרבן]]
# [[מצוה:שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה]]
 
==מצוות לא תעשה==
# [[מצוה:לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים]]
# [[מצוה:לא לאחר שכר שכיר]]
# [[מצוה:לא לתת לבונה במנחת חוטא]]
# [[מצוה:לא לתת לעבריין להעיד]]
# [[מצוה:לאבד עבודה זרה ומשמשיה]]
# [[מצוה:לאהוב את ה']]
# [[מצוה:לאהוב את הגר]]
# [[מצוה:לאהוב כל אדם מישראל]]
# [[מצוה:לאכול את שיירי המנחות]]
# [[מצוה:לאכול בקדושה את פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו]]
# [[מצוה:לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור]]
# [[מצוה:לאכול בשר פסח שני עם מצה ומרור]]
# [[מצוה:לאכול בשר חטאת ואשם]]
# [[מצוה:לאכול מעשר שני לפני ה']]
# [[מצוה:לאכול מצה בליל פסח]]
# [[מצוה:לאכול תרומה בטהרה]]
# [[מצוה:לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה]]
# [[מצוה:לבדוק בסימני העוף]]
# [[מצוה:לבדוק סימני בהמה וחיה]]
# [[מצוה:לבדוק סימני דגים]]
# [[מצוה:לבדוק סימני חגבים]]
# [[מצוה:לבנות את בית הבחירה]]
# [[מצוה:לברך את ה' לפני שלומדים תורה]]
# [[מצוה:לגרש בגט]]
# [[מצוה:לדבוק בה']]
# [[מצוה:לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)]]
# [[מצוה:לדון בהפרת נדרים ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לדון בנזקי אש על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)]]
# [[מצוה:לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון בסדר הנחלות ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לדון גנב בתשלומין או במיתה]]
# [[מצוה:לדון טוען ונטען על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון שומר חינם על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה]]
# [[מצוה:לדרוש ולחקור את העדים]]
# [[מצוה:להביא אשם ולשלם קרן וחומש אם מעל בהקדש]]
# [[מצוה:להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון]]
# [[מצוה:להביא ביכורים למקדש]]
# [[מצוה:להביא קדשים לבית הבחירה]]
# [[מצוה:להביא קורבן אשם על ספק חטא]]
# [[מצוה:להביא קורבן אשם ודאי]]
# [[מצוה:להביא קורבן חטאת אם חטא בשגגה]]
# [[מצוה:להביא קורבן עולה ויורד על החטאים המפורטים]]
# [[מצוה:להדליק אש על המזבח]]
# [[מצוה:להודיע על המצורע עד שיובדלו ממנו בני אדם]]
# [[מצוה:להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה]]
# [[מצוה:להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט]]
# [[מצוה:להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו]]
# [[מצוה:להחרים שבעה עממין]]
# [[מצוה:להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד]]
# [[מצוה:להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן]]
# [[מצוה:להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להיראות במקדש ברגלים (קורבן ראייה)]]
# [[מצוה:להישבע בשמו יתברך באמת]]
# [[מצוה:להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין]]
# [[מצוה:להכין אפר פרה אדומה]]
# [[מצוה:להכיר באחדות ה']]
# [[מצוה:להכיר במציאות ה']]
# [[מצוה:להלוות לנכרי בריבית]]
# [[מצוה:להלוות לעני]]
# [[מצוה:להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים]]
# [[מצוה:להניח העוללות שבכרם לפאה]]
# [[מצוה:להניח לעניים את השכחה]]
# [[מצוה:להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו]]
# [[מצוה:להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר]]
# [[מצוה:להעיד עדות אמת]]
# [[מצוה:להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי]]
# [[מצוה:להפריש חלה תרומה מהעיסה]]
# [[מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)]]
# [[מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)]]
# [[מצוה:להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)]]
# [[מצוה:להפריש ערי מקלט]]
# [[מצוה:להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן]]
# [[מצוה:להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר]]
# [[מצוה:להציל הנרדף בנפשו של הרודף]]
# [[מצוה:להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח]]
# [[מצוה:להקהיל את העם לקריאת התורה במוצאי השמיטה]]
# [[מצוה:להקטיר קטורת]]
# [[מצוה:להקריב את כל הקורבנות בין תמיד של בוקר לתמיד של ערב]]
# [[מצוה:להקריב את לחם התנופה (שתי הלחם) בחג השבועות]]
# [[מצוה:להקריב את עומר התנופה]]
# [[מצוה:להקריב חטאת הקהל אם שגגו כל עדת ישראל]]
# [[מצוה:להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה]]
# [[מצוה:להקריב עולת תמיד בבוקר ובין הערבים בכל יום]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בראש חודש]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף בשבת]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח]]
# [[מצוה:להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים]]
# [[מצוה:להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן]]
# [[מצוה:להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין]]
# [[מצוה:להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין]]
# [[מצוה:להרים את הדשן]]
# [[מצוה:להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית]]
# [[מצוה:להשיב אבידה לישראל]]
# [[מצוה:להשיב את הגזל]]
# [[מצוה:להשיב את הקרקע לבעליה ביובל]]
# [[מצוה:להשיב את הריבית ללווה]]
# [[מצוה:להשמיט את כל ההלוואות בשביעית]]
# [[מצוה:להשתמש בעצים הסובבים עיר במצור לאכילה בלבד]]
# [[מצוה:להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד]]
# [[מצוה:להתוודות על חטא]]
# [[מצוה:להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות]]
# [[מצוה:להתענות ביום עשירי בתשרי]]
# [[מצוה:להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה]]
# [[מצוה:להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה]]
# [[מצוה:להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט]]
# [[מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק]]
# [[מצוה:לחוג ברגלים (קורבן חגיגה)]]
# [[מצוה:לחטא טומאת מת בהזאת מי נידה]]
# [[מצוה:לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם]]
# [[מצוה:לחשב הזמנים והתקופות לפי מחזורי הלבנה והחמה]]
# [[מצוה:לטבול לטהרה]]
# [[מצוה:לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת]]
# [[מצוה:לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים]]
# [[מצוה:לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו]]
# [[מצוה:לירא את ה']]
# [[מצוה:לירוא האב והאם]]
# [[מצוה:לירוא מן המקדש]]
# [[מצוה:לכבד האב והאם]]
# [[מצוה:לכבד זקנים וחכמים]]
# [[מצוה:לכסות את דם השחיטה]]
# [[מצוה:ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך]]
# [[מצוה:ללמד תורה]]
# [[מצוה:ללמוד תורה]]
# [[מצוה:למול כל זכר בן שמונת ימים]]
# [[מצוה:למחות זרעו של עמלק מן העולם]]
# [[מצוה:למלוח כל קרבן]]
# [[מצוה:למנות מלך מישראל]]
# [[מצוה:למנות שופטים ושוטרים]]
# [[מצוה:למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה]]
# [[מצוה:למשוח כהן שידבר אל העם בשעת מלחמה]]
# [[מצוה:לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה]]
# [[מצוה:לנהוג באשת יפת תואר ככתוב בתורה]]
# [[מצוה:לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה]]
# [[מצוה:לסדר את לחם הפנים והלבונה]]
# [[מצוה:לספור שבעה שבועות מיום הנף העומר]]
# [[מצוה:לספור שבע שבתות שנים]]
# [[מצוה:לספר ביציאת מצרים בליל פסח]]
# [[מצוה:לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין]]
# [[מצוה:לעבוד בעבד כנעני לעולם]]
# [[מצוה:לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום]]
# [[מצוה:לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר]]
# [[מצוה:לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר]]
# [[מצוה:לערוך את נרות המקדש]]
# [[מצוה:לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו]]
# [[מצוה:לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו]]
# [[מצוה:לעשות את האשם על-פי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את החטאת לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את המנחה לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את העולה לפי התורה]]
# [[מצוה:לעשות את השלמים על-פי התורה]]
# [[מצוה:לעשות כדברי השופטים באותו דור]]
# [[מצוה:לעשות לעד זומם כאשר זמם]]
# [[מצוה:לעשות מעקה לגג הבית]]
# [[מצוה:לעשות פסח שני בי"ד באייר]]
# [[מצוה:לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה]]
# [[מצוה:לפדות בכור אדם בכסף]]
# [[מצוה:לפדות פטר חמור בשה]]
# [[מצוה:לפדות קדשים שנפל בהם מום]]
# [[מצוה:לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת אוכלים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת זב]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת זבה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת יולדת]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת מת]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת נבלה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת נידה]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת אדם]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת בגדים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת צרעת בתים]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת שכבת זרע]]
# [[מצוה:לפסוק טומאת שרץ]]
# [[מצוה:לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה]]
# [[מצוה:לפרות ולרבות]]
# [[מצוה:לצדק את הדין ולדעת שהכל לטובה]]
# [[מצוה:לקבוע מזוזה בפתחים]]
# [[מצוה:לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים]]
# [[מצוה:לקדש את השבת בדברים]]
# [[מצוה:לקדש את זרע אהרון]]
# [[מצוה:לקדש את שנת החמישים - שנת היובל]]
# [[מצוה:לקדש בכור בהמה טהורה וחמור]]
# [[מצוה:לקדש חודשים ולעבר שנים]]
# [[מצוה:לקחת אישה]]
# [[מצוה:לקחת ארבעה מינים]]
# [[מצוה:לקיים את הנדרים]]
# [[מצוה:לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה]]
# [[מצוה:לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה]]
# [[מצוה:לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים]]
# [[מצוה:לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום]]
# [[מצוה:לשאת את הארון בכתף]]
# [[מצוה:לשבות ביום השביעי]]
# [[מצוה:לשבות ביום ראש השנה]]
# [[מצוה:לשבות ביום ראשון של פסח]]
# [[מצוה:לשבות בשביעי של פסח]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום עצרת]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות]]
# [[מצוה:לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות]]
# [[מצוה:לשבת בסוכה]]
# [[מצוה:לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי]]
# [[מצוה:לשחוט הפסח במועדו]]
# [[מצוה:לשלוח שלום לערים שצרים עליהן]]
# [[מצוה:לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה]]
# [[מצוה:לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה]]
# [[מצוה:לשמוח ברגלים (קורבן שמחה)]]
# [[מצוה:לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית]]
# [[מצוה:לשמוע אל נביא אמת]]
# [[מצוה:לשמור המקדש וללכת סביבו]]
# [[מצוה:לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות]]
# [[מצוה:לשפוט בצדק]]
# [[מצוה:לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין]]
# [[מצוה:לשרוף בשר קודש שנטמא]]
# [[מצוה:לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול]]
# [[מצוה:לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה]]
# [[מצוה:לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין]]
# [[מצוה:לתקוע בחצוצרות במקדש בעת שמחה ובעת צרה]]
# [[מצוה:לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים]]
# [[מצוה:לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן]]
# [[מצוה:לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור]]
# [[מצוה:לתת לכוהן ראשית הגז]]
# [[מצוה:לתת מחצית השקל בשנה]]
# [[מצוה:לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה]]
# [[מצוה:לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה]]
# [[מצוה:לתת צדקה כמסת ידו]]
# [[מצוה:לתת שכר לשכיר ביומו]]
# [[מצוה:שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה]]
# [[מצוה:שיביא איש את אשתו הסוטה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב]]
# [[מצוה:שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום]]
# [[מצוה:שיגדל הנזיר את שער ראשו]]
# [[מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה]]
# [[מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים]]
# [[מצוה:שייטמאו הכוהנים לקרוביהם]]
# [[מצוה:שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים]]
# [[מצוה:שיישא הכהן הגדול נערה בתולה]]
# [[מצוה:שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה]]
# [[מצוה:שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן]]
# [[מצוה:שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש]]
# [[מצוה:שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה]]
# [[מצוה:שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו]]
# [[מצוה:שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים]]
# [[מצוה:שינקום גואל הדם ברוצח ע"י הבאתו לדין או הריגתו]]
# [[מצוה:שיעבדו הכהנים והלויים במשמרות אך ברגלים יעבדו כולם בשווה]]
# [[מצוה:שיעבדו הלוויים במקדש]]
# [[מצוה:שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה]]
# [[מצוה:שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו]]
# [[מצוה:שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום]]
# [[מצוה:שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו]]
# [[מצוה:שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה]]
# [[מצוה:שירחצו כהנים ידיהם ורגליהם בגשתם לעבודה]]
# [[מצוה:שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס]]
# [[מצוה:שישא המפתה את המפותה]]
# [[מצוה:שישמח החתן עם אשתו שנה אחת]]
# [[מצוה:שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו]]
# [[מצוה:שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו]]
# [[מצוה:שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר ענבים לחים]]
# [[מצוה:שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמת רשות]]
# [[מצוה:שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמת רשות]]
# [[מצוה:שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה]]
# [[מצוה:שתקריב היולדת קרבן]]
# [[מצוה:שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה]]
 
[[קטגוריה:מצוות]]