פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[881744]
 
{{ח:סעיף|21|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)|בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004}}), התשס״ג–2003]]}}.}}
 
{{ח:סעיף|22|תיקון {{ח:חיצוני|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל}} – תחילה והוראת מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)#סעיף 45|סעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21 לחוק זה}}, ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)#סעיף 45|בסעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21 לחוק זה}}, יהיה שיעור ההיטל המוטל על העסקת עובד זר בענף המסעדות האתניות בשנים 2010 ו־2011 כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} בשנת 2010 – 10.75%;
{{ח:תתת|(2)}} בשנת 2011 – 13.75%.
 
{{ח:סעיף|30|תיקון {{ח:חיצוני|חוק החברות הממשלתיות|חוק החברות הממשלתיות}} – תחילה והוראת מעבר}}
{{ח:ת}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק החברות הממשלתיות#סעיף 18ד|סעיף 18ד לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 29|בסעיף 29 לחוק זה}}, ביום י״ב באלול התשס״ט (1 בספטמבר 2009) והוא יחול גם לעניין הליך מינוי דירקטור מקרב העובדים שהחל לפני המועד האמור, ובלבד שאם התקבל כל המידע הנדרש או אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את המועמדות לפני אותו המועד, יימנו התקופות האמורות {{ח:פנימיחיצוני|חוק החברות הממשלתיות#סעיף 2918ד|באותו סעיף}} מיום י״ב באלול התשס״ט (1 בספטמבר 2009).
 
{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח׳: גמלאות וקופות גמל}}
 
{{ח:סעיף|60|{{ח:פנימי|פרק טז|פרק ט״ז}} – תחילה ותחולה}}
{{ח:ת}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון|חוק לעידוד השקעות הון}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59 לחוק זה}}, למעט {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#סעיף 18|סעיף 18(א)(2) לחוק האמור}} כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59(16) לחוק זה}}, {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#סעיף 51|סעיף 51 לחוק האמור}} כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59(24)(א)(2), (ב), (ה), (ו), (ז)(2) ו־(ח) לחוק זה}}, {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון#סעיף 74|וסעיף 74(א) לחוק האמור}} כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59(26) לחוק זה}}, ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010) (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול לגבי בקשות לאישור שהוגשו לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק כאמורלעידוד השקעות הון|החוק כאמור}} ביום התחילה ואילך; ואולם רשאים מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מינהלת השקעות בתיירות להחליט כי הטיפול בבקשה לאישור תכנית שהוגשה למרכז ההשקעות לפני יום התחילה לפי {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון|חוק לעידוד השקעות הון}} והנוגעת למפעל תיירותי, או הטיפול בתכנית שאושרה לפני יום התחילה לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון|החוק האמור}} והנוגעת למפעל תיירותי, ייעשה לאחר יום התחילה בידי מינהלת השקעות בתיירות, וזאת אם סברו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; לעניין זה, ”מינהלת השקעות בתיירות“, ”מנהל מינהלת השקעות בתיירות“, ”מנהל מרכז ההשקעות“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק לעידוד השקעות הון|בחוק לעידוד השקעות הון}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 59|בסעיף 59(1) לחוק זה}}.
 
{{ח:קטע2|פרק יז|פרק י״ז: הגדלת קצבאות הילדים והתנייתן}}
{{ח:תת|(ח)}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 392|סעיף 392(ג) לחוק הביטוח הלאומי}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 61|בסעיף 61(5) לחוק זה}}, ביום ח׳ בטבת התשע״א (15 בדצמבר 2010).
 
{{ח:סעיף|63|}}
{{ח:סעיף|63|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראת מעבר לעניין הגבלת סכום ההפחתה של קצבת ילדים}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 15.12.2010 עד יום 30.6.2011.}}
 
{{ח:סעיף|64|}}
{{ח:סעיף|64|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראת מעבר להגדרה ”הסכום הבסיסי“ לעניין קצבת ילדים}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.7.2009 עד יום 30.6.2010.}}
 
{{ח:סעיף|65|}}
{{ח:סעיף|65|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראות שעה לעניין הסכום הבסיסי של קצבת ילדים}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.7.2010 עד יום 31.3.2012.}}
 
{{ח:תת|(יא)}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#לוח י|לוח י׳ לחוק הביטוח הלאומי}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 139|בסעיף 139(23) לחוק זה}}, ביום כ״ו באדר ב׳ התשע״א (1 באפריל 2011), והוא יחול על הקצבות אוצר המדינה למוסד ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד היום האמור ואילך.
 
{{ח:סעיף|142|}}
{{ח:סעיף|142|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראות שעה לעניין קצבאות הזקנה {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#לוח יא|ולוח י״א}}}}
{{ח:תת|(א)ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.8.2009 ועד יום 31.12.2010.}}
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.8.2009 ועד יום 31.12.2009.}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.1.2010 ועד יום 31.12.2010.}}
 
{{ח:סעיף|143|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – תחולה לעניין הוראות השעה {{ח:פנימי|סעיף 142|שבסעיף 142}}}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 244|סעיפים 244}}, {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 247א|247א}}, {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 252|252}} {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#סעיף 256א|ו־256א לחוק הביטוח הלאומי}}, כנוסחם {{ח:פנימי|סעיף 142|בסעיף 142(ג) לחוק זה}}, יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010) ועד יום כ״ד בטבת התשע״א (31 בדצמבר 2010).
 
{{ח:סעיף|144|}}
{{ח:סעיף|144|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראות שעה לעניין {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#לוח ב|לוח ב׳}}}}
{{ח:תת|(א)ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.8.2009 ועד יום 31.123.20092011.}}
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.1.2010 ועד יום 31.12.2010.}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995}} כהוראת שעה מיום 1.1.2011 ועד יום 31.3.2011.}}
 
{{ח:סעיף|145|{{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי|חוק הביטוח הלאומי}} – הוראת שעה לעניין {{ח:חיצוני|חוק הביטוח הלאומי#לוח י|לוח י׳}}}}
 
{{ח:סעיף|164|{{ח:פנימי|פרק כז סימן א|סימן א׳}} – תחולה}}
{{ח:תת|(א)}} {{ח:חיצוני|חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)#סעיף 26|סעיף 26(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 163|בסעיף 163(1) לחוק זה}}, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו־2010]].
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:חיצוני|חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)#סעיף 27|סעיף 27(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 163|בסעיף 163(2) לחוק זה}}, יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו־2010]].
 
{{ח:קטע3|פרק כז סימן ב|סימן ב׳: תיקון {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}}}}
{{ח:קטע3|פרק כז סימן ג|סימן ג׳: מס הכנסה – הוראות שעה}}
 
{{ח:סעיף|166|}}
{{ח:סעיף|166|הוראות שעה לשנים 2012 עד 2015, לעניין {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 11|סעיף 11 לפקודה}}}}
{{ח:תת|(א)ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודת מס הכנסה}} כהוראת שעה לגבי שנות המס 2012 ו־2013עד 2015.}}
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודת מס הכנסה}} כהוראת שעה לגבי שנות המס 2014 ו־2015.}}
 
{{ח:סעיף|167|הוראות שעה לשנים 2010 עד 2015, לעניין {{ח:פנימי|סעיף 121|סעיף 121}} לפקודה|תיקון: תשע״א, תשע״ב}}
{{ח:תת|(א)ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודת מס הכנסה}} כהוראת שעה <s>לגבי שנות המס 2010 עד 2015</s> לגבי שנת המס 2010.}}
{{ח:תת|(ב)}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודת מס הכנסה}} כהוראת שעה לגבי שנת המס 2011.}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|(ד)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|(ה)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
{{ח:תת|(ו)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 
{{ח:סעיף|168|הוראת שעה לגבי חלוקת דיבידנד בשנים 2009 ו־2010, לעניין {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 125ב|סעיף 125ב לפקודה}}}}
 
{{ח:סעיף|169|הוראות שעה לשנים 2011 עד 2015, לעניין {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 126|סעיף 126(א) לפקודה}}|תיקון: תשע״ב}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודת מס הכנסה}} כהוראת שעה לגבי <s>לגבי שנות המס 2011 ו־2015</s> לגבי שנת המס 2011.}}
 
{{ח:קטע3|פרק כז סימן ד|סימן ד׳: מס הכנסה – תחילה, תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר}}