סמ"ג עשה קיג: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 2 בתים ,  לפני 3 שנים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{סרגל ניווט|סמ"ג|עשה|קיב|קיג|קיד|יראת אב ואם}}
מצות עשה כתוב בדברות הראשונות ואחרונות כבד את אביך ואת אמך. ותניא בירושלמי דפאה [פ״ק] אמר רבי שמעון בן יוחי: גדול כבוד אב ואם שהחמיר בו הכתוב מכבוד המקום, שבכבוד המקום כתיב כבד את ה׳ מהונך,. אם יתן לך בית תקבע בה מזוזה, אם יתן לך טלית תקבע בו ציצית, אם יתן לך ממון תעשה ממנו צדקה, אבל בכבוד אב ואם אין כתוב מהונך, שאפילו אין לך כלום אתה צריך לטחון בריחים בשבילם. [בקידושין דף ל׳] השוה הכתוב מורא אב ואם למורא המקום, שנאמר איש אמו ואביו תיראו וכתיב את ה׳ אלהיך תירא. ובעניין הכבוד הקדים כבוד האב לכבוד האם, לפי שלבו נוטה יותר לכבוד אמו מפני שמשדלתו בדברים. ובמורא הקדים מורא האם למורא האב, לפי שלבו ירא יותר מגערת אביו. ללמדך ששניהם שוין, בין בכבוד בין במורא, כדאיתא בקידושין [דף ל׳].
 
מפרש שם [בדף ל״א] איזהו כבוד ואיזהו מורא? מורא – לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו ולא יקרא לו בשמו אלא אומר אבא מורי. כבוד – מאכיל ומשקה מלביש ומכסה ומכניס ומוציא. והודו רבנן לרב ירמיה [בדף ל״ב] שכל היציאה משל אביו והא דתניא שם נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה׳ מהונך, מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס. מפרשו שם לעניין שצריך הבן לבטל ממלאכתו ויכבדנו. ואם אין לאב הכל יהיה משל הבן כדמוכח בירושלמי דפאה [פרק קמא בתוספות דף ל״ב דלעיל מביאו בד״ה אורו] ותניא מכבדו בחייו, מכבדו במותו. בחייו כיצד? היה נשמע בדבר אביו למקום. לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולם בשביל אביו. במותו כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו, אומר כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו וה״מ בתוך שנים עשר חדש מכאן ואילך שכבר כלה דינו יאמר זכרונו לחיי העולם הבא. [שם] רב יוסף כד הוה שמע קל כרעיה דאימיה דאתיה אמר איקם מקמי שכינה דאתיא.