פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[872377]
{{ח:תתת|(1)}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת}} לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;
{{ח:תתת|(2)}} לעניין הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} –
{{ח:תתתת|(א)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ־200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות {{ח:חיצוניפנימי|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה112ג|הסעיף}};
{{ח:תתתת|(ב)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”4.5% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“;
{{ח:תתתת|(ג)}} היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6ה1|סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת}} כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”6% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“.
{{ח:תתתת|(ב)}} בסעיפים קטנים (א1) ו־(א3), במקום ”מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי“ יקראו ”מהכנסותיו השנתיות“;
{{ח:תתתת|(ג)}} במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);
{{ח:תת|(2)}} {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת}}, {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 6כ2|סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו־(ט) ופסקה (5)(א) ו־(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו}} – לא יחולו.
 
{{ח:סעיף|13א|הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון|תיקון: תשע״ז}}